AASTA KOOLITUSSÕBRALIK ORGANISATSIOON

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv organisatsioon ise kahe soovitaja olemasolul. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi saavutustest.


Aasta koolitussõbralik organisatsioon on organisatsioon,
·      kus toimub järjepidev ja süstemaatiline personali arengu toetamine ja koolitamine;
·      kus töötajate enesetäiendamine (sh tasemehariduse omandamine, vabahariduslikul koolitustel osalemine) on oodatud  ja õppimist toetatakse näiteks õppepuhkuse võimaldamisega vastavalt “Täiskasvanute koolituse seadusele”, osaajaga töötamise võimaluse leidmisega ja muul moel;
·      kus ettevõtte prioriteetide hulgas on töötajate arengu toetamine ning ettevõtte tegevuses (juhtimises) arvestatakse ning  hinnatakse töötajate soove ja hoiakut õppida midagi uut;
·      kus on välja töötatud ja rakendatud personalipoliitika, sh. töötajate väljaõppe, täiendõppe või uute töötajate juhendamise põhimõtted;
·      kus organisatsioon näitab üles sotsiaalset vastutust õpikeskkonna loomisel piirkonnas, tehes koostööd teiste ettevõtete ja sotsiaalsete partneritega.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
*Aadress
Maakond
*Telefon
*E-post
Koduleht
Organisatsiooni arendamine
*Kuidas töötajate enesetäiendamine organisatsiooni prioriteetides/ arengukavas kajastub?
*Kuidas toetab organisatsioon uusi töötajaid (juhendamine,väljaõpe)?
Õppijate toetamine ja motiveerimine
*Milliseid enesetäiendamise võimalusi organisatsioon oma töötajatele pakub?
*Kuidas toetab ja motiveerib organisatsioon töötajate arengut ja õppimist?
Sotsiaalne vastutus piirkonna arendamisel

*Milline on organisatsiooni koostöö partneritega?

*Milline on organisatsiooni roll täiskasvanute koolituse/hariduse ja piirkondliku elu edendamisel?

ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.