Küsimustik 7-12 aastastele noortele

Lp. 7-12 aastane Rannu valla noor


Palume Sul osaleda Rannu valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus


 Täites järgneva küsimustiku, annad Rannu vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.


 Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita. Sinu arvamus on valla jaoks väga oluline. Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Küsimused on esitatud 2016/2017 õppeaasta kohta.


 Ankeet koosneb 15 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit. Oma arvamust saad avaldada, täites ankeedi veebis või paberankeedil, mille saad noortekeskusest. Andmeid kogutakse kuni 30.04.2017. Uuringu kontaktisik on Maret Kallejärv mkallejarv@gmail.com, telefon 56664398 


Ette tänades, Maret Kallejärv, noorsootöötaja

*1. Kas Sa oled käinud 2016/2017 õppeaastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
*2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
*3. Kas Sa oled osalenud 2016/2017 õppeaastal Rannu valla noorteüritustel, nt Rannu Noorte tunnustusüritus, teatrietendused, kino, disko vm. ?
*4. Kas Sa oled käinud 2016/2017 aastal mõnes laste- või noortelaagris?
*5. Kas Sa oled käinud 2016/2017õppeaastal Rannu Pere- ja Noortekeskuses?

*6. Rannu vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
*7. Kas Sa oled 2016/2017 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
*8. Kas Rannu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Kui vastasid jah, siis palun nimeta see koht.
*9. Kas Rannu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
Kui vastasid jah, siis palun nimeta koht?
*10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid, noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid, mängud jne
Miks ei ole rahul?
Millised vahendid võiksid veel Rannu vallas olemas olla?
*11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
*12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Mille kohta sa pole infot saanud?
*13. Kas Sa oled:
*14. Kui vana Sa oled?
*15. Millises Rannu valla piirkonnas Sa elad?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.