AASTA RAAMATUKOGU

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv organisatsioon ise kahe soovitaja olemasolul. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida  parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi saavutustest.


Aasta raamatukogu:
·          julgustanud oma piirkonna täiskasvanud inimesi õpinguid alustama või jätkama ning lõpetama ja toetab neid selles kõigi raamatukogu poolt pakutavate võimalustega;
·          toetab ja propageerib igakülgselt elukestvat õppimist ja iseseisvat hariduse omandamist, nt raamatukogudes läbiviidavad kampaaniad jms
·          panustab infokirjaoskuse edendamisse;
·          on koostööaldis ja edumeelne.


 

KANDIDAADI ANDMED
*Asutuse nimi
*Aadress
Maakond
*Telefon
*E-post
Koduleht
Elukestva õppimise väärtustamine
*Koolituste korraldamine ja läbiviimine
*Õpitubade korraldamine ja läbiviimine
*Kohtumiste ja näituste korraldamine
*Õppematerjalide tutvustamine
*Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) maakondliku tugivõrgustiku töös osalemine
*Raamatukogu töötajate osalemine elukestvas õppes
*Elukestvat õpet propageerivates kampaaniates osalemine

Täiskasvanud õppija toetamine ja innustamine

*Kuidas on raamatukogu innustanud täiskasvanud inimesi õpinguid alustama või jätkama?
*Kuidas raamatukogu on toetanud täiskasvanud õppijaid (kirjandusnimestike koostamine, kirjandusega varustamine, andmebaaside tutvustamine, tõlkimine, tööde juhendamine jne)?

*Kuidas raamatukogu vahendab infot täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta?

Koostöö
*Milliste teiste organisatsioonide/isikutega teeb raamatukogu koostööd?
*Milline on raamatukogu roll täiskasvanud õppijate toetamisel kogukonna kaudu?
Tagasiside
*Millist tagasisidet on raamatukogu saanud täiskasvanud õppijatelt?
*Millised on olnud edulood inimeste õppima asumisel ja õpingute lõpetamisel?
Muu oluline info
*Muu oluline info, mida peate vajalikuks lisada kandidaadi kohta
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.