AASTA ÕPITEGU

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.
Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, sest need aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi/ kandidaatide õppimisalastest saavutustest.


Aasta õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu:
·      mille käigus on innustatud täiskasvanuid õpinguid alustama ja/või jätkama ning lõpetama;
·      mille käigus on moodustunud õpikogukond;
·      mis koostöös erinevate partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele elukestvast õppest;
·      mis pakub lahendusi ühiskonna valupunktidele (nt suur arv madala haridustasemega inimesi Eestis jms);
·      jne...


 Aasta õpiteo tiitli kandidaat võib olla eraisik(ud), koolitusasutus, organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp, sündmus, projekt jne.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
Maakond
Kontaktisik
*Telefon
*E-post
Õpiteo kirjeldus
*Kirjelda, kuidas on kandidaat/kandidaadid innustanud inimesi õpinguid alustama/ jätkama ning lõpetama?
*Mis andis õpiteole tõuke?
*Kes olid õpiteo eestvedajad?
Õpiteoga kaasnenud muutused, tulemused
*Kuidas on muutunud inimeste suhtumine
õppimisse?

Milline on õpiteo tulemus?
Õpiteo mõju
*Milline on õpiteo mõju teo tegijale/-tele, lähedastele, kogukonnale, piirkonnale, ühiskonnale jne.?

*Kas antud õpitegu võib soovitada ka teistele?

ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.