Haridusportaali Koolielu kasutajauuring

Aitäh, et soovite Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu parendamisele kaasa aidata.
Selleks, et saaksime kasutajauuringu küsimustele vastanute hulgas välja loosida ka auhinnad, vajame teie nime ja kontaktandmeid.
Teie andmeid ei kasutata kurjasti.
Küsimustele vastamiseks võib kuluda umbes 15 minutit.
Lisaküsimuste tekkides kirjutage: kristi@tiigrihype.ee
Vastaja profiil
*Teie nimi 
*Meiliaadress ja telefon 
*Olen (õpetaja, õpilane, muu - täpsustage)  
*Vanus10-19 20-30 31-40 41-50 51-60 61+ 
*Aine/ained, mida õpetate 
Portaali külastamine
*Kui sageli käite Koolielu portaalis? Iga päev Paar korda nädalas Kord nädalas Kord kuus Harvemini 
*Kas olete ennast Koolielu kasutajaks registreerunud?Jah Ei 
*Miks olete ennast Koolielu kasutajaks registreerunud? Ei ole registreerunud Soovin saada just seda teavet, mida pean olulisimaks Soovin teiste kasutajatega suhelda Soovin lisada õppematerjale Soovin lisada uudiseid Soovin lisada kuulutusi Muu põhjus 
*Kui sageli portaali sisse logite? Iga päev Paar korda nädalas Kord nädalas Kord kuus Harvemini Ei ole kasutajaks registreerunud 
*Kui Koolielu külastate, mida kavatsete enamasti teha? Uudiseid lugeda Otsida õppematerjale Otsida abi töövahendite juhendite seast Osaleda e-kursustel või õppimisüritustel Suhelda vestlusringis Otsida teavet kursuste, tööpakkumiste kohta Muu 
*Kas Koolielu portaalis kajastatu seostub Tiigrihüppe Sihtasutuse tegemistega? Jah Ei 
Koolielu avaleht, ajakirjanduslik osa, teemaveerandid
*Kas saate Koolielu haridusuudiste osast piisavalt infot?Jah Ei 
*Nimetage 3-5 teemat/rubriiki, mis peaksid olema kindlasti Koolielu avalehel, avalehelt ligipääsetavad. Info (avaleht uudiste jm) Kuulutused Töövahendid Õppeained Vestlusring Kogukonnad Logi sisse rubriik Haridus rubriik Kasulik teada rubriik Vaba aeg rubriik Koolielu veerandid rubriik Uued tehnoloogiad rubriik Koolielu portaalist rubriik Õppekavad Kolm avalehe põhiuudist Uudisteloend Slaider valitud 3 asjaga Kalender Noorte Hääle bännner Kõik lehed Kõik uudised Kalender 
*Nimetage 3-5 teemat/rubriiki, mis on Koolielu avalehel liigsed.  
*Kas olete märganud, et Koolielu portaalis on õppeaasta jaotatud ainete või teemade kaupa? Jah Ei 
*Tehke ettepanekuid, milliseid teemasid võiks Koolielus veel käsitleda!  
*Kas olete osalenud mõnel ainekuude/teemaveerandite konkursil?Jah Ei 
*Tehke ettepanekuid, milliseid konkursse võiks järgmisel õppeaastal korraldada!  
*Kas olete osalenud ainekuude/teemaveerandite raames korraldatud IKT infotunnis, õppimisüritusel või e-kursusel?Jah, Ei 
*Millistel teemadel võiks veel e-kursusi korraldada?  
*Kas Koolielu portaali pakutavad tegevused (e-kursused, konkursid) ja käsitletavad teemad pakuvad huvi, kutsuvad osalema?Jah Ei 
*Tehke ettepanekuid, millised tegevused teile veel huvi pakuks!  
Koolielu ja õpilased
*Kas olete huvitatud õpilaste-õpetajate vahelise suhtluse tekkimisest Koolielu portaalis? Jah Ei 
*Tehke ettepanekuid, kuidas õpetajate-õpilaste suhtlus võiks toimima hakata!  
*Mida tuleks õpilastele Koolielu portaalis pakkuda?  
Koolielu seadistamine, portaali võimaluste ärakasutamine
*Kas olete püüdnud oma töölauda (Minu Koolielu) seadistada (töölauale saate tõmmata vidinate abil enda ainet puudutava info jms)?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas seadistamise vidinate galerii on arusaadav, lisainfot piisavalt, kas juhised on kergesti leitavad ja selged?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas olete ka eraldi oma profiili seadistanud (profiili seadistamise kaudu saate enda tehtut teistele kasutajatele esitleda)?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Täpsustage miks või lisage ettepanekud profiili paremaks ärakasutamiseks!  
