TULE programmi motivatsiooniküsimustik

Hea vastaja!

"TULE" ehk Tule Uuesti, Lõpeta Edukalt! on programm, mis pakub kõrgharidustasemel õpingud katkestanutele võimaluse tulla tagasi, lõpetada õpingud ja saada diplom. Programm toetab neid, kes katkestasid õppeaastatel 2003/2004 – 2008/2009 ning kellel on läbida mitte rohkem kui 50% õppekava mahust. TULE programmi rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Lisainfot TULE programmi kohta on võimalik leida www.hm.ee/tule

TULE programmi motivatsiooniküsimustikul on kaks eesmärki. Üheks eesmärgiks on koguda andmeid katkestamise põhjuste ja täiskasvanud õppijate soovide kohta, mis oleksid Haridus- ja Teadusministeeriumile edaspidi abiks elukestva õppe arendamisel. Teiseks eesmärgiks on koguda infot üliõpilaskandidaatide õpingute jätkamise motivatsiooni kohta, vastused on õppeasutustele abiks sobivate jätkuõppijate valikul. Käesolevas küsimustikus toodud küsimuste vastused, mis sisaldavad isikut identifitseerivaid tunnuseid (nimi, isikukood), töötleb ainult õppeasutus, kuhu kandideerite. Haridus- ja Teadusministeerium pääseb ligi ainult anonüümsetele andmetele.
Lisainfo: Karin Klooster, Haridus- ja Teadusministeerium, TULE programmi ekspert karin.klooster@hm.ee
Taustandmed
.

*1) Eesnimi 
*2) Perekonnanimi 
*3) Isikukood 
*4) Teie sünniaasta 
*5) Teie sugunaine
mees
 
*6) Kus Te elate? 6.1) Maakond 
*6.2) Linn/vald 
7) Palun hinnake oma keelteoskust?
*7.1) EestiEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*7.2) IngliseEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*7.3) VeneEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*7.4) SaksaEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*7.5) PrantsuseEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*7.6) SoomeEmakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
7.7) Muu: 
Muu keele tase:Emakeel Oskan rääkida ja kirjutada Oskan igapäevase suhtlemise piires rääkida Saan igapäevase suhtlemise piires aru Ei oska 
*8) Milline on Teie kõrgeim omandatud haridustase?Kutseharidus
Üldkeskharidus
Keskeri-/tehnikumiharidus keskhariduse baasil
Rakenduskõrgharidus
Bakalaureusekraad
Magistrikraad
Doktorikraad
 
*9) Milline on Teie põhiline tegevusala?Palgatöötaja
Ettevõtja, FIE, töötaja enda või oma pere firmas või talus
Töötu
Kodune
Muu
 
Kui märkisite "muu", siis palun kirjutage,
milline Teie põhiline tegevusala on:
 
*10) Milline on Teie töökoormus?Töötan täistööajaga
Töötan osaajaga
Teen ajutisi töid (puudub pidev töösuhe)
Ei tööta hetkel
 
*11) Kus Teie töökoht asub? 11.1) Maakond: 
*11.2) Linn/vald: 
*12) Milline on Teie amet?
(Juhul kui Te praegu ei tööta, palun vastake oma viimase töökoha kohta!)
Seadusandja, kõrgem ametnik, juht (nt direktor, juhataja, väikeettevõtte juht)
Tippspetsialist (nt insener, informaatik, arst, õpetaja, jurist, avaliku teenistuse spetsialist, kunstnik, helilooja, näitleja)
Tehnik või keskastme spetsialist (nt maakler, tehnik, raamatupidaja, politseiinspektor, müügiesindaja, disainer, sisearhitekt jne)
Ametnik (nt sekretär, kontoriametnik, andmesisestaja)
Teenindus- või müügitöötaja (nt kokk, lapsehoidja, juuksur, tuletõrjuja, müüja)
Põllumajanduse või kalanduse oskustööline (nt talunik, kalur, loomakasvataja, jahimees)
Oskus- või käsitööline (nt ehitaja, mehaanik, rätsep, elektrik)
Seadme- või masinaoperaator (nt vedurijuht, autojuht, masinaoperaator)
Lihttööline (nt koristaja, aknapesija, kojamees, uksehoidja)
Relvajõud
Ei ole olnud püsivat töökohta (kauem kui 6 kuud ja vähemalt 20 tundi nädalas)
 
