Väimela Lasteaed Rukkilill rahulolu uuring personalile

Pöördume Teie poole palvega osaleda Väimela Lasteaed Rukkilill poolt korraldatud rahulolu uuringus.
Uuringu eesmärk on hinnata lasteaias tehtud tööd ning pöörata lasteaia arendamisel tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.


Küsitluse vastamiseks kulub ligikaudu 10-15 minutit. 


Küsimustikule vastamiseks on aega kuni 19.aprillini 2018.a


Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult

Taustandmed
*Ametikoht
Juhtimine
Lasteaia töötajatel on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel
Palun põhjendage oma vastust.
Tean oma rolli lasteaia arengukava elluviimisel
Palun põhjendage oma vastust.
Planeeritud muudatused viiakse ellu
Palun põhjendage oma vastust.
Direktor kasutab lasteaiale eraldatud ressursse efektiivselt
Palun põhjendage oma vastust.
Meie lasteaias käsitletakse probleeme avalikult
Palun põhjendage oma vastust.
Meie lasteaed on hästi juhitud
Palun põhjendage oma vastust.
Juhtimise kohta soovin lisada...
Motiveerimine
Meie lasteaias jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest
Palun põhjendage oma vastust.
Tunnen, et meie lasteaias hinnatakse minu tööd
Palun põhjendage oma vastust.
Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet
Palun põhjendage oma vastust
Tunnen, et lapsevanemad hindavad õpetajate tööd
Palun põhjendage oma vastust
Mind motiveerib...
Töötingimused
Olen rahul meie lasteaia tööruumidega
Palun põhjendage oma vastust
Olen rahul meie lasteaia olmetingimustega
Palun põhjendage oma vastust
Mul on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi
Palun põhjendage oma vastust
Tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida
Palun põhjendage oma vastust
Minu täiendavaid mõtteid seoses töötingimustega
Arenguvõimalused
Meie lasteaias töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid
Palun põhjendage oma vastust
Lasteaed võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel
Palun põhjendage oma vastust
Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest
Palun põhjendage oma vastust
Meie lasteaias vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi
Palun põhjendage oma vastust
Töötajate arendamiseks ja koolitamiseks soovitan...
Suhted lasteaias
Meie lasteaia töökollektiivis on avatud õhkkond
Palun põhjendage oma vastust
Meie lasteaia töötajate suhted juhtkonnaga on head
Palun põhjendage oma vastust
Rühmaõpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head
Palun põhjendage oma vastust
Õpetajate ja õpetaja abide suhted lastega on valdavalt head
Palun põhjendage oma vastust
Õpetajate käitumine on lastele eeskujuks
Palun põhjendage oma vastust
Meie lasteaias ollakse sallivad kõigi suhtes
Palun põhjendage oma vastust
Suhete kohta lasteaias soovin lisada...
Info liikumine lasteaias
Meie lasteaias on aktiivne hoolekogu
Palun põhjendage oma vastust
Hoolekogu suudab mõjutada lasteaias toimuvat
Palun põhjendage oma vastust
Meie lasteaias on aktiivne pedagoogiline nõukogu
Palun põhjendage oma vastust
Pedagoogilise nõukogu otsuseid täidetakse
Palun põhjendage oma vastust
Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt
Palun põhjendage oma vastust
Tööalase info saamiseks kasutan järgmiseid allikaid:
pedagoogiline nõukogu
juhtkond
hoolekogu
lasteaia kodulehekülg
infostend
lasteaia dokumentatsioon
muu kanal
Milline?
lasteaia töörühmad
arengukava töörühm
õppekava töörühm
tervisedendus töörühm
õues-ja loodusõpe töörühm
tunnustamis-ja motivatsiooni töörühm
EV 100 töörühm
Info liikumise kohta soovin lisada...
Lasteaia maine ja üldine rahulolu lasteaiaga
Meie lasteaial on hea maine, siia tahetakse lapsi tuua
Palun põhjendage oma vastust
Meie lasteaias omandatav alusharidus võimaldab lastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun põhjendage oma vastust
Usun, et töötan meie lasteaias ka aastate pärast
Palun põhjendage oma vastust
Soovitan meie lasteaeda tööle tulla
Palun põhjendage oma vastust
Mulle meeldib minu töö
Palun põhjendage oma vastust
Olen meie lasteaiaga üldiselt rahul
Palun põhjendage oma vastust
Minu ettepanekud lasteaia töö paremaks korraldamiseks ...

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.