Õpetaja eneseanalüüs 2022-2023 õppeaastal

Hea kolleeg.


Palun võta järgneva küsimustiku täitmiseks aega 20-30 minutit.


Õpetaja professionaalne areng on elukestev protsess, mis toimub läbi pideva eneseanalüüsi ja täiustumise. Käesolev küsimustik annabki Sulle võimaluse oma erialase arengu üle mõtiskleda, aga kindlasti ka oma häid mõtteid kolleegidega jagada.

*Palun kirjuta siia oma ees- ja perenimi
*Millised tööalased eesmärgid oled püstitanud endale selleks õppeaastaks?
*Kuidas on õnnestunud õppekava täitmine, võimalikud probleemid, soovid muudatusteks?
*Kui suur on sinu koormus (ajaliselt)? Kas oled sellega rahul? Kas Sul on soove töökoormuse muutmise osas järgmisel õppeaastal?
*Millised kohustused on Sulle meeldivad? Millised on ebameeldivad?
*Mis õnnestus hästi Sinu töös õppeaasta jooksul? Mis oleks võinud minna paremini?
*Milliseid aktiivõppe meetodeid kasutasid? Kuidas õnnestus?
*Millisena näed enda osa kooli arendus-, ainealases ja koolivälises tegevuses?
*Milles näed enda arengupotentsiaali õpetajana?
*Milles näed enda arengupotentsiaali kolleegina?
*Mis motiveeriks Sind veel paremini töötama meie koolis?
*Millele oled tähelepanu pööranud oma igapäevatöös?
*Millisena näed oma võimalusi töökeskkonna kasutamises? (klassiruum, sisustus, õppevahendid- ja materjalid)
*Milliseid võimalusi näed IKT kasutamiseks oma töös? Kui palju reaalselt kasutad IKT vahendeid oma töös?
Kuidas oled rahul töökeskkonnaga? Kas valitseb võrdsus? Kas töökollektiivis on avatud õhkkond? (Kui ei ole, siis mida ja kuidas saaks parandada?)
*Mil viisil teed koostööd kolleegide ja juhtkonnaga?
*Millist informatsiooni, juhendamist ja toetust ootad juhtkonnalt?
*Kirjelda oma koostööpunkte kolleegidega.
*Milliseid Sinu võimalikke erioskusi on osatud ära kasutada? Sinu ettepanekud edaspidiseks.
*Millised eesmärgid oled enesele seadnud koolituste osas?
*Mida võiksid õpetada / pakkuda teistele õpetajatele sisekoolituses?
*Millist koolielu valdkonda võiks arendada? Milliseid ideid selleks pakud?
*Mida oleks vaja muuta sinu tööd puudutavas töökorralduses?
*Mida ei ole küsimustes, aga millest tahaksid rääkida?
*Millised on sinu prioriteedid edaspidises töös.....

Tänan vastamast.


Peagi saadan Sinu vastused ka Sulle e-mailile.See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.