*13) Palun hinnake oma tööandja võimalikku suhtumist Teie õppima asumisse. Toetav
Pigem hea
Neutraalne
Pigem halb
Ei toeta
Ei oska tööandja suhtumist hinnata
Ma ei tööta praegu
 
Katkestatud kõrgharidus
.
*14) Mitu korda olete kõrgharidusõpingud katkestanud? 
Palun jätkake vastamist katkestatud õppekava kohta, mis on kõige sarnasem õppekavale, millel soovite õpingud TULE programmi raames lõpetada või kõige viimasena katkestatud õppekava kohta.
*15) Millise kõrgharidustaseme õppe katkestasite?3+2 bakalaureuseõpe¹
4+2 bakalaureuseõpe
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Rakenduskõrgharidusõpe
Diplomiõpe
Kutsekõrgharidusõpe
3+2 magistriõpe¹
4+2 magistriõpe
1-aastane õpetajakoolitus
Doktoriõpe
 
¹ sh 4+1 bakalaureuseõpe ja 4+1 magistriõpe nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
*16) Mis aastal kõrgharidusõpingud katkestasite? 
*17) Millisel õppekaval Te õppisite? Õppekava nimetus: 
*18) Millises õppeasutuses Te õppisite? Õppeasutuse nimi: 
*19) Kas õppisite katkestamise hetkel tasulisel õppekohal?Jah
Ei
 
*20) Mitmenda kursuse/aasta üliõpilane Te olite, kui kõrgharidusõpingud katkestasite?  kursus/aasta
21) Kui kaua Teie õpingud sellel õppekaval kestsid? (sh akadeemilisel puhkusel viibitud aeg)
*21.1) Aastad: aastat ja
*21.2) Kuud: kuud
*22) Kui palju aineid oli Teil katkestamise hetkel kõrgkooli lõpetamiseni teha jäänud?Tegemata oli ainult lõputöö/lõpueksam
Tegemata oli lõputöö/lõpueksam ja mõned üksikud ained
Tegemata oli ligikaudu semestri jagu aineid
Tegemata oli ligikaudu aasta jagu aineid
Tegemata oli rohkem kui aasta jagu aineid
 
*23) Kuidas hindate oma õppeedukust katkestatud õppekaval?Väga hea
Hea
Keskmine
Rahuldav
Mitterahuldav
 
