Milline on kvaliteetne e-kursus?

Hea üliõpilane!

E-õpe on muutumas ülikoolis õppimise lahutamatuks osaks ja selle kvaliteedile tuleb pöörata samapalju tähelepanu kui auditoorselt toimuvate kursuste puhul.

Palume Sind osaleda uuringus, mille eesmärgiks on selgitada välja, milliste tunnustega e-kursused on üliõpilaste arvates kvaliteetsed. E-kursuse all mõistame nii täielikult veebipõhiselt läbitavat kursust kui ka e-toega kursust (tuleb osaleda ka auditoorses õppetöös). Küsimustik on anonüümne ja sellele vastamine võtab ilmselt vähem kui 15 minutit. Uuringu tulemuste kokkuvõte avaldatakse Tartu Ülikooli e-õppe ajakirjas (http://www.ut.ee/etu), mis ilmub aprillis.

Täname Sind koostöö eest!
Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus
Kontakt: Triin Marandi (triin.marandi@ut.ee)

Järgnevalt on toodud 34 väidet ja 6 täiendavat küsimust. Püüa iga väite puhul määratleda kuivõrd oluline (väga oluline, pigem oluline, pigem ebaoluline, täiesti ebaoluline) on see kvaliteetse e-kursuse puhul. Vasta oma kogemustest lähtudes.
*1. E-kursusel on sõnastatud õppijakesksed eesmärgid ja õpiväljundid.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*2. E-õppe vormi kasutamine kursusel on põhjendatud (annab õppimisele midagi juurde).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*3. Vähemalt e-kursuse lõpus ja alguses on auditoorsed kohtumised.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*4. Kursuse õppetegevused ja hindamise põhimõtted vastavad kursuse õpiväljunditele.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*5. E-kursusel on eraldi kursuse tutvustus, mis lähtub ÕIS-s olevast aineprogrammist.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*6. Kursusel on põhjalik ja terviklik õpijuhis, mis sisaldab osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorisest õppetööst.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*7. Kursus vastab sihtrühma vajadustele ja võimalustele.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*8. E-kursusel on õppijatele esitatud kursusel osalemiseks vajalikud eelteadmised ja oskused. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*9. E-kursusel on õppijatele esitatud hindamise ja tagasiside saamise/andmise põhimõtted.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*10. E-kursusel arvestatakse õppija võimetega, eelnevate teadmistega, tehniliste oskustega, tehniliste võimalustega. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*11. Kursuse õppematerjalid ja õppetegevused vastavad kursuse mahule.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*12. Esitatud on kursuse õppematerjalide ja õppetegevuste maht (tundides).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*13. E-kursus sisustab kogu õppijale ettenähtud iseseisva töö osa.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*14. E-kursusel on kättesaadavad kõik kursusel kasutatavad õppematerjalid.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*15. Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate vajadustele ja tehnilistele võimalustele. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*16. E-kursusel olevad õppematerjalid on täistekstilised, mitte ainult loengus kasutatavad esitlused. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*17. Õppematerjalide esitamiseks kasutatakse erinevaid meediume (nt tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*18. Õppematerjalid vastavad õppematerjalide loomise headele tavadele (ühtne ja lihtne kujundus, viidatud allikatele, info kursuse ja autori kohta).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*19. Kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*20. Kursus on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, vajalikud vahendid avanevad jms). väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*21. On olemas juhendid e-õpikeskkonna (Moodle, Blackboard) kasutamiseks.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*22. Tehnoloogilised vahendid toetavad kursuse õpiväljundite saavutamist. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*23. E-kursusel on testid enda teadmiste kontrollimiseks. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*24. Kodutöid on võimalik esitada e-kursuse kaudu.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*25. Õppejõuga on võimalik e-kursusel suhelda nii avalikult kui privaatselt. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*26. Kursus on meeldivalt kujundatud.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*27. Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada. väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*28. Kursuse läbiviimisel peetakse kinni planeeritud ajakavast.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*29. Kursuse läbiviija täidab erinevaid rolle (tehniline, organisatoorne, sotsiaalne ja pedagoogiline) või kasutab selleks täiendavat abi.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*30. Toetatakse õppija aktiivset osalemist õppeprotsessis (omavahelist suhtlemist, õpikogukondade teket jne).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*31. Toetatakse õpioskuste kujunemist (õppijaid suunatakse õpitu reflekteerimisele, aja planeerimisoskuste kujundamisele jne).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*32. Õppijatele antakse e-kursusel tagasisidet tema tugevate ja nõrkade külgede kohta antud kursusel ning üldisest edenemisest.väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*33. Kursusel on võimalik saada ülevaade enda õpitulemustest (hinded, punktid).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*34. Kursuse lõpus on õppijal võimalik anda tagasisidet e-kursuse kohta (lisaks ÕISi tagasisideküsimustikule).väga oluline
pigem oluline
pigem ebaoluline
täiesti ebaoluline
 
*35. Millised on Sinu arvates kvaliteetse e-kursuse kõige olulisemad tunnused (mis peab kindlasti ühel kvaliteetsel e-kursusel olema)?  
*36. Kas oskad nimetada mõnda (või mitut) e-kursust, mis on Sinu arvates kvaliteetne? Sooviksime teada kursuse nime või ainekoodi.  
*37. Mis Sulle sellel kursusel meeldis?  
*38. Kas oled osalenud mõnel e-kursusel, mis Sinu arvates kindlasti pole kvaliteetne?jah ei 
39. Mis muutis selle kursuse ebakvaliteetseks?  
40. Sinu lisakommentaarid antud teemal.  
Taustaandmed
*Sugunaine mees 
*Sünniaasta 
*Teaduskond/Kolledž 
*Mitmel e-kursusel oled seni osalenud?üle 5 3-5 1-2 mitte ühelgi 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.