RAHULOLUKÜSITLUS KUTSEKESKHARIDUSÕPPES ÕPPIJALE

Käesolev küsimustik on mõeldud õppetöö ja koolielu tagasiside saamiseks. Usume, et Sinu poolt antud mõtted ja tähelepanekud aitavad meil arendada edaspidist koolielu. Selles küsimustikus ei ole õigeid ega valesid vastuseid, seega ära mõtle vastamisel pikalt, vaid vasta esimese mõttega. Küsimustik on anonüümne ja selle täitmine võtab aega 15 min.


TAUSTAKÜSIMUSED
 
*1. Eriala
*2. Kursus

KOOLIGA RAHULOLU
 
*3. Koolis on meeldiv õppida

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*4. Koolis on positiivne õhkkond

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*5. Saan grupijuhendajalt vajalikku infot, nõu ja toetust

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*6. Tunnen, et saan koolist kvaliteetse hariduse valitud erialal töötamiseks

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
7. Mida saab kool veel teha, et sa ennast siin paremini tunneks?

KOOLI ARENG JA MUUTUSED
 
*8. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks ja nendega arvestatakse

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
9. Milliste teemade otsustamisse võiks kaasata õpilaste esindajad?
10. Kommentaarid/ettepanekud kooli arendamise teemal

TUNNUSTAMINE
 
*11. Meie koolis tunnustatakse õpilasi piisavalt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
12. Kommentaarid/ettepanekud õpilaste/töötajate tunnustamise kohta

INFO LIIKUMINE
 
*13. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*14. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid

Võid valida mitu vastuse varianti
15. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parendamiseks?

ÕPPETÖÖKORRALDUS
 
*16. Olen kooli õppetöökorraldusega rahul

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
17. Kommentaarid/ettepanekud õppetöökorralduse (sh tunniplaani) kohta

PRAKTIKAKORRALDUS
 VASTAN AINULT JUHUL, KUI OLEN VIIBINUD PRAKTIKAL!
18. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
19. Kommentaarid/ettepanekud praktikakorralduse parendamise kohta

HINDAMINE
 
*20. Tean mille eest ja kuidas mind õppetöös hinnatakse

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*21. Õpetajad selgitavad mulle, mida ma olen teinud hästi

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*22. Õpetajad selgitavad mulle, mida ma saaksin paremini teha

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
23. Kommentaarid/ettepanekud õpilaste hindamise parendamise kohta

ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
 
24. Palun anna hinnang meie kooli õppetöö tingimustele

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
 
*Olen rahul õppematerjalidega, mida koolis kasutatakse
*Koolis on olemas õppetööks vajalikud vahendid
*Õppetöös kasutatavad vahendid on kaasaegsed
*Olen rahul kooli õpperuumidega
*Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
25. Kommentaarid/ettepanekud õppetöö tingimuste kohta

ÕPETAJAD JA ÕPPETÖÖ
 
26. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
 
*Õpetajad tunnevad oma ainet
*Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda
*Õpetajatel on tavaks kirjeldada õpitava materjali seoseid igapäevaeluga
*Õpetajad propageerivad keskkonnateadlikku käitumist
*Õpetajad kasutavad õppetöös digitaalseid õppevahendeid ja õppematerjale
*Õpetajad viivad läbi tööohutusalast juhendamist
*Õpetajatelt saab alati abi
*Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse
*Õpetajad arendavad minus ettevõtlusoskusi
27. Kommentaarid/ ettepanekud õpetajate kohta

HUVITEGEVUS JA VABA AEG
 
*28. Olen rahul sportimisvõimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*29. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
30. Kommentaarid/ettepanekud vaba aja sisustamise ja huvitegevuse kohta

TOITLUSTAMINE KOOLIS
 
*31. Toitlustus on hästi korraldatud

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*32. Toit on hea kvaliteediga

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
33. Kommentaarid/ettepanekud toitlustamise kohta

ÕPILASKODU
 VASTAN AINULT JUHUL, KUI OLEN KASUTANUD ÕPILASKODUS MAJUTUMISE VÕIMALUST!
34. Palun anna hinnang õpilaskodule

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
 
Õpilaskodus on head elutingimused
Õpilaskodus on head õppimisvõimalused
Mulle meeldib õpilaskodus majutuda
35. Kommentaarid/ettepanekud õpilaskodu kohta

KOOLI MAINE JA REKLAAM
 
*36. Soovitaksin VVTTK’d oma tuttavatele

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
37. Mille poolest eristub VVTTK sinu arvates teistest koolidest?

LÕPETUSEKS (avatud küsimus)
 
38. Palun lisa siia ideed, mõtted ja kommentaarid, mida eelnevate punktide all välja tuua ei saanud

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.