Noorte ankeet, 13-19 a.

Hea noor! 


Palume Sul osaleda Keila linna noorte vaba aja sisustamise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad Keila linnale võimaluse hinnata noorsootööd. Sinu vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetavate vaba aja sisustamise võimaluste planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.


Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks.


Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.

1. Kui palju Sa tead Keila linnas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Keila Noortekeskuse tegevustest.
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
*Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
*Õpilasmalevatest
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
*Noorteüritustest (N vaba aja mess, rockipidu, Keila aasata Jälg, lemmikloomapäev jne)
2. Keila linnas on noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks.
Palun nimeta noorteorganisatsioon või ühing ning kirjelda millega see organisatsioon tegeleb.
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on ……Keila linnas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
*Laste-/ noorteüritusi
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2016 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.


Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016 aastal Keila linnas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:


7. Kuidas oled rahul Keila linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskus, muusikakool, spordiklubid, tervisekeskus, huviringid jne) lahtioleku või tegevuste toimumise aegadega?
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Mis tegevuskohti või huviringe võiks Keila linnas veel olla ja mille tegevustes sa meelsasti osaleksid? Palun nimeta konkreetsed kohad, huviringid, tegevused või valdkonnad, millega sa sooviksid tegeleda?
9. Huvikoolides, ringides, trennides, noortekeskuses jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, mängud, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
2)
3)
11. Nõustamine on mõeldud neile, kes ei ole info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud või kellel on mõni mure, mida on üksi raske lahendada.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled ……2016 aastal saanud ……Keila linna noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kuidas hindad noortele mõeldud nõustamisteenust Keila linnas? (on Sulle teada, kust teenust saab, teenus on Sulle tasuta, nõustamise kvaliteet on hea ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta)
13. Kus kohast oled peamiselt nõustamist saanud?
14. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
15. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
16. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
17. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
18. Kas Sa oled … aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
*19. Kas Sinu arvates Keila linnas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
20. Kas Sulle meeldib Keila… linnas elada?
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
21. Mis on Sinu põhitegevus?
22. Kui vana Sa oled?
aastane
23. Kas Sa oled.....
24. Kas Sa elad Keila linnas või selle lähiiümbruses?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.