Õpilaste rahulolu küsitlus 2012

TALLINNA EHITUSKOOL
*Eriala
Специальность
tisler
mööblirestauraator
ehituspuusepp
puit-ja kiviehitiste restauraator
ehitus
ehitusviimistlus
elektrik
 
*Õpin
Курс
I kursusel
II kursusel
IIIkursusel
keskhariduse baasil
sesoonõppes
 
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult; * küsimused on kohustuslikud
Пожалуйста, ответьте по 5-балльной шкале, в которой 1-абсолютно не согласен(а), и 5-совершенно согласен(а)
NB!!! Вопросы с * обязательны Вместо русских букв используйте транслитерацию (например -> naprimer; школа -> shkola; развитие -> razvitije; здание -> zdanije итд итп)!
KOOLIPERE/Школьный коллектив
*3. Meie koolis on meeldiv õppida
Учиться в нашей школе приятно
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*4. Omavahelised suhted Sinu rühmas on head
в групe между учащимися хорошие взаимоотношения
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*5. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine
в нашей школе между учащимися хорошие взаимоотношения
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*6. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
Между учащимися и преподавателями хорошие взаимоотношения
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*7. Valin endale eeskuju õpetajate hulgast
Преподаватели являются примером для учащихся
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
8. Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta
Комментарии и предложения в отношении школьного коллектива
  Вместо русских букв используйте транслитерацию (см.вверху)!
KINDLUSTUNNE/Чувство уверенности
*10. Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada
Приобретаемое в нашей школе образование дает возможность в будущем преуспеть в жизни
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*11. 13. Rühmajuhendajalt saan vajalikku infot, nõu ja toetust
Руководитель группы всегда может дать нужную информацию, совет и оказать поддержку
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
14. Kas sul on mõni probleem, mida sa ei oska lahendada seoses (võib olla mitu valikut)
Если у тебя какая-то проблема, которую ты не можешь решить, связанная с
kaasõpilaste käitumisega/ поведением учителей 
õpetajate käitumisega/ поведением одноклассников  
kaaslaste käitumisega, kes ei õpi meie koolis/ поведением сверстников, которые не учатся в нашей школе 
lastevanemate käitumisega/поведением родителей 
majandusliku toimetulekuga/ экономическим положением 
igapäevase elu korraldusega/ повседневной жизнью 
muud lisada/ другое  
16. Kommentaar/Комментарий  
KOOLI ARENG JA MUUTUSED/Развитие школы и изменения в ней
*17. Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega
Мне известно, куда обращаться с предложениями
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*18. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse
Мнение и предложения учащихся считаются важными, их учитывают
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*19. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
Я считаю важной деятельность представительства учащихся в школе
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
20. Milliste teemade otsustamisse võiks kaasata õpilaste esindajad?
К принятию каких решений следовало бы привлекать и представителей от учащихся?
 
TUNNUSTAMINE/ Признание
*22. Meie koolis tunnustatakse õpilasi
В нашей школе успехи учащихся находят признание
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
23. Palun meenuta, mille eest ja kuidas on Sind koolis tunnustatud
Пожалуйста, вспомните по какому поводу и как школа выражала тебе признание
 
INFO LIIKUMINE
*24. Minu hinnang koolisisesele info liikumisele
Я удовлетворен движением информации в школе
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*25. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Информация, необходимая мне для учебы, всегда своевременно доступна
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*26. Õppetööks vajalik informatsioon on piisav
Информация, необходимая мне для учебы, всегда достаточная
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*27. Minu hinnang kooli kodulehel olevale õppetööks vajalikule info kvaliteedile
;Я оцениваю квалитет информаций ,необходимой для учёбы, на домашней странице
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
28. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?
Каким образом может школа повысить качество передачи информации?
 
ÕPPETÖÖ KORRALDUS/Организация учебной работы
*29. Mooduli alguses tutvustab õpetaja mulle õppe sisu ja korraldust
В начале модуля учитель знакомит меня с содержанием обучения и требованиями
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*30. Olen rahul õppepraktika käigus täidetavate ülesannetega
Я доволен заданиями во время выполнения практики
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*31. Olen rahul juhendamisega koolis läbiviidaval praktikal
Я доволен руководством во время проведения практики
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*32. Olen rahul ettevõte praktikal täidetavate ülesannetega
Я доволен заданиями во время практики на предприятии
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*33. Olen rahul juhendamisega ettevõttes läbiviidaval praktikal
Я доволен руководством практики, проведенной на предприятии
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
34. Kommentaarid õppetöö korralduse (sh tunniplaani) kohta
Комментарии по поводу организации учебной работы (в т. ч. расписание)
 
HINDAMINE/ Оценивание
*35. Hindamise põhimõtted on mulle teada
Принципы оценивания мне известны
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*36. Koos hindamisega saan õpetajalt tagasisidet enda teadmiste ja oskuste kohta
Наряду с оцениванием получаю от учителя получаю в качестве обратной связи информацию о своих знаниях и умениях
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
ÕPPETÖÖ TINGIMUSED/ Условия учебной работы
*37. Ole rahul kooli ruumide puhtuse ja korraga
Доволен чистотой помещений и порядком в школе
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*38. Olen rahul õppebaasi tehniliste seadmetega
Доволен техническими средствами учебной базы
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*39. Õppematerjalid on kättesaadavad
Учебные материалы доступны
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
40. Kommentaarid õppevahenditele ja õppematerjalidele
Комментарии по поводу учебных средств и учебных материалов
 
ÕPPETÖÖ/ Учебная работа
*41. Olen rahul eriala õpetamise tasemega
Я доволен уровнем преподавания по специальности
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*42. Õppimine on minu jaoks kerge
Учеба дается мне легко
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*43. Olen õppetööks vajalikke materajale hankinud kooli e-õppe keskkonnast
Необходимые для учебной работы материалы мне были доступны в электронной форме
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*44. Õppimise käigus mõistan, et olen teinud õige valiku eriala valides?
В процессе обучения понимаю, что сделал правильный выбор специальности
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
HUVITEGEVUS JA VABA AEG/ Интересы и свободное время
*45. Olen rahul üritustega koolis
Я доволен мероприятиями, проводящимися в школе
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*46. Koolis korraldatakse õpilastele piisavalt palju üritusi
В школе проводится достаточно много мероприятий для учеников
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
47. Millisest huviringist võtaksid osa?
В каких кружках ты принимал бы участие
 
48. Kommentaarid ja ettepanekud vaba aja sisustamiseks ja ürituste korraldamiseks
Комментарии и предложения по проведению свободного времени и организации мероприятий
 
MAINE/Репутация
*53. Olen uhke, et õpin selles koolis
Я горжусь тем, что учусь в этой школе
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*54. Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima
У школы хорошая репутация, сюда хотят идти учиться
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
*55. Koolil on tööandjate silmis hea maine
У школы хорошая репутация среди работодателей
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
56. Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?
Чем отличается наша школа от других школ?
 
LÕPETUSEKS/ В заключение
57. Milline on positiivseim kogemus kooliga seoses?
Какой опыт, связанный со школой, является наиболее позитивным?
 
58. Milline on negatiivseim kogemus kooliga seoses?
Какой опыт, связанный со школой, является наиболее негативным?
 
*Vastaja keeleesti vene 
Tänan!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.