ANKEET TUNNUSTAMIST VÄÄRIVATE TÖÖTAJATE JA ÕPILASTE ESITAMISEKS

Kandidaadi esitamine igasse kategooriasse ei ole kohustuslik, soovi korral võite nomineerida kolleege ja õpilasi ka vaid ühte kategooriasse. Samuti ei pea kolleegi ja õpilast valima ainult oma osakonnast, vaid valida võib terve koolipere hulgast.


Töötajat, keda on viimase kolme aasta jooksul valitud Aasta Õpetajaks või Aasta Töötajaks, uuesti samasse kategooriasse esitada ei saa!


 


AASTA ÕPETAJA
Kandidaadiks saab esitada kutse- ja üldainete õpetajaid, kes on käesoleva õppeaasta jooksul väga hästi täitnud oma tööülesandeid, saavutanud edu kutsevõistlustel õppekava arendusel jms., olnud ühiskondlikult aktiivne, osalenud koolielu edendamisel, olnud eeskujuks oma kolleegidele, on uuendusmeelne, kelle tegevust on hinnatud õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide poolt, kellel on eelmis(t)el õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi, kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste kujunemisele aktiivseteks ning töökateks.
1. Aasta Õpetaja kandidaat (Joonas Kiri, Stella Tillo ja Tiina Lehtsalu - on eelmisel kolmel aastal tiitli pälvinud ja sellel aastal Aasta Õpetaja tiitlile esitada ei saa!)
1.1 Kommentaarid sinu valitud aasta õpetaja kandidaadi kohta

AASTA TÖÖTAJA
Kandidaadiks saab esitada töötajaid haldusosakonnast, üldosakonnast, õpilaskodust ja juhtkonnast, kes õppeaasta jooksul on silma paistnud oma töökusega ja kelle töötulemused on esile tõstmist väärivad. Soovituslikult võib arvestada tunnustuse määramisel töötaja poolt tehtud häid ettepanekuid enda töövaldkonna paremaks korraldamiseks või töötaja aktiivsust ühistegevuses.
2. Aasta Töötaja kandidaat (Kai Hermann, Aleksander Nazarov ja Adeele Zagurski - on eelmisel kolmel aastal tiitli pälvinud ja sellel aastal Aasta Töötaja tiitlile esitada ei saa!)
2.1 Kommentaarid sinu valitud aasta töötaja kandidaadi kohta

AASTA TEGU
Kandidaadiks saab esitada struktuuriüksust, komisjoni, silmapaistvat töötajate rühma või ka inimest, kes jooksval õppeaastal on näidanud end tõelise meeskonnana, algatanud kooli jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi või sündmusi, mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut ja tuntust ning on oluliselt tõstnud kooli mainet üldsuse silmis.
3. Aasta Teo kandidaat (Tiitli saaja valib kooli nõukogu, hääletuse tulemusel, kõigi ankeedis esitatud kandidaatide seast!)
3.1 Kommentaarid sinu valitud aasta teo kandidaadi kohta

AASTA PÄIKESELINE KOLLEEG
Kandidaadiks saab esitada töötajat, kes on tore kolleeg, positiivse ellusuhtumise ja säravate silmadega, suudab olla igas olukorras rahulik, lahke, sõbralik ja naerusuine.
4. Aasta Päikeselise Kolleegi kandidaat
4.1 Kommentaarid sinu valitud aasta päikeselise kandidaadi kohta

AASTA GRUPIJUHENDAJA
Kandidaadiks saab esitada grupijuhendajat, kelle töö oma grupiga on järjepidev ja tulemuslik, kelle õpilased austavad oma juhendajat, kes korraldab ja osaleb koos oma õppegrupiga üritustel ning kelle tegevus on hinnatud õpilaste, lapsevanemate, koostööpartnerite ja kolleegide poolt.
5. Aasta Grupijuhendaja kandidaat
5.1 Kommentaarid sinu valitud aasta grupijuhendaja kandidaadi kohta

