RAHULOLUKÜSITLUS SESSIOONÕPPES ÕPPIJALE

Käesolev küsimustik on mõeldud õppetöö ja koolielu tagasiside saamiseks. Usume, et Sinu poolt antud mõtted ja tähelepanekud aitavad meil arendada edaspidist koolielu. Selles küsimustikus ei ole õigeid ega valesid vastuseid, seega ära mõtle vastamisel pikalt, vaid vasta esimese mõttega. Küsimustik on anonüümne ja selle täitmine võtab aega 30 min.


TAUSTAKÜSIMUSED
 
*1. Eriala
*2. Kursus

KOOLIPERE
 
*3. Koolis on meeldiv õppida

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*4. Koolis on positiivne õhkkond

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*5. Kooli õpilaste ja personali vahel on hea läbisaamine

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
6. Kommentaarid/ettepanekud koolipere kohta

KINDLUSTUNNE
 
*7. Saan grupijuhendajalt vajalikku infot, nõu ja toetust

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*8. Tunnen, et kool toetab mind õpingute jooksul

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*9. Koolis on töötaja(id), kellelt saan tuge probleemide lahendamisel

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*10. Tunnen, et saan koolist kvaliteetse hariduse valitud erialal töötamiseks

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
11. Mida saab kool veel teha, et sa ennast siin paremini tunneks?

KOOLI ARENG JA MUUTUSED
 
*12. Tean, kuhu pöörduda kui mul on ettepanekuid kooli arendamise kohta

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*13. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks ja nendega arvestatakse

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
14. Milliste teemade otsustamisse võiks kaasata õpilaste esindajad?
15. Kommentaarid/ettepanekud kooli arendamise teemal

TUNNUSTAMINE
 
*16. Meie koolis tunnustatakse õpilasi piisavalt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
17. Kommentaarid/ettepanekud õpilaste/töötajate tunnustamise kohta

INFO LIIKUMINE
 
*18. Olen rahul koolisisese info liikumisega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*19. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid

Võid valida mitu vastuse varianti
20. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parendamiseks?

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
 
*21. Olen kooli õppetöökorraldusega rahul

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*22. Minu erialal on piisavalt praktilist õpet

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
23. Kommentaarid/ettepanekud õppetöö korralduse (sh tunniplaani) kohta

PRAKTIKA KORRALDUS
 VASTAN AINULT JUHUL, KUI OLEN VIIBINUD PRAKTIKAL!
24. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
25. Olen rahul koolipoolse praktika nõustamisega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
26. Tean, kelle poole pöörduda kui praktika jooksul probleeme tekib

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
27. Kommentaarid/ettepanekud praktikakorralduse parendamise kohta

HINDAMINE
 
*28. Tean moodulite hindamise põhimõtteid

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
29. Kommentaarid/ettepanekud õpilaste hindamise parendamise kohta

ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
 
*30. Õppetööks vajalikud õppematerjalid ja õppevahendid on koolis olemas ja kättesaadavad

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*31. Olen rahul kooli õpperuumidega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*32. Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*33. Olen rahul arvutite kasutamise võimalusega koolis (nt. arvutiklassid, internetipunktid jne)

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*34. Kooli ruumides on head võimalused iseseisvaks õppimiseks

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*35. Raamatukogu lahtiolekuajad on sobivad

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
36. Kommentaarid/ettepanekud õppetöö tingimuste kohta

ÕPETAJAD
 
*37. Olen rahul eriala õpetamise tasemega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
38. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
 
*Õpetajad tunnevad oma ainet
*Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda
*Õpetajatelt saab alati abi
*Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse
39. Kommentaarid/ ettepanekud õpetajate kohta

HUVITEGEVUS JA VABA AEG
 
*40. Olen rahul sportimisvõimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*41. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*42. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
43. Kommentaarid/ettepanekud vaba aja sisustamise ja huvitegevuse kohta

TOITLUSTAMINE KOOLIS
 
*44. Toitlustus on hästi korraldatud

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*45. Toit on hea kvaliteediga

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*46. Toit on mõistliku hinnaga

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
47. Kommentaarid/ettepanekud toitlustamise kohta

ÕPILASKODU
 VASTAN AINULT JUHUL, KUI OLEN KASUTANUD ÕPILASKODUS MAJUTUMISE VÕIMALUST!
48. Palun anna hinnang õpilaskodule

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
 
Õpilaskodus on head elutingimused
Õpilaskodus on head õppimisvõimalused
Mulle meeldib õpilaskodus majutuda
49. Kommentaarid/ettepanekud õpilaskodu kohta

KOOLI MAINE JA REKLAAM
 
*50. Koolil on minu arvates hea maine

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*51. Olen uhke, et õpin selles koolis

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*52. Olen uhke, et õpin selles koolis

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*53. Soovitaksin VVTTK’d oma tuttavatele

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*54. Milline on sinu arvates kooli kõige parem reklaamkanal ning mida saaks/võiks kool enda reklaamimiseks teha?
55. Mille poolest eristub VVTTK sinu arvates teistest koolidest?
56. Mida saab kool oma maine parendamiseks teha?

LÕPETUSEKS (avatud küsimus)
 
57. Palun lisa siia ideed, mõtted ja kommentaarid, mida eelnevate punktide all välja tuua ei saanud

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.