Noorte ankeet (13-26 a.) Kuusalu valla noorsootöö hindamiseks

Lugupeetud Kuusalu valla noor! 
Palume Sul osaleda Kuusalu valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Kuusalu vallale võimaluse hinnata noorsootööd. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.
Sinu arvamus on Kuusalu valla jaoks väga oluline.
Vastates vali palun see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus kliki sobival vastusevariandil ja vajadusel lisa kommentaar.
Küsimused on esitatud 2012. aasta kohta.
Ankeet koosneb 26 küsimusest ning neile vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 25. oktoobrini.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Kuusalu Noortekeskustes ning kokkuvõttega valla koduleheküljel.
Uuringu kontaktisik on Mari Paenurm (mari.paenurm@kuusalu.ee, 5305 2210).

Ette tänades,

Urmas Kirtsi,
Kuusalu vallavanem
1. Kui palju Sa tead Kuusalu vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Kuusalu Noortekeskuste tegevustest
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Noortelaagritest, mida korraldavad Kuusalu Noortekeskused
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Õpilasmalevatest
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
*Noorteüritustest (nt. NOORTE ÖÖ, filmiõhtud, vabaringid)
Ei ole üldse kursis Tean natuke Olen hästi kursis
2. Kuusalu vallas on lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks.
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on Kuusalu vallas piisavalt:
Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid jms)
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
Jah Ei Ei oska öelda
*Laste-/ noorteüritusi
Jah Ei, võiks rohkem olla Ei oska öelda
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2012. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
Jah.
Ei.
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2012./2013. õppeaastal. Võid valida mitu vastuse varianti.
Huvitegevus(t)es ja huvihariduses (huviringides ja treeningrühmades huvikoolis, spordiklubides, noortekeskuses, klubis, koolis jne)
Noorteorganisatsiooni(de), noorteühendus(te), osaluskogu (õpilasesindus/üliõpilasesindus, noortekogud jms) tegevus(t)es
Noortelaagri(te)s
Õpilasmaleva(te)s
Laste-/ noorteüritus(te)l
Muu.
Ei osalenud üheski eelnimetatud noorsootöö tegevuses
Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2012./2013. õppeaastal Kuusalu vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:
Info üleküllus – ma ei suuda valida sobivat tegevust suure arvu valikute hulgast
Suur koormus koolis/tööl
Osaajaline töötamine lisaks koolile
Pakutav ei vasta minu ettekujutusele sellest tegevusest
Minu vanuses noortele ei pakuta soovitud tegevust
Mulle ei meeldi juhendaja(d)
Mulle ei meeldi seltskond, kes seal käib
Minu sõbrad tegelevad muude asjadega ja ma tahan nendega koos olla
Osalemistasu on liiga suur
Muud osalemiseks vajalikud kulutused on liiga kõrged
Tegevused toimuvad elukohast kaugel ja transpordiprobleemi tõttu ei saa osaleda
Tegevusi pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid) lahtiolekuajad ei sobi
Tegevuskohad ei ole piisavalt varustatud töö- ja tegevusvahenditega
Mul on erivajadus(ed)
Ruumid ja tingimused on kehvad või ebameeldivad
Huvipakkuvad tegevused ei toimu minu emakeeles
Ei ole leidnud infot mind huvitavate tegevuste kohta
Puudub huvi
Muu põhjus, palun täpsusta:
.
7. Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, kunstide kool, spordikeskus) lahtiolekuaegadega?
Ajad ei ole mulle sobilikud
Ajad pigem ei ole mulle sobilikud
Ajad on mulle pigem sobilikud
Ajad on mulle sobilikud
Mulle pole lahtiolekuajad olulised, sest ma ei käi neis kohtades
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Kuidas oled rahul Kuusalu valla noorsootöö tegevuskohtade (nt noortekeskus, kunstide kool, spordikeskus jne) asukohaga?
Asukohad ei ole mulle sobilikud
Asukohad pigem ei ole mulle sobilikud
Asukohad on mulle pigem sobilikud
Asukohad on mulle sobilikud
Mulle pole asukohad olulised, sest ma ei käi neis kohtades
Kui valisid variandi "asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks
9. Huvikoolides, ringides, trennides, noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Halb
Pigem halb
Pigem hea
Hea
Mulle pole tegevusvahendid olulised, sest ma ei käi neis kohtades
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
2)
3)
11. Kuusalu vallas on võimalik noortel saada nõustamist koolis, noortekeskuses jm.. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2012. aastal saanud Kuusalu valla noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
Õpingute jätkamine, edasiste õpingute planeerimine, välismaal õppimine
Töötamine, tööelu planeerimine, välismaal töötamine
Huvitegevuse valik, hobi/ringi valik, vaba aja tegevused
Projektide algatamine ja läbiviimine
Tervis ja tervisekäitumine, sealhulgas seksuaalkasvatus
Suhted eakaaslastega, suhtlemisoskused
Muu küsimus, milles nõu oled vajanud
Ei ole saanud ühelgi eelnimetatud teemal nõu, kuigi olen seda vajanud
Ei ole vajanud nõu.
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
Üldse ei teadnud
Pigem ei teadnud
Pigem teadsin
Teadsin hästi
Ei ole vajanud nõu
13. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Kuusalu vallas?
Halb
Pigem halb
Pigem hea
Hea
Ei ole nõustamist vajanud
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud?
Olen saanud nõustamist oma koolis
Olen saanud nõustamist kas individuaalselt või väiksemas grupis
Olen saanud nõustmist nooretkeskuses
Olen külastanud internetilehekülgi, mis pakuvad nõustamisteavet
Olen helistanud nõustajale
Olen kirjutanud nõustajale e-kirja või tavalise kirja.
Ei ole nõustamist vajanud
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
Ei aidanud üldse
Aitas vähesel määral
Aitas küllaltki palju
Aitas väga palju
Ei oska öelda
Ei ole nõustamist vajanud
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Kuusalu vallas?
Halb
Pigem halb
Pigem hea
Hea
Ei ole nõustamist vajanud
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
Ei võimalda üldse osaleda
Võimaldab osaleda, kuid suurte piirangutega
Võimaldab osaleda mõningate piirangutega
Võimaldab osaleda ilma piiranguteta
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
Halb
Pigem halb
Pigem hea
Hea
Ei oska öelda
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
20. Kas Sa oled 2012. aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
Ei ole
Jah, olen. Palun täpsusta, kus Sa oled osalenud!
.
*21. Kas Sinu arvates Kuualu vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
Kunagi ei arvestata
Enamasti ei arvestata
Enamasti arvestatakse
Alati arvestatakse
Ei oska öelda
22. Kas Sulle meeldib Kuusalu vallas elada?
Ei meeldi üldse
Pigem ei meeldi
Pigem meeldib
Väga meeldib
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
23. Mis on Sinu põhitegevus?
Õpilane
Üliõpilane
Kutsekooli õpilane
Töötan
Töötu
Muu. Palun täpsusta!
.
24. Kui vana Sa oled?
aastane
25. Kas Sa oled.....
Poiss
Tüdruk
26. Millises alevis/asulas/külas/linnas Sa elad?See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.