Rahulolu-uuring lapsevanemale
(sõnaliste vastusevariantidega)

Lugupeetud lapsevanem,

Palun Teil osaleda [kooli] korraldatud rahuloluküsitluses.
Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel.

1. Olen uhke, et minu laps õpib [koolis].

2. [Koolis] saadav haridus võimaldab minu lapsel tulevikus hästi hakkama saada.

3. Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et suhted õpilaste vahel koolis on head.

4. Kooli õpetajate ning õpilaste vahel on head suhted.

5. Vajaduse korral saan klassijuhatajaga vestelda oma lapse probleemidest.

6. Vajadusel saab minu laps klassijuhatajalt abi.

7. Klassijuhataja tunneb minu lapse probleemide vastu huvi.

8. Minu lapse saavutusi märgatakse ja tunnustatakse piisavalt.

9. Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et õpetajad selgitavad aineid arusaadavalt.

10. Koduste tööde maht on minu lapsele jõukohane

11. Minu laps saab vajadusel õpetajatel järeleaitamistunde ja konsultatsioone.

12. Minu lapse ainealast võimekust märgatakse.

13. Leian, et õpetajad peaksid rohkem tegelema õpiabi vajavate lastega.

14. Kasutan e-kooli aktiivselt.

15. Saan e-koolist õigeaegselt vajaliku info lapse koduste tööde kohta.

16. Saan e-koolist õigeaegselt vajaliku info lapse hinnete kohta.

17. Olen kursis kooli hindamissüsteemiga.

18. Minu last hinnatakse objektiivselt.

19. Kool pakub lastele mitmekesist huviringide valikut.

20. Minu lapse õppetingimused koolis on head.

21. Kool tegeleb tervise edendamisega.

22. Minu laps on rahul koolis pakutava toidu valikuga.

23. Arenguvestlused toimuvad regulaarselt.

24. Tutvun kooli koduleheküljega regulaarselt.

25. Kooli kodulehekülg on piisavalt informatiivne.

26. Kooli koostöö lastevanematega on heal tasemel.

27. Osalen aktiivselt lastevanemate üldkoosolekul

28. Minu lapse koolikeskkond on turvaline.

29. Kool areneb positiivses suunas.

30. Olen rahul kooliga, kus minu laps õpib.

Antud rahuloluküsitlus on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.