Õpilaste rahuloluküsitlus 2017

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi PKHK) palub Teil vastata küsitlusele. Küsitluse eesmärgiks on saada õpilase hinnangut meie kooli ja õppkorralduse kohta.  


Küsimustikule vastamisel kasutage skaalat:


1 - üldse ei ole nõus; 2 - pigem ei ole nõus; 3 - nõustun osaliselt; 4 - pigem olen nõus; 5 - olen täiesti nõus 


Lisaks on mõned avatud küsimused, kus saate vabas vormis midagi lisada. Püüdke vastata võimalikult ausalt. Teie arvamus on oluline, sest selle alusel saame kooli erinevaid valdkondi parendada.

* Tärnidega tähistatud küsimused palun kindlasti täita.
TAUSTAKÜSIMUSED
*Eriala ja kursus (märgi rühma tähisena - näide: R-14)  
*Sinu vanus 
KOOLIPERE JA ÕPILASED
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*1. Meie koolis on meeldiv õppida 
*2. Mul on kaasõpilaste hulgas häid sõpru  
*3. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine  
*4. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine  
*5. Õpetajad on õpilastele eeskujuks 
Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  
KINDLUSTUNNE
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*6. Hommikuti tulen kooli hea tundega  
*7. Meie koolis omandatav haridus võimaldab elus hästi hakkama saada  
*8. Koolist on võimalik saada abi ja nõu töökoha leidmisel  
*9. Rühmajuhatajalt saan vajalikku infot, nõu ja toetust  
*10. Koolis on töötajaid, kellelt saan tuge probleemide lahendamisel  
*11. Tunnen end koolis turvaliselt, ei esine koolivägivalda 
*12. Koolis ei tarvitata narkootilisi aineid 
KOOLI ARENG JA MUUTUSED
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*13. Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega  
*14. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse  
*15. Olen rahul kooli õpilasesinduse tööga 
Ettepanekud õpilaskonna paremaks kaasamiseks õpilasesinduse töösse  
Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  
TUNNUSTAMINE
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*16. Meie koolis tunnustatakse õpilasi  
Ettepanekud õpilaste tunnustamiseks  
INFO LIIKUMINE
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*17. Informatsioon koolis toimuvast jõuab minuni õigeaegselt 
*18. Kooli uudiseid ja sündmusi kajastatakse piisavalt kooli kodulehel 
*19. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:
 
Mida saab kool teha koolisisese info liikumise parendamiseks?  
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*20. Tunniplaan jaotab koormuse ühtlaselt  
*21. Arvestuslike tööde puhul jäetakse piisavalt aega õppimiseks  
*22. Praktilist õpet on piisavalt  
*23. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel  
Kommentaarid ja ettepanekud õppetöö korralduse (sh tunniplaani) kohta  
HINDAMINE
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*24. Olen rahul hindamise süsteemiga koolis 
*25. Hindamise põhimõtted (kuidas hinne kujuneb) on mulle teada  
*26. Olen teadlik väljundipõhise hindamise põhimõtetest 
*27. Olen teadlik VÕTA võimalustest 
Ettepanekud kooli hindamissüsteemi parendamiseks  
ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*28. Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis  
*29. Olen rahul õppetöö läbiviimiseks kasutavate ruumidega  
*30. Õppetööks vajalikud vahendid on koolis olemas  
*31. Õppematerjalid (raamatukogus, ÕISis jne) on kättesaadavad  
*32. Õppematerjalide paljundamise võimalused on kättesaadavad 
*33. Kooli ruumides (sh raamatukogus) on head võimalused iseseisvaks õppimiseks  
Kommentaarid ja ettepanekud õppetöö tingimustele  
ÕPETAJAD
34. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*a) Õpetajad tunnevad oma ainet 
*b) Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda 
*c) Õpetajatelt saab alati abi 
*d) Õpetajad suhtuvad õpilastesse lugupidamisega 
*e) Õpetajad on õiglased 
*35. Milline on Sinu arvates ideaalse õpetaja kõige olulisem iseloomuomadus (märgi 1)? 
*36. Õpetajad kasutavad õppetöös oskuslikult digivahendeid ja - võimalusi 
Kirjelda parimat tundi  
Kirjelda igavat tundi  
ÕPPETÖÖ
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*37. Olen rahul oma eriala valikuga 
*38. Olen rahul eriala õpetamise tasemega  
*39. Millised õppetöö meetodid Sulle enim meeldivad (märgi kuni 3)?

 
*40. Milliseid õppetöö meetodeid õpetajad enim kasutavad (märgi kuni 3)?

 
*41. Milliseid oskusi ja omadusi arendatakse meie kooli õpilastes kõige enam (märgi kuni 3)?


 
Kui valisite muu, siis palun täpsustage  
Ettepanekud õppetöö paremaks korraldamiseks  
HUVITEGEVUS JA VABA AEG
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 - olen väga rahul)
*42. Kool pakub piisavalt võimalusi vaba aja veetmiseks (sportimiseks, huvitegevuseks) 
*43. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest  
Millised vaba aja veetmise võimalused võiksid koolis veel olla?  
Kui kooli poolt pakutavad vaba aja veetmise võimalused Sulle huvi ei paku, siis palun põhjenda miks see nii on  
Ettepanekud / kommentaarid huvitegevuse kohta  
TOITLUSTAMINE KOOLIS
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*44. Olen rahul toitlustusega koolis 
*45. Toit on hea kvaliteediga  
*46. Toit on mõistliku hinnaga  
Ettepanekud / Kommentaarid toitlustamisele  
MAINE
(palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*47. Olen uhke, et õpin selles koolis  
*48. Koolil on tööandjate silmis hea maine  
*49. Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima  
Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest (miks ma valisin õppimiseks just selle kooli)?  
LÕPETUSEKS
Mis Sulle kooli juures meeldib, millised on kooli tugevad küljed?  
Milline on positiivseim kogemus kooliga seoses?  
Milline on negatiivseim kogemus kooliga seoses?  
Soovin veel lisada  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
Kui soovite oma nime lisada, siis palun KIRJUTAGE OMA NIMI.  
Edu õpingutes ja ettevõtmistes!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.