RAHULOLUKÜSITLUS 2. TASEME KUTSEÕPPES ÕPPIJALE

Käesolev küsimustik on mõeldud õppetöö ja koolielu tagasiside saamiseks. Usume, et Sinu poolt antud mõtted ja tähelepanekud aitavad meil arendada edaspidist koolielu. Selles küsimustikus ei ole õigeid ega valesid vastuseid, seega ära mõtle vastamisel pikalt, vaid vasta esimese mõttega. Küsimustik on anonüümne ja selle täitmine võtab aega 15 min.


TAUSTAKÜSIMUSED
*1. Eriala
*2. Kursus

KOOLIPERE
*3. Meie koolis on meeldiv õppida

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*4. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine
*5. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine

KINDLUSTUNNE
*6. Grupijuhendajalt saan vajalikku infot

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*7. Saan kooli töötajatelt tuge probleemide lahendamisel

KOOLI ARENG JA MUUTUSED
*8. Tean kuhu pöörduda ettepanekutega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*9. Minu ettepanekuid arvestatakse

TUNNUSTAMINE
*10. Meie koolis tunnustatakse õpilasi piisavalt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*11. Mind on tunnustatud

Võid valida mitu vastuse varianti

INFO LIIKUMINE
*12. Olen rahul koolisisese infoliikumisega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*13. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid

Võid valida mitu vastuse varianti

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
*14. Olen rahul kooli õppetöökorraldusega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*15. Praktilist õpet on piisavalt

PRAKTIKA KORRALDUS
VASTAN AINULT JUHUL, KUI OLEN VIIBINUD PRAKTIKAL!
16. Olen rahul koolipoolse praktikakorraldusega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult

HINDAMINE
*17. Tean, mida hinnatakse

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult

ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
*18. Õppetööks vajalikud õppematerjalid ja vahendid on koolis olemas ja kättesaadavad

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*19. Olen rahul kooli ruumidega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*20. Internet on kättesaadav

ÕPETAJAD
21. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*Õpetajad tunnevad oma ainet
*Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda
Õpetajatelt saab alati abi
Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse

ÕPPETÖÖ
*22. Olen rahul eriala õpetamise tasemega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*23. Millised õppetöömeetodid sulle meeldivad

Võid valida mitu vastuse varianti
*24. Meie koolis õppides on arenenud minu järgmised oskused ja omadused

Võid valida mitu vastuse varianti

HUVITEGEVUS JA VABA AEG
*25. Olen rahul sportimisvõimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*26. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*27. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult

TOITLUSTAMINE KOOLIS
*28. Toitlustus on hästi korraldatud

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*29. Toit maitseb hästi

ÕPILASKODU
*30. Elan õpilaskodus
SELLE PLOKI JÄRGNEVATELE KÜSIMUSTELE VASTAN AINULT SIIS, KUI ELAN ÕPILASKODUS!
31. Ühiselamus on head elamistingimused

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
32. Ühiselamus on head õppimisvõimalused

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
33. Mulle meeldib elada ühiselamus

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult

KOOLI MAINE
*34. Koolil on hea maine ja siia tahetakse tulla õppima

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*35. Olen kooliga rahul

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - nõustun osaliselt, 4 - pigem nõustun ja 5 - nõustun täielikult
*36. Olen uhke, et õpin selles koolis
*37. Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
38. Vastaja nimi

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.