Noorte ankeet, 13-19 a.

Lp. Noor


 


Palume Sul osaleda Rakvere noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.


Täites järgneva küsimustiku, annad Rakvere linnale  võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.


Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita (küll aga loosimisel osalemiseks, palume Sinu kontaktandmeid küsitluse lõpus).


Sinu arvamus on Rakvere linna jaoks väga oluline.


Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.


 Küsimused on esitatud 2016- 2017 aasta kohta.


Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.


 Andmeid kogutakse kuni 12. mai 2017.


Uuringu kontaktisik on Katrin Joselin (katrin.joselin@rakvere.ee.ee, telefon 53268054)


Ette tänades


Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööosakond

1. Kui palju Sa tead Rakvere linnas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Rakvere Avatud Noortekeskuse tegevustest
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
*Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
*Õpilasmalevatest
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
*Noorteüritustest (nt. Kreisi Noortepäev; Viru Jam)
2. Rakvere linnas on lastel/ noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks.
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on Rakvere linnas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
*Laste-/ noorteüritusi
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2016- 2017 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016- 2017 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.


Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016- 2017 aastal Rakvere linnas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:


.
7. Kuidas oled rahul Rakvere linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega?
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Kuidas oled rahul Rakvere linna noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga?
Kui valisid variandi "asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
9. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
10. Millises projektis Sa osaleksid läbi noortekeskuse?
Millises?
11. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
2)
3)
12. Rakvere linnas on võimalik noortel saada nõustamist Rakvere Sotsiaalkeskuses, Terve Noore kabinetis, Rajaleidjas, Tugila. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure,mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016- 2017. aastal saanud Rakvere linna noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
13. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
14. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta
ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Rakvere linnas?
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
15. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud?
16. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
17. Kuidas hindad saadud nõustamist Rakvere linnas?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
18. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
19. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
20. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
21. Kas Sa oled 2016- 2017 aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
.
*22. Kas Sinu arvates Rakvere linnas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
23. Kas Sulle meeldib Rakvere linnas elada?
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
24. Mis on Sinu põhitegevus?
.
25. Kui vana Sa oled?
aastane
26. Kas Sa oled.....
27. Millises Rakvere asula piirkonnas Sa elad?
Kui sa soovid osaleda Rakvere kinopiletite või Rakvere Aqva Spordikeskuse kuukaardi loosimises, siis märgi siia oma e-posti aadress või telefoni number

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.