RAHULOLUKÜSITLUS VILISTLASTELE

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED

Tärniga tähistatud küsimused (*) on kooli vilistlaste andmebaasi täiendamiseks.
Lõpetamise aasta 
Eriala/õppekava 
*Nimi kooli lõpetamisel 
*Nimi praegu 
*Postiaadress 
*E-posti aadress 
*Kui oled pärast kooli lõpetamist lõpetanud veel mõne kooli, siis millise kooli, mis eriala ja mis aastal?  

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel oli hea läbisaamine 
Õpetajad olid õpilastele eeskujuks 
Koolikaaslastest on saanud sõbrad, kellest olen hiljemgi tuge leidnud  
Kommentaarid koolipere kohta  

HARIDUS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis omandatud haridus on võimaldanud elus hästi hakkama saada 
Olen rahul koolis omandatud kutseoskustega  
Praktikad olid kasulikud 
Mis koolis omandatust on osutunud kõige väärtuslikumaks?  
Millele peaks selle eriala õpetamisel rohkem rõhku panema?  
Palun anna hinnang, kas koolis arendati õpilastes järgmisi oskusi ja omadusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – selle oskuse või omaduse arendamisega ei tegelda ja 5 – selle oskuse või omaduse arendamisele pühendatakse piisavalt tähelepanu
Positiivne elusuundumus 
Suhtlemisoskus 
Kohusetundlikkus 
Abivalmidus 
Probleemide lahendamise oskus 
Sallivus ja teistega arvestamine 
Iseseisvus 
Valmisolek elukestvaks õppeks 
Oskus õpitut töös rakendada 
Loovus 
Meeskonnatöö oskus 
Millised kolm oskust või omadust on kõige tähtsamad elus hakkama saamiseks?
1. 
2. 
3. 

TÖÖ LEIDMINE
Kuidas leidsin oma esimese koolijärgse töökoha?
Märkige ainult üks, Teie puhul kõige täpsem variant.
 
. 

PRAEGUNE TEGEVUS
Milline on suurim saavutus pärast kooli lõpetamist?  
Mind innustab töö tegemisel ...
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei innusta mind üldse ja 5 – innustab mind väga
Huvitav töö 
Minu tööd hinnatakse 
Näen oma töö tulemusi 
Enesearendamise võimalused 
Karjäärivõimalused 
Töötingimused 
Töötasu 
Muu 
Milline väide kirjeldab minu praegust tegevust kõige paremini? 
Kui valisite "muu", palun täpsustage! 
Järgmisele küsimusele vastavad ainult praegu õpingute jätkajad
Jätkan õpinguid ... 
Kooli nimi ja eriala 

TÖÖKOHT

Sellele küsimuste plokile vastavad praegu töötavad vilistlased
Minu praeguse töö seos õpitud erialaga
 
Praeguse töökoha asukoht
Maakond 
Linn 
Välisriigis 
Ettevõtte tegevusvaldkond
 
Muu 
Minu positsioon ettevõttes 
Muu 
Palga suurus (brutopalk) 

TÄIENDÕPE
Milline väide iseloomustab kõige paremini minu seost meie kooli poolt pakutava täiendõppega?
 
Olen rahul kooli poolt pakutava täiendõppega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Soovitan tuttavatele kooli täiendõppe kursusi
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 
Milliseid täiendõppe kursuseid ootan koolilt?  

KOOSTÖÖ KOOLIGA
Pean kooli ja vilistlaste koostööd on oluliseks
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Tahaksin olla kursis koolis toimuvaga
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Millisest kanalist soovin saada kooli uudiseid? 
E-posti aadress, kuhu soovin saada uudised 
Millist koostööd olen valmis koolile pakkuma?
 
Kui valisite "Muu koostöö vorm", palun täpsustage! 

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen uhke, et õppisin selles koolis 
Koolil on tööandjate silmis hea maine  
Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?  
Mida teha, et tõsta kutsehariduse mainet?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Soovitan tuttavatel minna meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
Kommentaarid  
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.