Kehtna Põhikooli lastevanemate rahuloluküsitlus 2016/17 õppeaastal

 

Hea lapsevanem! 

Viiendat õppeaastat järjest viib Kehtna Põhikool läbi lastevanemate rahuloluküsitlust. 

Alljärgnevale küsitlusele vastates annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata Kehtna Põhikooli arendamisel enam tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ning kitsaskohtade lahendamisel ja koostöö tõhustamisel.

Küsitlusele vastamiseks kulub keskmiselt 15 minutit.

 

Küsitlus on anonüümne ning Teie isik jääb analüüsijale teadmata.

Kui teie peres õpib Kehtna Põhikoolis rohkem kui üks laps, palume küsitlusele vastata iga lapse kohta eraldi.

 

Palume leida aega küsitlusele vastamiseks enne 17.aprilli 2017. aastal. 

Kontaktisikud küsitlusega seotud teemade korral on Kehtna Põhikooli hoolekogu esimees Kaidi Kauffeldt (kaidi.kauffeldt@gmail.com ) ning hoolekogu liige Eline Villig (evillig@gmail.com

 

SUHTED KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*1.1. Minu lapse kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 
*1.2. Minu lapse koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 
*1.3. Minu lapse kooli õpetajate ja koolipersonali käitumine on õpilastele eeskujuks 
*1.4. Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 
*1.5. Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 
1.6. Lapsevanemana soovin suhete osas koolis lisada veel, et...  

INFO LIIKUMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*2.1. Minu lapse koolis suudab hoolekogu mõjutada koolis toimuvat 
2.2. Minu lapse koolis toimuva kohta saan infot:
*oma lapselt 
*klassijuhatajalt 
*e-koolist 
*klassi lastevanemate koosolekult 
*lastevanemate üldkoosolekult 
*hoolekogult
 
*kooli koduleheküljelt 
*kooli Facebooki lehelt 
*õpilaspäevikust
 
*blogidest 
mujalt  
2.3. Minu ettepanekud tõhusamaks info liikumiseks kooli ja vanemate vahel...…  

KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ
Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2- pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*3.1. Saan piisavalt tagasisidet koolist oma lapse arengu kohta 
*3.2. Arvan, et arenguvestlus on vajalik läbi viia igal õppeaastal ning kõikide klasside lastega 
3.3. Olen osalenud järgnevates koostööd soodustavates tegevustes kooli ja kodu vahel käesoleval õppeaastal:

*üldkoosolek 
*klassikoosolek 
*arenguvestlus 
*üritus koos lastevanematega 
*eelkool 
3.4. Minu ettepanekud kooli ja kodu vahelise koostöö soodustamiseks...  

ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*4.1. Minu lapse õpetajad on pädevad 
*4.2. Minu lapse õpetajad arvestavad laste individuaalsusega 
*4.3. Minu lapse õpetajad hindavad lapsi õiglaselt 
*4.4. Minu lapse koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 
4.5. Minu täiendavaid mõtteid kooli õppetööst...  

ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD

Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*5.1. Minu lapse koolis pakutakse õpilastele võimalusi õppetööväliseks tegevuseks 
*5.2. Olen kursis õpilastele pakutavate õppetööväliste tegevuste võimaluste ning toimumisaegadega 
5.3. Õppetööväliste tegevuste kohta soovin lisada...

 

TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*6.1. Olen teadlik koolis toimivast tugisüsteemist 
*6.2. Õpiraskustega lapsed saavad minu lapse koolist abi 
*6.3. Käitumisraskustega lapsed saavad minu lapse koolist abi 
*6.4. Minu lapse koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone 
*6.5. Minu lapse koolis tegeletakse andekamate laste arendamisega 
6.6. Minu ettepanekuid kooli tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...  

KOOLIKESKKOND
Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*7.1. Olen rahul kooli ruumidega
 
*7.2. Minu lapse koolis on head tingimused õppetöö läbiviimiseks 
*7.3. Olen rahul toitlustamisega koolis 
*7.5. Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
 
7.6. Minu täiendavaid mõtteid seoses kooli keskkonnaga...  

KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
Palun vasta skaalal 1 kuni 4, kus 1 - ei nõustu üldse, 2 - pigem ei nõustu, 3 - pigem nõustun, 4 - nõustun täielikult
*8.1. Kehtna Põhikoolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla
 
*8.2. Kehtna Põhikoolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
 
*8.3. Panen ka oma teise(d) lapse Kehtna Põhikooli
 
*8.4. Soovitan Kehtna Põhikooli tuttavate lastele
 
*8.5. Olen Kehtna Põhikooliga üldiselt rahul
 

TAUSTANDMED
*Minu laps õpib 
Soovin veel lisada...  
 

 

 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.