Kooli küsimustik lastevanematele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

SUHTED KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1.1. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 
1.2. Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 
1.3. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 
1.4. Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 
1.5. Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 
1.6. Suhetest koolis veel...  

INFO LIIKUMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
2.1. Minu lapse koolis on aktiivne hoolekogu (nõukogu) 
2.2. Hoolekogu (nõukogu) suudab mõjutada koolis toimuvat 
2.3. Koolis toimuva kohta saan infot:
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 -– põhiline infoallikas
oma lapselt 
klassijuhatajalt 
e-koolist 
klassi lastevanemate koosolekult 
lastevanemate üldkoosolekult 
hoolekogult (nõukogult)
 
klassi kodulehelt 
kooli kodulehekülg 
koolilehest 
kooli kantseleist 
kooli juhtkonnalt
 
mujalt 
2.4. Info liikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan...…  
2.5. Kommentaarid lastevanemate koosolekute osas...  

ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
3.1. Minu lapse õpetajad on pädevad 
3.2. Minu lapse õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades 
3.3. Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 
3.4. Minu täiendavaid mõtteid kooli õppetööst...  

ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
4.1. Koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks 
4.2. Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks 
4.3. Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada...

 

TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
5.1. Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 
5.2. Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone 
5.3. Andekamate laste arendamisega tegeletakse 
5.4. Arenguvestlused lapse, lapsevanema ja klassijuhataja vahel on kasulikud  
5.5. Ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...  

KOOLIKESKKOND
6.1. Olen rahul kooli ruumidega
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
6.2. Kool tagab võimaluste piires mu lapse vara kaitse
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
6.3. Minu lapse koolis… 
6.4. Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 -– juhtumid jäetakse tähelepanuta ja 5 –- tegeletakse tõsiselt
 
6.5. Koolis on head tingimused…
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 
käsitöötundide läbiviimiseks 
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 
6.6. Olen rahul toitlustamisega koolis
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
6.7. Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga...  

KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
7.1. Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
7.2. Mu lapse koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
7.3. Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
7.4. Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 -– kindlasti soovitan
 
7.5. Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 -– täiesti rahul
 
7.6. Valisin oma lapsele just selle kooli, sest…  

TAUSTANDMED
Mu lapsel läheb koolis ... 
Minu laps õpib klassis
Soovin veel lisada...  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.