RAHULOLUKÜSITLUS TÖÖTAJATELE

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED
*Ametikoht
 
*Koormus
 
*Tööstaaž meie koolis
 

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on meeldiv töötada
 
Kooli töötajate vahel on hea läbisaamine
 
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
 
Õpetajad on õpilastele eeskujuks
 
Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest
 
Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Direktori käitumine on teistele eeskujuks
 
Juhtimiskultuur on töötajate tegevust ja arengut toetav 
 
Juhtkond on kergesti kättesaadav
 
Juhtkond peab sõna
 
Tean ja mõistan kooli missiooni, visiooni ning põhiväärtusi
 
Kooli eesmärgid on kooliperele teada
 
Minu isiklikud eesmärgid on seotud kooli eesmärkidega
 
Meie kollektiivis on tööjaotus ja vastutusalad selgelt paigas
 
Koolis vajavad selgemat vastutaja määramist järgmised valdkonnad...  
Juhtkond hoolib õpilastest
 
Juhtkond hoolib töötajatest
 
Juhtkonna otsused on kõigile ühtmoodi kohustuslikud
 
Minu sõbralik soovitus direktorile on ...  

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas
 
Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega
 
Töötajate arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse
 
Plaanitud muudatused viiakse ellu
 
Probleeme ei varjata, vaid püütakse neid koos lahendada
 
Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  

INFO LIIKUMINE
Olen rahul koolisisese info liikumisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
*Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:

Võid valida mitu vastuse varianti
 
Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?  

TÖÖTAJA ARENGUVÕIMALUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Mulle meeldib minu töö
 
Töötamine koolis võimaldab mul kasutada oma oskusi ja võimeid
 
Koolis väärtustatakse elukestvat õpet
 
Kool võimaldab mulle piisavalt täienduskoolitust
 
Mul on piisavalt võimalusi vahetada kogemusi kolleegidega teistest koolidest
 
Viimase poole aasta jooksul olen saanud rääkida juhtkonna või otsese ülemusega oma soovidest ja arenguvõimalustest
 
Olen rahul oma arenguvõimalustega koolis
 
Koolituse- ja arenguteemalised ettepanekud  

MOTIVAATORID

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Koolis peetakse minu tööd oluliseks
 
Minu töö tulemused on mulle nähtavad
 
Meie koolis tunnustatakse töötajaid
 
Mis innustab töö tegemisel?
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei innusta mind üldse ja 5 – innustab mind väga
Huvitav töö
 
Minu tööd hinnatakse
 
Näen oma töö tulemusi
 
Võimalus suhelda noortega, näha nende arengut
 
Enesearendamise võimalused
 
Karjäärivõimalused
 
Töötingimused
 
Töötasu
 
Muu 
Kuidas saan aru, et olen olnud tööl edukas?  

TÖÖTINGIMUSED
Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Kommentaarid ja ettepanekud arvuti ja interneti kasutusvõimaluste kohta  
Olen rahul töötervishoiu ja -ohutuse tagamisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Olen rahul ruumide ja olmetingimustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Olen rahul tööaja korraldusega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Kommentaarid ja ettepanekud töövahendite, töötingimuste kohta
 

KINDLUS JA TASAKAAL

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Suudan hoida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel
 
Hommikuti tulen tööle hea tundega
 
Minu töö on stressivaba
 
Soovin töötada samas koolis ka viie aasta pärast
 
Kommentaarid  

ÕPILASED
Palun andke hinnang kooli õpilaste oskustele ja omadustele
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – oskus või omadus puudub ja 5 – oskus või omadus on iseloomulik
Positiivne ellusuhtumine
 
Suhtlemisoskus
 
Kohusetundlikkus
 
Abivalmidus
 
Probleemide lahendamise oskus
 
Sallivus ja teistega arvestamine
 
Iseseisvus
 
Valmisolek elukestvaks õppeks
 
Oskus õpitut töös rakendada
 
Loovus
 
Meeskonnatöö oskus
 
Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
Mida saab veel teha, et õpilastel oleks tulevikus kooliajast rohkem kasu?  

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen uhke, et töötan selles koolis
 
Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima
 
Koolil on tööandjate silmis hea maine
 
Mida teha, et tõsta kooli ja kutsehariduse mainet üldiselt?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 
Soovitan tuttavatele kooli täiendõppe kursusi
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
Kommentaarid  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
Vastaja nimi  
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.