Lapsevanema rahuloluküsitlus 2017

Lugupeetud lapsevanem, palume Teil osaleda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lapsevanema rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, aitate meid edasise tegevuse planeerimisel ja võimalike kitsaskohtade lahendamisel.

* TÄRNIKESEGA märgitud küsimustele palume kindlasti vastata
TAUSTAKÜSIMUSED
*1. Millist eriala Teie laps(ed) omandab(vad) meie koolis?
*2. Mitmendal kursusel Teie laps(ed) õpib(vad)?


3. Minu laps valis just selle kooli... Kirjeldage palun meie kooli valimise põhjust.
SUHTED KOOLIS
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*4. Minu lapse koolis on õpetajad sallivad kõigi suhtes
*5. Minu lapse koolis on õpilased sallivad kõigi suhtes
*6. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks
*7. Rühmajuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas
*8. Rühmajuhataja on lapsevanema jaoks kättesaadav
*9. Lapsevanemana on mul lihtne rühmajuhatajaga suhelda
10. Suhete kohta koolis tahan veel lisada… Palun kirjeldage, missugused on Teie kogemused koolipere suhtes
INFO LIIKUMINE KOOLIS
*11. Koolis toimuva kohta saan peamiselt infot… järgnevatest infoallikatest (vali kuni 3)*12. Kooli uudiseid ja sündmusi kajastatakse piisavalt kooli kodulehel
13. Info liikumise parandamiseks kooli ja vanemate vahel soovitan:
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*14. Olen kursis õppetöö korraldusega koolis (tunniplaan, praktika jne)
*15. Olen rahul õppetöö korraldusega koolis (tunniplaan, praktika jne)
*16. Õpetajad lähenevad lastele nende individuaalsust arvestades
*17. Koolis hinnatakse ja tunnustatakse õpilasi nende saavutuste eest (kutsevõistlused, edukas esinemine huvialal, õppeedukus )
18. Täiendavaid mõtteid ja ettepanekuid õppetöö paremaks ning tulemuslikumaks korraldamiseks
ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*19. Koolis pakutavad huvitegevuse võimalused rahuldavad minu last
* 20. Õppetöö jätab õpilastele piisavalt aega spordi- ja huvitegevuseks
21. Täiendavaid mõtteid õppetöövälisest tegevusest
TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*22. Õpi- või käitumisraskustega õpilastel on võimalus koolist abi saada (psühholoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustaja)
*23. Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone
*24. Arenguvestlused õpilastega on vajalikud
25. Palun Teie ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks
KOOLIKESKKOND
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*27. Minu lapsel on koolis inimene, kelle poole probleemide korral pöörduda
*28. Koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
*29. Minu lapse koolis… (valige Teie arvates kõige täpsem olukorra kirjeldus)
*30. Minu lapse koolis ei tarvitata narkootilisi aineid
31. Koolis on head tingimused …
(Palun vastake skaalal 1 kuni 5, kus 1-ei nõustu üldse ja 5-nõustun täielikult)
*Teooriatundide läbiviimiseks
*Praktikatundide läbiviimiseks
*Puhkamiseks tundide vahel
32. Täiendavaid mõtteid koolikeskkonnast
KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
(Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult)
*33. Kool on nähtav ja tutvustab end piisavalt meedias
*34. Koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna
*35. Koolis omandatud haridus võimaldab minu lapsel (lastel) tulevikus hästi hakkama saada
*36. Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli
*37. Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele
38. Millised on Teie arvates kooli tugevused (millega olete kooli tegevuses eriti rahul)?
39. Kui soovite veel midagi lisada, siis palun lisage see siia:
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.