Noorte ankeet, 13-26 a.

Hea Suure-Jaani valla noor!


Palun täida alljärgnev ankeet, millega uuritakse meie vallas pakutava noorsootöö kvaliteeti. Sinu vastused aitavad edapidises töös noorte vajadusi ja huvisid paremini arvestada. 1. Kui palju Sa tead Suure-Jaani vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskuste tegevustest (Suure-Jaani, Paala, Vastemõisa, Tääksi, Sürgavere noortekeskus)
 
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
 
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
 
*Noortelaagritest (nt valla, koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
 
*Õpilasmalevatest
 
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
 
*Noorteüritustest (nt Parim Pühapäev perega, noortekeskuse üritused, külade päevad, organisatsioonide üritused, kooliüritused jmt)
 
2. Suure-Jaani vallas on lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta 1 noorteorganisatsioon/noorteühing ja kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb.
 
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
 
3. Kas Sinu arvates on Suure-Jaani vallas piisavalt:
Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
 
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
 
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
 
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
 
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
 
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
 
*Laste-/ noorteüritusi
 
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2016. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
 
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016. aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.


 
Kui valisid "muu", palun täpsusta!
 
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016. aastal Suure-Jaani vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
 
Mitteosalemise põhjused:


 
.
 
7. Kuidas oled rahul Suure-Jaani valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega?
 
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
 
8. Kuidas oled rahul Suure-Jaani valla noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskused, vabaajaväljak, spordisaalid, spordiväljakud jne) asukohaga?
 
Kui valisid variandi "asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks
 
9. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
 
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
 
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
 
2)
 
3)
 
11.Suure-Jaani vallas on võimalik noortel saada nõustamist noorsoo-, ja/või sotsiaaltöötajatelt ja/või eripedagoogidelt. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016. aastal saanud Suure-Jaani valla noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
 
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
 
13. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Suure-Jaani vallas?
 
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
 
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud?
 
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
 
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Suure-Jaani vallas?
 
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
 
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
 
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
 
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
 
2)
 
3)
 
20. Kas Sa oled 2016. aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
 
.
 
*21. Kas Sinu arvates Suure-Jaani vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
 
22. Kas Sulle meeldib Suure-Jaani vallas elada?
 
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
 
23. Mis on Sinu põhitegevus?
 
.
 
24. Kui vana Sa oled?
 aastane
25. Kas Sa oled.....
 
26. Millises Suure-Jaani valla piirkonnas/külas Sa elad?
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.