Nõmme Kultuurikeskuse huviringis osalemise leping

Nõmme Kultuurikeskus, registrikoodiga 75016036, asukohaga Turu plats 2, Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel direktor Liina Amon (edaspidi: Kultuurikeskus) ja huviringis osaleja või alaealise osaleja korral tema esindaja (edaspidi Huviteenuse ostja) teiselt poolt, keda edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva Lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

*Huviringis osaleja nimi (Ees- ja perekonnanimi)  
*Huviringis osaleja isikukood 
*Asub osa võtma huviringist 
*Huviringis alustamise kuupäev 

Huviringi teenuse ostja (arve saaja) andmed

Täita kõik lahtrid ka siis, kui kattuvad huviringis osalejaga
*Nimi (Ees- ja perekonnanimi)  
*Isikukood 
*Telefoni nr 
*E-post 
*Elukoha aadress 
*Elukoha linn/vald 
*Elukoha postiindeks 


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada huviringis osalemise tingimused ja Poolte õigused ning kohustused.


2. HUVITEGEVUSE KORRALDUS
2.1.  Huvitegevuse aasta algab septembris ja kestab mai lõpuni, kui ei ole sätestatud teisiti.
2.2. Huvitegevust ei toimu üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
2.3. Huviringitundi, millest Huviringis osaleja on puudunud, ei asendata.


3. HUVIRINGI OSALUSTASU
3.1. Huviringi osalustasu on kehtestatud Nõmme linnaosa vanema käskkirjaga. Huviringi osalustasu ei muudeta huvitegevuse aasta kestel. Hinnakiri on avaldatud Kultuurikeskuse kodulehel.
3.2. Huviteenuse ostja kohustub huviringi osalustasu maksma igakuiselt Kultuurikeskuse poolt esitatud andmete põhjal ning Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse koostatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks.
3.2.1. Huviteenuse ostjal on võimalik osalustasu maksta ka poolaasta kaupa, kui see on eelnevalt Kultuurikeskusega kokku lepitud.
3.3. Kui Huviteenuse ostja ei ole arvel märgitud kuupäevaks osalustasu tasunud, on Kultuurikeskusel õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
3.4. Huviringis osaleja tundidest puudumine ei vabasta osalustasu maksmise kohustusest.
3.5. Kui ühest perest osaleb kaks ja enam last (kuni 18a ka), siis alates teisest lapsest on huviringi osalustasu 20 % soodsam (sh KM).
3.5.1. Soodustuse saamiseks tuleb Kultuurikeskusele esitada vabas vormis avaldus hiljemalt kuu viimaseks päevaks, et soodustus kehtiks järgmise kuu arve saamisel. Tasaarveldust ei toimu.


4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Kultuurikeskus kohustub:
4.1.1. tagama huvitegevuse toimumise;
4.1.2. tagama ruumid ja vahendid huvitegevuse läbiviimiseks;
4.1.3. informeerima Huviteenuse ostjat huviringi korraldustest ja selle muudatustest;
4.1.4. esitama arve huvitegevuses osalemise eest.
4.2. Huviteenuse ostja kohustub:
4.2.1. maksma huviringi tasu käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras;
4.2.2. teatama Huviringis osaleja lahkumisest huviringist vähemalt 30 päeva ette, vastasel korral kohustub Huviteenuse ostja maksma huviringi tasu terve kuu eest;
4.2.3. korras hoidma Kultuurikeskuse poolt talle laenutatud vara (esinemisriided, instrumendid jms);
4.2.3.1. rikutud või kaotatud Kultuurikeskuse vara parandama või asendama samaväärse varaga või hüvitama rahas vastavalt Pooltevahelisele kokkuleppele;
4.2.3.2. kasutamisel kahjustunud või kulunud vara asendatakse või parandatakse vastavalt Pooltevahelisele kokkuleppele.
4.2.3.3. Vara laenutatakse akti alusel.
4.3. Huviringis osaleja kohustub:
4.3.1. osalema huviringi tundides ja kontsertidel ning nendele eelnevates proovides vastavalt leppele;
4.3.2. hoidma korras, hooldama ja vajadusel parandama Kultuurikeskuse poolt talle laenatud vara (esinemisriietus, muusikalised instrumendid jms);
4.3.3. järgima Kultuurikeskuses kehtivaid eeskirju ja korda ning käituma viisil, mis on mõistlik, vastavuses eetiliste tõekspidamistega ja hea tavaga.


5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Lepingu muudatused vormistatakse Poolte kirjaliku kokkuleppena, mis on käesoleva lepingu lisa.
5.2. Käesolev Leping lõpeb:
5.2.1 Huviteenuse ostja poolt Lepingu ülesütlemise avaldusega vastavale lepingupunktile 4.2.2;
5.2.2. Kultuurikeskuse algatusel Huviringis osaleja huviringist välja arvamisega huviringi tasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
5.3.3. Kui lepingut 5.2.1. või 5.2.2. raames ei lõpetata, loetakse lepingut kehtivaks ning Kultuurikeskusel on õigus Huviteenuse ostjale huvitegevuse aastal arve esitada.


6. LÕPPSÄTTED
6.1. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.2. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad Pooled vastutust vastavalt riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.3. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni huviringis osaleja väljaarvamiseni huvialaringist või kui Huviringi teenuse ostja on avaldanud soovi lepingut lõpetada punkti 4.2.2. sätestatud korras.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.