Noorte ankeet, 20-26 a.

Hea noor!

Palume Teil osaleda Keila linna noote vaba aja sisustamise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad Keila linnale võimaluse hinnata noorsootööd. Sinu vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetavate vaba aja sisustamise võimaluste planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtadele lahendamisel.


Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks.


Vastates palun vali see variant, mis tundub olevat sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.

1. Kui palju Sa tead Keila linnas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Keila noortekeskuse tegevustest
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
*Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
*Õpilasmalevatest
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
*Noorteüritustest (Vaba aja mess, kontserdid, peod, Aasta jälg, Rockipidu jne)
2. ………Keila linnas on lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks.
Palun nimeta noorteorganisatsioon või ühing ning kirjelda millega see tegeleb.
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on ……Keila linnas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
*Laste-/ noorteüritusi
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2016 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.


Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016 aastal Keila linnas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:


7. Kuidas oled rahul Keila linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega?
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
9. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
2)
3)
10. Kuidas hindad noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust Keila linnas? (info nõustamisteenustest, nende sisust teenuse osutamise kohtadest on kättesaadav, teenus on Sulle tasuta ja teenus on kvaliteetne)
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
11. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
12. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
13. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
14. Kas Sa oled 2016… aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
*15. Kas Sinu arvates Keila… linnas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
16. Kas Sulle meeldib Keila… linnas elada?
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
17. Mis on Sinu põhitegevus?
18. Kui vana Sa oled?
aastane
19. Kas Sa oled.....
20. Kas Sa elad Keila linnas või lähiümbruses?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.