*Kas Koolielu portaalis loodud profiili võiks ära kasutada oma e-portfoolio loomiseks?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Igal Koolielu kasutajal automaatselt ka ajaveeb, mille täitmine on vabatahtlik. Kas olete selle ajaveebi täitmisega tegelenud?Jah Ei Jah Ei 
*Kas olete kasutanud portaalisisest kirjavahetuse võimalust?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas olete tellinud enda töölauale, profiililehele RSS-voogu (infovoogu)?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas olete lisanud endale Koolielu kasutajaks registreerunute hulgast sõpru?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas kasutate aktiivselt ära portaali pakutavaid võimalusi koostööks, suhtlemiseks, õppimiseks, õppematerjalide lisamiseks?Jah Ei 
*Mis motiveeriks Teid rohkem suhtlema hakkama Koolielu portaali registreerunud kasutajaskonnaga? Kasutan ja suhtlen aktiivselt, ei ole takistusi Kogemuste jagamine Suhtlemine oma aine inimestega Lisatud õppematerjalidele tagasiside saamine Soovituste saamine õppematerjalide osas Koostööprojektid E-portfoolio koostamine 
*Ettepanekud Koolielu kasutajaskonna aktiveerimiseks!  
Koolielu õppematerjalide osa
*Kui tihti otsite Koolielu portaalist õppematerjale?Iga päev Paar korda nädalas Kord nädalas Kord kuus Harvemini 
*Millist õppematerjali otsimise viisi eelistate kasutada?Kasutan lihtsat märksõnaotsingut Kasutan täpsustatud otsingut Kasutan ühe aine õppematerjalide lehekülgede vasakus veerus paiknevat õppekava stuktuuripuud Valin aine ja siis kooliastme Ei ole õppematerjale otsinud 
*Kas otsingutulemused on selged ja annavad piisavalt teavet?Jah Ei 
*Mida soovitaksite õppematerjalide otsingus muuta?  
*Kas õppematerjalide kirjeldused annavad piisavalt teavet?Jah Ei 
*Kas olete Koolielu portaali õppematerjale lisanud?Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Kas on tekkinud probleeme õppematerjalide lisamisel? Jah Ei Pole kasutajaks registreerunud 
*Milliseid probleeme õppematerjalide lisamisel on tekkinud?  
*Mis motiveerib/motiveeriks teid oma õppematerjale üles panema, teistega jagama?  
*Kas aineleht annab teile piisavalt infot värskema ainealase info kohta (vt näiteks http://koolielu.ee/pg/waramu/subjects/50901)? Jah Ei Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
*Mil moel saate infot viimati lisatud õppematerjalide kohta?Uurin viimati lisatud õppematerjale Uurin oma ainelehelt viimati lisatud õppematerjale Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
*Kas õppematerjalide loetelu juures olevad ikoonid on arusaadavad? (vt nt http://koolielu.ee/pg/waramu/browse/curriculumSubject/317251) Jah Ei 
*Kas olete kasutanud Koolielu õppematerjalide RSS-voo tellimise võimalust (vaata info saatmise võimalust ühe õppematerjali näitel http://koolielu.ee/pg/waramu/view/013964627d1a066ec1683ac242ab2089338b02fe)?Jah Ei Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
*Kas olete loonud kogumikke Koolielu portaalis olevatest õppematerjalidest (vt http://koolielu.ee/pg/waramu/collections)?Jah Ei Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
Töövahendid Koolielus
*Kas olete kasutanud Koolielu portaali Töövahendite alajaotusse kogutud infot? Jah Ei Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
*Kas leiate vajaliku töövahendi kohta infot piisavalt kiiresti?Jah Ei Ei ole õppematerjalide osaga tegelenud 
*Ettepanekud töövahendite alajaotuse kohta!  
Kogukonnad Koolielus
*Kas olete loonud või liitunud mõne kogukonnaga (http://koolielu.ee/pg/groups/index) Koolielu portaalis?Jah Ei 
*Mida peaks kogukondade lehtedel muutma, et see kasutajale mugavam oleks?  
*Millise kogukonnaga tahaksite liituda?Huvialase kogukonnaga Ainealase kogukonnaga Mõne õppimise/koolituse kogukonnaga Projektikogukonnaga Muu 
Koolielu vestlusring
*Kas olete Koolielu vestlusringiga rahul?Jah Ei 
*Mis jääb vestlusringi osas puudu, ettepanekud parandamiseks?  
*Kas vestlusringi osas võiksid õpetajad-õpilased omavahel suhtlema/küsima-vastama hakata?Jah Ei 
Kuulutused Koolielus
*Kas olete Kooliellu kursust, töökuulutust lisanud?Jah Ei 
*Ettepanekud töökuulutuste, kursuste alajaotuste parandamiseks!  
Kokkuvõtteks
*Millises Koolielu portaali alajaotuses (nt uudised, õppematerjalid, töövahendid, kogukonnad) kõige sagedamini probleeme tekkinud?  
*Millised alajaotused on jäänud teie poolt täiesti kasutamata? Miks?  
*Mis Koolielu portaalis kõige rohkem häirib/silma riivab?  
*Mis Koolielu portaali juures kõige rohkem meeldib?  
Aitäh vastamise eest!

Kõigi kasutajauuringu küsimustele vastanute õpetajate hulgas loosime välja välise kõvaketta ja õpilaste hulgas MP4-mängija.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.