Noorte ankeet (7-12 a.) Kuusalu valla noorsootöö hindamiseks


Lugupeetud Kuusalu valla noor! 
Palume Sul osaleda Kuusalu valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Kuusalu vallale võimaluse hinnata noorsootööd. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel. 

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.

Sinu arvamus on Kuusalu valla jaoks väga oluline.

Vastates vali palun see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus kliki sobival vastusel ja vajadusel lisa kommentaar.

Küsimused on esitatud 2012. aasta kohta.

Ankeet koosneb 15 küsimusest ning neile vastamiseks kulub keskmiselt 12 minutit.

Andmeid kogutakse kuni 25. oktoobrini.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Kuusalu Noortekeskustes ning kokkuvõttega valla koduleheküljel.

Uuringu kontaktisik on Mari Paenurm (mari.paenurm@kuusalu.ee, 5305 2210).Ette tänades,Urmas Kirtsi,

Kuusalu vallavanem


1. Kas Sa oled käinud 2012. aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
Jah
Ei
2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
kunsti või käsitööring/kunstikool
muusikaring/ muusikakool
tantsuring/tantsukool
näitering/näitekool
sporditrenn/spordikool (nt ujumine, kergejõustik, judo, maadlus, purjetamine vms
tehnikaring
loodusring
mõnes muus huviringis
Ei osale üheski ringis ega trennis
3. Kas Sa oled osalenud 2012. aastal Kuusalu valla noorteüritustel, nt. Noorte Öö, filmiõhtu, võistlused vmt.?
Jah
Ei
4. Kas Sa oled käinud 2012. aastal mõnes laste- või noortelaagris?
Jah
Ei
5. Kas Sa oled käinud 2012. aastal Kuusalu Noortekeskustes Kuusalus, Kiius või Kolgas?
Jah
Ei
6. Kuusalu vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Jah
Ei
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!
7. Kas Sa oled 2012. aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
Jah
Ei
8. Kas Kuusalu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Jah
Ei
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
9. Kas Kuusalu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
Jah
Ei
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid,
noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
Olen rahul
Ei ole rahul
Ei käi huvikoolis, ringis, trennis ega noortekeskuses
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!
11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
Ei ole abi vajanud
Olen alati abi saanud
Olen enamasti abi saanud
Ei ole kunagi abi saanud, kui olen abi vajanud
12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Jah, alati
Enamasti
Mitte kunagi
Mille kohta Sa pole infot saanud?
13. Kas Sa oled:
Poiss
Tüdruk
14. Kui vana Sa oled?
aastane
15. Millises külas/alevikus/alevis/linnas Sa elad?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.