24) Miks Teie õpingud katkesid? (palun hinnake kõiki võimalikke põhjuseid)
*24.1) Ei jõudnud õppemaksu makstaJah Ei 
*24.2) Tekkisid muud (mitte õppemaks) rahalised raskusedJah Ei 
*24.3) Pidasin töötamist õppimisest olulisemaksJah Ei 
*24.4) Õppetöö kvaliteet ei vastanud ootusteleJah Ei 
*24.5) Õppejõudude suhtumine oli ebasoosivJah Ei 
*24.6) Suhted kaasüliõpilastega olid halvadJah Ei 
*24.7) Õppeasutus ei pakkunud piisavalt tuge ja abiJah Ei 
*24.8) Õppeained olid minu jaoks liiga keerulisedJah Ei 
*24.9) Tekkisid raskused lõputöö/lõpueksamigaJah Ei 
*24.10) Õppeasutuse asukoht ei olnud sobivJah Ei 
*24.11) Õppetöö toimumise aeg ei olnud sobivJah Ei 
*24.12) Õppekoormus ei olnud sobivJah Ei 
*24.13) Isiklik elu ja perekonnaga seotud kohustused hakkasid õppimist takistamaJah Ei 
*24.14) Tervislikud põhjusedJah Ei 
*24.15) Eriala ei sobinud mulleJah Ei 
*24.16) Saavutasin piisava teadmiste tasemeJah Ei 
*24.17) Soovisin jätkata õpinguid mujal (teisel erialal või teises õppeasutuses)Jah Ei 
*24.18) Mõni muu põhjusJah Ei 
Kui märkisite "mõni muu põhjus", siis palun kirjutage, miks Teie õpingud katkesid: 
*Milline ülalnimetatud põhjustest oli õpingute katkestamisel Teie jaoks kõige olulisem? Palun märkige kõige olulisema vastusevariandi number: 
Õpingute lõpetamine
.
25) Meil on väga hea meel, et olete otsustanud oma õpinguid jätkata. Palume Teil vabas vormis põhjendada oma motivatsiooni õpingute lõpule viimiseks. Palun vastake järgmistele küsimustele:
  1. Miks tegite otsuse õpingud katkestada (selgitage õpingute katkestamise põhjuseid ja jätkamist takistanud asjaolusid)?
  2. Kirjeldage oma tegevust õpingute katkestamisest praeguse ajani (missugune on Teie töökogemus, osalemine täiendusõppes, muu tegevus).
  3. Miks otsustate õpinguid jätkata? Kuidas kavatsete õpingute jaoks aega planeerida? Mis võib saada takistuseks õpingute jätkamisel?
(kuni 4500 tähemärki) NB! Tallinna Pedagoogilise Seminari kandideerijad ei pea sellele küsimusele vastama!
 
*
26) Kas soovite õppima asudes arvestada Teie varasemaid õpinguid või töökogemust (VÕTA), mistõttu vabaneksite osade kursuste sooritamise nõudest? Märkige kõik sobivad variandid, Ctrl või Shift klahvi all hoides on võimalik valida mitu vastusevarianti korraga.
 
27) Miks soovite kõrgharidusõpingud lõpetada? (palun hinnake kõiki põhjusi)
*27.1) Praeguse töö paremini tegemiseksJah Ei 
*27.2) Praeguses töökohas karjääri tegemiseksJah Ei 
*27.3) Uue töökoha leidmiseksJah Ei 
*27.4) Et vähendada tõenäosust kaotada tööJah Ei 
*27.5) Diplomi/lõputunnistuse saamiseksJah Ei 
*27.6) Seoses eneseharimise või huvialadegaJah Ei 
*27.7) Eneseusu suurendamiseksJah Ei 
*27.8) Seoses pere või sõprade soovigaJah Ei 
*27.9) Järgmisel kõrghariduse astmel õpingute jätkamiseksJah Ei 
*27.10) Ettevõtlusega alustamiseksJah Ei 
*27.11) Uute tutvuste loomiseksJah Ei 
*27.12) Mõnel muul põhjuselJah Ei 
Kui märkisite "mõnel muul põhjusel", siis palun kirjutage, miks soovite kõrgharidusõpingud lõpetada: 
28) Millises õppeasutuses, millises õppes ja millisel õppekaval soovite kõrgharidusõpingud lõpetada TULE programmi raames?
*28.1) Õppeasutuse nimi: 
*28.2) Kõrgharidustaseme õpe 
*28.3) Õppekava nimetus (vajadusel küsi õppeosakonna vastuvõtuspetsialistilt): 
29) Kus asub õppeasutus/õppeasutuse filiaal, kus õpingud lõpetada soovite?
*29.1) Maakond: 
*29.2) Linn/vald: 
*30) Millise koormusega Te õppima soovite asuda?Täiskoormusega
Osakoormusega
 Selgitus: täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 75-100%, osakoormusega õppes aga vähem kui 75%. Küsi infot õppeasutusest õppekavade kohta, millel on lubatud ainult täiskoormusega õpe.
*
31) Millises õppevormis eelistaksite õppida? Palun märkige kõik sobivad variandid, Ctrl või Shift klahvi all hoides on võimalik valida mitu vastusevarianti korraga.
 
