Märka matemaatikat enda ümber - ruumilised kujundid

Võistlusel osalemiseks palun täita alljärgnev ankeet.

*Töö autori(te) nimi 
*Kool 
*Klass 
*e-posti aadress 
*Telefon 
*Kus on foto pildistatud? Kes on foto autor?  
*Tööd juhendanud õpetaja(te) nimi (nimed) ja õppeaine  
*Kes (mis) innustas Sind (Teid) võistlusest osa võtma?  
*Palun kirjeldage, missugused on Teie poolt joonisel märgitud kujundid tegelikkuses. Mis paistab joonisel samamoodi, mis erinevalt.  
*Kas olid programmiga GeoGebra tuttav juba enne seda võistlust?  
*Mida kasulikku õppisite selle võistlustöö tegemisel?  
*Mis valmistas töö tegemisel raskusi?  
*Ülesande autori(te)na nõustume materjali levitamisõiguse andmisega konkursi korraldajateleolen nõus 
Tänan!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.