Küsitlus - LEADER projektide rakendamise hetkeseis Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas, august 2010. aasta

LP. LEADER projekti elluviija!

On lõppemas LEADER meetme rakendamise I programmiperiood (2008-2010).
Soovime programmiperioodi lõppedes koondada projektide rakendamise andmeid ja saada Teilt tagasisidet, et kuidas on kulgenud Teie LEADER projekti rakendamine!

Palume Teil täita käesolev e-ankeet iga projekti kohta eraldi,kinnitades sisestatud andmeid nupuga "saadan".
E- ankeedi täitmine ei võta aega rohkem kui 15 minutit.

Taotlejatel, kes hetkel veel ootavad PRIAlt rahastamise otsust, võtab ankeedi täitmine kõigest mõne minuti,
sest küsimustiku viimase osa küsimused ei kohandu talle ja ei vaja tema poolt täitmist.
Lahtrid, mis ei kohandu Teile ja ei vaja täitmist võite jätta tühjaks.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 23. augustiks, 2010. aasta.

Plaanitavalt septembri alguses avaldame Mulgimaa Arenduskoja kodulehel kokkuvõtva koondi küsitlusest.

Kui Teil tekib küsimusi seoses selle ankeediga, siis vastame Teile meeleldi!

Mulgimaa Arenduskoda
Tegevjuht
Piret Leskova
53038361
mulgimaaarenduskoda@gmail.com

Head täitmist!

*1. Projekti nimi:
*2. Projekti rakendamise piirkond:Abja
Halliste
Karksi
Paistu
Mõisaküla
Piirkonnaülene*

*Piirkonnaülesed on näiteks Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa Arenduskoja projektid
*3. Mulgmaa Arenduskoja meede, millest antud projektiga toetust on taotletud:I meede - Mikroettevõtluse toetamine
II meede - Külakeskkonna arendamine
III meede - Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine

*4. Taotlusvoor, millesse antud projekt esitati:I voor, toimumise aeg: 30. märts - 30. aprill, 2009.a
II voor, toimumise aeg: 2. november - 13. november 2009. a
III voor, toimumise aeg: 10. mai - 14. mai, 2010. a

*5. Projekti kogumaksumus:
*6. Mulgimaa Arenduskojast taotletud toetuse summa:
*7. Kas Teie projektitaotlus sai PRIA poolt otsuse täisrahastuseks?Jah
Ei
Hetkel veel ootan PRIAlt vastust

8. Kui Teie projekt ei saanud PRIA poolt täisrahastuse otsust, siis palun märkida PRIA poolt määratud toetuse summa:
*9. Kas olete alustanud antud projekti elluviimist?Jah, olen alustanud tegevustega, kuid pole veel esitanud kuludeklaratsiooni PRIAle
Jah, olen alustanud tegevustega ja olen esitanud ka kuludeklaratsiooni/d PRIAle
Ei, kuid olen saanud PRIAlt rahastamise otsuse
Ei, sest pole veel saanud PRIAlt rahastamise otsust

10. Kui Te vastasite 9. küsimusele "JAH", siis millises mahus on projektis planeeritud tegevused ellu viinud?täismahus e. 100%
üle poole e. 75%
pool e. 50%
alla poole e. 25%

Selgituseks: tegevused on ellu viidud siis, kui on esitatud kuludeklaratsioon PRIAle ja saadud ka tagasimakse PRIAlt.
11. Kui Te vastasite 9. küsimusele "Ei, kuid olen saanud PRIAlt rahastamise otsuse" siis millal plaanite orjenteeruvalt projekti tegevustega alustada?
12. Kui Te olete saanud PRIAlt rahastamise otsuse aga pole alustanud veel projekti elluviimist, siis palun märkige peamised probleemid, mis on olnud takistuseks Teil projekti tegevustega alustamisel:
*13. Kas Teil on tekkinud probleeme projekti teostamise käigus?Jah
Ei
pole projekti teostamisega veel alustanud

14. Kui Te vastasite 13. küsimusele "JAH" siis palun märkida peamised probleemid, mis on olnud takistuseks:
*15. Millal plaanite orjenteeruvalt projekti lõpplikult ellu viia või millal sai projekt lõplikult elluviidud?
*16. Kuidas hindate projektis plaanitud kulude kattumist reaalsete kuludega projekti teostamisel?Kõik läks plaanipäraselt
Tegime kokkuleppel PRIAga kulutuste osas mõningaid muudatusi
Muudatusi oli kulutuste osas mitmeid aga saime PRIAga kokkuleppele
Kõik ei läinud sugugi plaanitult, näiteks: pidime projekti omaosalust suurendama vms.
Pole projekti elluviimisega veel alustanud

*Lisan kommentaariks kulude muutuse osas:
Selgituseks: kui valisite vastusevarjandi "Kõik läks plaanipäraselt", siis märkige lahtrisse sama vastusevariant, kui aga valisite vastuse ülejäänud vastusevariantide seast, siis palun põhjendage oma vastust.
*17. Kas projekti teostamisel selgus, et on vaja teha muudatusi projektis planeeritud tegevuste osas?Jah, kuid saime ka PRIAga selles osas kokkuleppele
Jah, tekkis vajadus muuta algselt planeeritud tegevusi, kuid kokkulepet PRIAga polnud võimalik saavutada ja jäime algselt planeeritu juurde
Ei, kõik läks plaanipäraselt
pole projekti teostamisega veel alustanud.

*Lisan kommentaariks tegevuste muutuse osas:
Selgituseks: kui valisite vastusevarjandi "Ei, Kõik läks plaanipäraselt", siis märkige lahtrisse sama vastusevariant, kui aga valisite vastuse ülejäänud vastusevariantide seast, siis palun põhjendage oma vastust.
*18. Kui mitu alalist töökohta loodi/loodakse projekti elluviimise käigus?
Selgituseks: siin peame silmas antud projekti käigus loodud/loodavaid töökohti. (Märgi vastus numbrites)
*19. Kui mitu ajutist töökohta loodi/loodakse projekti elluviimise käigus?
Selgituseks: siin peame silmas antud projekti käigus loodud/loodavaid töökohti.(Märgi vastus numbrites)
*20. Kas Mulgimaa Arenduskoja poolne nõustamine on olnud Teie arvates piisav?Jah
Ei

Teie ettepanekud ja soovitused:

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.