Rahulolu-uuring lapsevanemale
(numbriliste vastusevariantidega)

Lugupeetud lapsevanem,

Palun Teil osaleda [kooli] korraldatud rahuloluküsitluses.
Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel.
Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele.
5 - olen täiesti nõus, 4 - pigem olen nõus, 3 - ei oska öelda, 2 - pigem ei ole nõus, 1 - üldse ei ole nõus
*Olen uhke, et minu laps õpib [koolis].5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*[Koolis] saadav haridus võimaldab minu lapsel tulevikus hästi hakkama saada.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et suhted õpilaste vahel koolis on head.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kooli õpetajate ning õpilaste vahel on head suhted.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Vajaduse korral saan klassijuhatajaga vestelda oma lapse probleemidest.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Vajadusel saab minu laps klassijuhatajalt abi.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Klassijuhataja tunneb minu lapse probleemide vastu huvi.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu lapse saavutusi märgatakse ja tunnustatakse piisavalt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Lapselt saadud informatsiooni põhjal võin järeldada, et õpetajad selgitavad aineid arusaadavalt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Koduste tööde maht on minu lapsele jõukohane5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu laps saab vajadusel õpetajatel järeleaitamistunde ja konsultatsioone.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu lapse ainealast võimekust märgatakse.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Leian, et õpetajad peaksid rohkem tegelema õpiabi vajavate lastega.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kasutan e-kooli aktiivselt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Saan e-koolist õigeaegselt vajaliku info lapse koduste tööde kohta.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Saan e-koolist õigeaegselt vajaliku info lapse hinnete kohta.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Olen kursis kooli hindamissüsteemiga.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu last hinnatakse objektiivselt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kool pakub lastele mitmekesist huviringide valikut.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu lapse õppetingimused koolis on head.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kool tegeleb tervise edendamisega.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu laps on rahul koolis pakutava toidu valikuga.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Arenguvestlused toimuvad regulaarselt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Tutvun kooli koduleheküljega regulaarselt.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kooli kodulehekülg on piisavalt informatiivne.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kooli koostöö lastevanematega on heal tasemel.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Osalen aktiivselt lastevanemate üldkoosolekul5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Minu lapse koolikeskkond on turvaline.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Kool areneb positiivses suunas.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
*Olen rahul kooliga, kus minu laps õpib.5 4 3 2 1
Palun põhjendage!
Ettepanekud:
Antud rahuloluküsitlus on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!



See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.