RAHULOLUKÜSITLUS TÖÖTAJATELE

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED
*Ametikoht 
*Koormus 
*Tööstaaž meie koolis 

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on meeldiv töötada  
Kooli töötajate vahel on hea läbisaamine  
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine  
Õpetajad on õpilastele eeskujuks  
Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest  
Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Direktori käitumine on teistele eeskujuks  
Juhtimiskultuur on töötajate tegevust ja arengut toetav  
Juhtkond on kergesti kättesaadav 
Juhtkond peab sõna  
Tean ja mõistan kooli missiooni, visiooni ning põhiväärtusi  
Kooli eesmärgid on kooliperele teada  
Minu isiklikud eesmärgid on seotud kooli eesmärkidega 
Meie kollektiivis on tööjaotus ja vastutusalad selgelt paigas 
Koolis vajavad selgemat vastutaja määramist järgmised valdkonnad...  
Juhtkond hoolib õpilastest  
Juhtkond hoolib töötajatest 
Juhtkonna otsused on kõigile ühtmoodi kohustuslikud  
Minu sõbralik soovitus direktorile on ...  

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas  
Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega  
Töötajate arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse  
Plaanitud muudatused viiakse ellu  
Probleeme ei varjata, vaid püütakse neid koos lahendada  
Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  

INFO LIIKUMINE
Olen rahul koolisisese info liikumisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
*Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:

Võid valida mitu vastuse varianti


 
Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?  

TÖÖTAJA ARENGUVÕIMALUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Mulle meeldib minu töö
 
Töötamine koolis võimaldab mul kasutada oma oskusi ja võimeid 
Koolis väärtustatakse elukestvat õpet  
Kool võimaldab mulle piisavalt täienduskoolitust  
Mul on piisavalt võimalusi vahetada kogemusi kolleegidega teistest koolidest 
Viimase poole aasta jooksul olen saanud rääkida juhtkonna või otsese ülemusega oma soovidest ja arenguvõimalustest  
Olen rahul oma arenguvõimalustega koolis  
Koolituse- ja arenguteemalised ettepanekud  

MOTIVAATORID

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Koolis peetakse minu tööd oluliseks  
Minu töö tulemused on mulle nähtavad 
Meie koolis tunnustatakse töötajaid 
Mis innustab töö tegemisel?
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei innusta mind üldse ja 5 – innustab mind väga
Huvitav töö 
Minu tööd hinnatakse 
Näen oma töö tulemusi 
Võimalus suhelda noortega, näha nende arengut 
Enesearendamise võimalused 
Karjäärivõimalused 
Töötingimused 
Töötasu 
Muu 
Kuidas saan aru, et olen olnud tööl edukas?  

TÖÖTINGIMUSED
Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Kommentaarid ja ettepanekud arvuti ja interneti kasutusvõimaluste kohta  
Olen rahul töötervishoiu ja -ohutuse tagamisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Olen rahul ruumide ja olmetingimustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Olen rahul tööaja korraldusega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Kommentaarid ja ettepanekud töövahendite, töötingimuste kohta
 

KINDLUS JA TASAKAAL

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Suudan hoida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel 
Hommikuti tulen tööle hea tundega  
Minu töö on stressivaba 
Soovin töötada samas koolis ka viie aasta pärast 
Kommentaarid  

ÕPILASED
Palun andke hinnang kooli õpilaste oskustele ja omadustele
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – oskus või omadus puudub ja 5 – oskus või omadus on iseloomulik
Positiivne ellusuhtumine 
Suhtlemisoskus 
Kohusetundlikkus 
Abivalmidus 
Probleemide lahendamise oskus 
Sallivus ja teistega arvestamine 
Iseseisvus 
Valmisolek elukestvaks õppeks 
Oskus õpitut töös rakendada 
Loovus 
Meeskonnatöö oskus 
Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Mida saab veel teha, et õpilastel oleks tulevikus kooliajast rohkem kasu?  

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen uhke, et töötan selles koolis 
Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima 
Koolil on tööandjate silmis hea maine 
Mida teha, et tõsta kooli ja kutsehariduse mainet üldiselt?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 
Soovitan tuttavatele kooli täiendõppe kursusi
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
Kommentaarid  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
Vastaja nimi  
Aitäh, sinu vastused on saadetud!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.