Väimela Lasteaed Rukkilill rahulolu uuring

Pöördume Teie poole palvega osaleda Väimela Lasteaed Rukkilill poolt korraldatud rahulolu uuringus. Uuringu eesmärk on hinnata lasteaias tehtud tööd ning pöörata lasteaia arendamisel tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.


Küsitluse vastamiseks kulub ligikaudu 10-15 minutit. Kui Teil käib lasteaias kaks või enam last, palume küsitlus täita kõigi laste kohta eraldi.


Küsimustikule vastamiseks on aega kuni 19.aprillini 2018.a


Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult

Taustandmed
*Minu laps käib...rühmas 
Mu laps on lasteaias käinud… 
Minu kogemusi lasteaedadega iseloomustab kõige paremini järgmine väide 
Suhted lasteaias
Rühmas on laste vahel head suhted 
Palun põhjendage oma vastust.  
Laste ja rühmaõpetajate (k.a õpetaja abi) vahel on head suhted 
Palun põhjendage oma vastust.  
Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda 
Palun põhjendage oma vastust.  
Rühmaõpetajate käitumine on lastele eeskujuks 
Palun põhjendage oma vastust.  
Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas 
Palun põhjendage oma vastust.  
Suhetest lasteaias veel...  
Info liikumine lasteaias  
Minu lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu 
Palun põhjendage oma vastust.  
Hoolekogu suudab mõjutada lasteaias toimuvat 
Palun põhjendage oma vastust.  
Saan rühmaõpetajatelt infot oma lapse arengu kohta 
Palun põhjendage oma vastust.  
Lasteaias toimuva kohta saan infot
rühmaõpetajalt 
rühma list/facebook 
lastevanemate koosolekult 
lasteaia hoolekogult 
rühma infostendilt  
lasteaia koduleheküljelt 
lasteaja direktorilt 
mujalt 
Kust?  
Infoliikumise parendamiseks lasteaia ja vanemate vahel soovitan…  
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine
Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad 
Palun põhjendage oma vastust.  
Minu lapse rühmaõpetajad on oma tööle pühendunud 
Palun põhjendage oma vastust.  
Usaldan oma lapse rühmaõpetajaid 
Palun põhjendage oma vastust.  
Lapsevanemad osalevad rühma tegevustes 
Palun põhjendage oma vastust.  
Minu täiendavaid mõtteid õppe- ja kasvatustegevuse kohta lasteaias...  
Tugisüsteemide rakendamine
Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (allergiad, terviseprobleemid) 
Palun põhjendage oma vastust.  
Vajadusel pakub lasteaed eripedagoogilist abi  
Palun põhjendage oma vastust.  
Vajadusel pakub lasteaed logopeedilist abi 
Palun põhjendage oma vastust.  
Andekamate laste arenguks on loodud head võimalused 
Palun põhjendage oma vastust.  
Ettepanekuid lasteaia tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...  
Kasvukeskkond
Olen rahul rühma ruumidega 
Palun põhjendage oma vastust.  
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid 
Palun põhjendage oma vastust.  
Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad 
Palun põhjendage oma vastust.  
Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust 
Palun põhjendage oma vastust.  
Olen rahul toitlustamisega lasteaias 
Palun põhjendage oma vastust.  
Lasteaia territoorium on lastele turvaline 
Palun põhjendage oma vastust.  
Minu täiendavaid mõtteid seoses laste kasvukeskkonnaga lasteaias...  
Lasteaia maine ja üldine rahulolu
Minu lapse lasteaial on hea maine, sinna tahetakse oma last panna 
Palun põhjendage oma vastust.  
Mu lapse lasteaiast omandatav alusharidus võimaldab lastel koolis hästi hakkama saada 
Palun põhjendage oma vastust.  
Paneksin ka oma teise lapse samasse lasteaeda 
Palun põhjendage oma vastust.  
Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavate lastele 
Palun põhjendage oma vastust.  
Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul 
Palun põhjendage oma vastust.  
Soovin veel lisada...  

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.