AASTA KOOLI SÕBER (väljast poolt kooli)
Kandidaadiks saab esitada tõelist oma ala tegijat, kes on oluliselt panustanud kooli heaks, kelle töö on meile kõikidele eeskujuks ja kes ise on suurepärane isiksus (ettevõte) või on osalenud kooli arendustegevuses või projektide töös. Esitada võib nii üksikisikut kui ka organisatsiooni.
6. Aasta Kooli Sõbra kandidaat (Tiitli saaja valib kooli nõukogu, hääletuse tulemusel, kõigi ankeedis esitatud kandidaatide seast!)
6.1 Kommentaarid sinu valitud aasta kooli sõbra kandidaadi kohta

AASTA SIPELGAS
Kandidaadiks saab esitada töötajaid sõltumata tema ametinimetusest, kes on alati oma töös hoolas, paistab silma töökusega, kelle peale võib alati kindel olla, kes ei vaata kunagi kella kui midagi on vaja korda teha, kes alati on abivalmis jne.
7. Aasta Sipelga kandidaat
7.1 Kommentaarid sinu valitud aasta sipelga kandidaadi kohta

AASTA ÕPILANE
Aasta õpilase kandidaate võivad esitada kõik kooli töötajad, et tunnustada VVTTK õpilasi märkimisväärse enesearendamise eest jooksval õppeaastal. Aasta Õpilane on oma õppimise ja käitumisega eeskujuks teistele õpilastele ning aktiivne kooliürituste läbiviimisel. Aasta õpilase kandidaadil ei tohi olla õppevõlgnevusi, omavolilisi puudumisi ega kehtivaid käskkirjalisi karistusi.
8. Aasta Õpilase kandidaat automaalri erialalt
Palun esita üks kandidaat (I, II või III kursuselt, päevasest õppest)
8.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
9. Aasta Õpilase kandidaat sõiduautotehniku erialalt
Palun esita üks kandidaat (I, II või III kursuselt, päevasest õppest)
9.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
10. Aasta Õpilase kandidaat autoplekksepp-komplekteerija erialalt
Palun esita üks kandidaat (I, II või III kursuselt, päevasest õppest)
10.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
11. Aasta Õpilase kandidaat Autoremondierialade osakonna tsükliõppijatest
Palun esita üks kandidaat (plekksepa, maalri, tehniku või diagnostiku erialalt)
11.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
12. Aasta Õpilase kandidaat ehitusviimistluse erialalt
Palun esita üks kandidaat (I, II või III kursuselt, päevasest õppest)
12.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
13. Aasta Õpilase kandidaat Puidu- ja ehituserialade osakonna tsükliõppijatest
Palun esita üks kandidaat (I või II kursuse mööblirestauraatori erialalt või pottsepp-selli erialalt)
13.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
14. Aasta Õpilase kandidaat puhastusteenindaja abilise või köögiabilise erialalt
Palun esita üks kandidaat (I või II kursuselt, päevasest õppest)
14.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
15. Aasta Õpilase kandidaat abikoka erialalt
Palun esita üks kandidaat
15.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
16. Aasta Õpilase kandidaat koka erialalt
Palun esita üks kandidaat (I, II või III kursuselt, päevasest õppest)
16.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
17. Aasta Õpilase kandidaat Toitlustuse- ja kodumajanduse erialade osakonna tsükliõppijatest
Palun esita üks kandidaat (koka või kondiitri erialalt)
17.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta
18. Aasta Õpilase kandidaat käsitööerialade osakonna tsükliõppijatest
Palun esita üks kandidaat (I või II kursuse sepa, keraamiku või puukäsitöö erialalt)
18.1 Kommentaarid sinu valitud kandidaadi kohta

AASTA PÄIKESELINE ÕPILANE
Kandidaadiks saab esitada õpilast, kes on tore, positiivse ellusuhtumise ja säravate silmadega, suudab olla igas olukorras rahulik, lahke, sõbralik ja naerusuine. On alati valmis appi tulema ja kaasa lööma. Kandidaadil peavad olema positiivsed õppetulemused ja ei tohi olla direktori käskkirju ebaõpilasliku käitumise eest.
19. Aasta Päikeselise Õpilase kandidaat
19.1 Kommentaarid sinu valitud Aasta Päikeselise Õpilase kandidaadi kohta

Aitäh, et väärtustad inimesi enda ümber!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.