¹Statsionaarne õpe on õppevorm, kus eeldatakse üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst
Kui märkisite "muu", siis palun kirjutage, millises õppevormis eelistaksite õppida: 
32) Millisel ajal on Teil võimalik õppetööst osa võtta?
*32.1) Päevasel ajalVõimalik Aeg-ajalt on võimalik Üldse ei ole võimalik 
*32.2) Õhtusel ajalVõimalik Aeg-ajalt on võimalik Üldse ei ole võimalik 
*32.3) NädalavahetustelVõimalik Aeg-ajalt on võimalik Üldse ei ole võimalik 
*33) Palun prognoosige, mitu semestrit Teil õpingute lõpetamiseks kulub? semestrit
34) Palun hinnake, millised tegurid võiksid hakata Teie õpingute lõpetamist takistama? (palun hinnake kõiki tegureid)
*34.1) Rahalised raskusedJah Ei 
*34.2) Tööandja ebasoosiv suhtumineJah Ei 
*34.3) Suur koormus töökohalJah Ei 
*34.4) Õppejõudude ebasoosiv suhtumineJah Ei 
*34.5) Halvad suhted kaasüliõpilastegaJah Ei 
*34.6) Ebapiisav õppeasutuse poolne tugi ja abiJah Ei 
*34.7) Keerulised õppeainedJah Ei 
*34.8) Raskused lõputöö/lõpueksamigaJah Ei 
*34.9) Õppeasutuse ebasobiv asukohtJah Ei 
*34.10) Õpingud toimuvad mulle ebasobival ajalJah Ei 
*34.11) Liiga suur õppekoormusJah Ei 
*34.12) Isiklik elu ja perekonnaga seotud probleemidJah Ei 
*34.13) Tervislikud põhjusedJah Ei 
*34.14) Raskused lapsehoiu korraldamisegaJah Ei 
*34.15) Ebapiisav keeleoskus Jah Ei 
*34.16) MuuJah Ei 
Kui märkisite "ebapiisav keeleoskus", siis palun märkige, millise keele ebapiisav oskus võib hakate Teie õpingute lõpetamist takistama:  keel
Kui märkisite "muu", siis palun kirjutage, mis võiks hakata Teie õpingute lõpetamist takistama: 
35) Millised toetusmeetmed oleksid Teie jaoks enim abiks, et õpingud edukalt lõpetada? (palun hinnake kõiki meetmeid)
*35.1) ÕppetoetusJah Ei 
*35.2) Võimalus võtta õppelaenuJah Ei 
*35.3) Töökohalt õppepuhkuse võimaldamineJah Ei 
*35.4) Majutus õppeperioodilJah Ei 
*35.5) TransporditoetusJah Ei 
*35.6) Paindlik õppetöö korraldus¹Jah Ei 
*35.7) Osakoormusega õppimise võimaldamine²Jah Ei 
*35.8) LastehoiuteenusJah Ei 
*35.9) Tasuta nõustamisteenus (karjääri-, psühholoogiline või õpinõustamine)Jah Ei 
*35.10) Õppejõudude poolne individuaalne juhendamineJah Ei 
*35.11) MuuJah Ei 
¹Võimalus valida erinevate õppevormide vahel (nt nädalavahetustel või õhtune õpe, e-õpe)
² Osakoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähem kui 75%
Kui märkisite "muu", siis palun kirjutage, milline toetusmeede Teile abiks oleks: 
*36) Kust saite infot TULE programmi kohta? Märkige kõik sobivad variandid, Ctrl või Shift klahvi all hoides on võimalik valida mitu vastusevarianti korraga. 
Kui märkisite "muu", siis palun kirjutage, kust infot saite: 
*Palun sisestage oma e-posti aadress, täidetud ankeedi koopia saadetakse Teile sellel aadressil: 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.