RAHULOLUKÜSITLUS KUTSEKESKHARIDUSÕPPES ÕPPIJALE

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

Küsimustik on mõeldud õppetöö ja koolielu tagasiside saamiseks. Usume, et Sinu poolt antud mõtted ja tähelepanekud aitavad meil arendada edaspidist koolielu. Selles küsimustikus ei ole õigeid ega valesid vastuseid, seega ära mõtle vastamisel pikalt, vaid vasta esimese mõttega. Küsimustik on anonüümne ja selle täitmine võtab aega 30 min.

TAUSTAKÜSIMUSED
*1. Eriala 
*2. Kursus 

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*3. Meie koolis on meeldiv õppida
 
*4. Mul on kaasõpilaste hulgas häid sõpru
 
*5. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine
 
*6. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
 
*7. Õpetajad on õpilastele eeskujuks
 
8. Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  

KINDLUSTUNNE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*9. Hommikuti tulen kooli hea tundega
 
*10. Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada
 
*11. Koolist on võimalik saada abi ja nõu töökoha leidmisel
 
*12. Grupijuhatajalt saan vajalikku infot, nõu ja toetust
 
*13. Koolis on töötaja(id), kellelt saan tuge probleemide lahendamisel
 
14. Mida teha, et õpilastel oleks kooliajast rohkem kasu?  

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*15. Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas
 
*16. Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega
 
*17. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse
 
*18. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
 
19. Milliste teemade otsustamisse võiks kaasata õpilaste esindajad?  
20. Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  

TUNNUSTAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*21. Meie koolis tunnustatakse õpilasi
 
*22. Palun meenuta, mille eest ja kuidas on Sind koolis tunnustatud

Võid valida mitu vastuse varianti
 

INFO LIIKUMINE
*23. Olen rahul koolisisese info liikumisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
*24. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
*25. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:

Võid valida mitu vastuse varianti
 
26. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?  

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*27. Tunniplaan jaotab koormuse ühtlaselt
 
*28. Kontrlltööde ja tunnikontrollide planeerimisel jäetakse nende vahele piisavalt aega õppimiseks
 
*29. Praktilist õpet on piisavalt
 
*30. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel
 
31. Kommentaarid õppetöö korralduse (sh tunniplaani) kohta  

HINDAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*32. Teema hinde saamiseks nõutu vastab kursuse jooksul läbitud materjalile
 
*33. Hindamise põhimõtted on mulle teada
 

ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
*34. Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
35. Mida saab kool teha arvuti ja interneti kasutusvõimaluste parandamiseks?  
*36. Olen rahul kooli ruumidega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
37. Kommentaarid kooli ruumidele  
*38. Õppetööks vajalikud vahendid on koolis olemas
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
*39. Õppematerjalid on kättesaadavad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
*40. Õppematerjalide paljundamise võimalused on kättesaadavad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
41. Kommentaarid õppevahenditele ja õppematerjalidele
 
*42. Kooli ruumides (sh raamatukogus) on head võimalused iseseisvaks õppimiseks
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
*43. Raamatukogu lahtiolekuajad on sobivad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 

ÕPETAJAD
44. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
*Õpetajad tunnevad oma ainet
 
*Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda
 
*Õpetajatel saab alati abi
 
*Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse
 
*Õpetajad on õiglased
 
*Õpetajad hoolivad õpilastest
 
*Õpetajad on tasakaalukad
 
45. Millised on Sinu arvates ideaalse õpetaja kolm kõige olulisemat iseloomuomadust?
1. 
2. 
3. 
46. Kirjelda parimat tundi  
47. Kirjelda igavat tundi  

ÕPPETÖÖ
*48. Olen rahul eriala õpetamise tasemega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
*49. Õppimine on minu jaoks kerge
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
*50. Miks ma õpin?

Võid valida mitu vastuse varianti
 
Kui valisid "muu põhjus", palun täpsusta! 
51. Millised õppetöö meetodid Sulle meeldivad?
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei meeldi üldse ja 5 – meeldib väga
*Loeng
 
*Diskussioon õpetaja ja õpilase vahel
 
*Praktilised tööd
 
*Paaristöö
 
*Rühmatöö
 
*Tund arvutiklassis
 
*Iseseisev töö
 
*Referaadid/uurimustööd
 
*Õpilaste ettekanded
 
*Rollimängud
 
Muud meetodid 
52. Kodutöödeks kulub mul keskmiselt tundi nädalas
53. Kommentaarid iseseisvate ja koduste tööde kohta  
54. Meie koolis arendatakse õpilaste järgmisi oskusi ja omadusi
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – selle oskuse või omaduse arendamisega ei tegelda ja 5 – selle oskuse või omaduse arendamisele pühendatakse piisavalt tähelepanu
*Positiivne ellusuhtumine
 
*Suhtlemisoskus
 
*Kohusetundlikkus
 
*Abivalmidus
 
*Probleemide lahendamise oskus
 
*Sallivus ja teistega arvestamine
 
*Iseseisvus
 
*Valmisolek elukestvaks õppeks
 
*Oskus õpitut töös rakendada
 
*Loovus
 
*Meeskonnatöö oskus
 
55. Millised kolm oskust või omadust on kõige tähtsamad elus hakkama saamiseks?
1. 
2. 
3. 

HUVITEGEVUS JA VABA AEG
*56. Olen rahul sportimisvõimalustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
*57. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
*58. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
59. Kommentaarid vaba aja sisustamise ja huvitegevuse kohta
 

TOITLUSTAMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*60. Toitlustus on hästi korraldatud
 
*61. Toit on hea kvaliteediga
 
*62. Toit on mõistliku hinnaga
 
63. Kommentaarid toitlustamisele  

ÕPILASKODU

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*64. Elan õpilaskodus
 
Selle ploki järgnevatele küsimustele vastavad ainult õpilaskodus elavad õpilased
65. Õpilaskodus on head elutingimused
 
66. Õpilaskodus on head õppimisvõimalused
 
67. Mulle meeldib elada õpilaskodus
 
68. Mis on õpilaskodus hästi?  
69. Mis on õpilaskodus halvasti?  

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*70. Olen uhke, et õpin selles koolis
 
*71. Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima
 
*72. Koolil on tööandjate silmis hea maine
 
73. Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
*74. Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
*75. Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
76. Milline on positiivseim kogemus kooliga seoses?  
77. Milline on negatiivseim kogemus kooliga seoses?  
78. Kommentaarid  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
79. Vastaja nimi  
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.