Noorte ankeet, 7-12 a.

Ankeedile lisatakse (lihtsas vormis ja vastavale vanusegrupile arusaadavas keeles) kaaskiri
1. Kas Sa oled käinud .......... aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
Jah
Ei

2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
kunsti või käsitööring/kunstikool
muusikaring/ muusikakool
tantsuring/tantsukool
näitering/näitekool
sporditrenn/spordikool (nt ujumine, kergejõustik, judo, maadlus, purjetamine vms
tehnikaring
loodusring
mõnes muus huviringis
Ei osale üheski ringis ega trennis

3. Kas Sa oled osalenud …… aastal ________________ (KOVi nimi) noorteüritustel, nt… (KOV lisab näiteid üritustest)?
Jah
Ei

4. Kas Sa oled käinud …… aastal mõnes laste- või noortelaagris?
Jah
Ei

5. Kas Sa oled käinud …… aastal __________________noortekeskuses (KOV võiks lisada konkreetsed keskused)?
Jah
Ei

6. ……….linnas/vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Jah
Ei
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!

7. Kas Sa oled …… aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
Jah
Ei

8. Kas __________linnas/vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, noortekeskus jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Jah
Ei
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

9. Kas ________vallas/linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
Jah
Ei
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid,
noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
Olen rahul
Ei ole rahul
Ei käi huvikoolis, ringis, trennis ega noortekeskuses
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!

11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
Ei ole abi vajanud
Olen alati abi saanud
Olen enamasti abi saanud
Ei ole kunagi abi saanud, kui olen abi vajanud

12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Jah, alati
Enamasti
Mitte kunagi
Mille kohta Sa pole infot saanud?

13. Kas Sa oled:
Poiss
Tüdruk

14. Kui vana Sa oled?
aastane

15. Millises ..........asula piirkonnas Sa elad?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.