Noorte ankeet, 13-19 a.

Tere tulemast vastama noorsootöö küsimustikule. Vastates kõigile küsimustele põhjalikult ja omi mõtteid ning arvamusi avaldades saad kaasa aidata meie valla noorte tegutsemisvõimaluste paranemisele lähemas tulevikus. Jõudu küsimustiku täitmiseks!
Häädemeeste valla noorsootöö tegijad. 
1. Kui palju Sa tead Häädemeeste vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskuste tegevustest (meie vallas ja mujal)
*Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja huvikoolide ning spordiklubide tegevustest, näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).
*Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, üliõpilasesinduste, noortekogude jms) tegevusest
*Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
*Õpilasmalevatest
*Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
*Noorteüritustest (nt. noortekontserdid, diskod, noorte spordivõistlused, koolipeod)
2. Ka Häädemeeste vallas on lastel/noortel võimalik kuuluda noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Milliseid piirkondlikke või üleriigilisi noorteorganitsioone tead?
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates Häädemeeste vallas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
*Noortekeskusi
*Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
*Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilas-, üliõpilasesindusi, noortekogusid jms)
*Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
*Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
*Võimalusi osaleda õpilasmalevas
*Laste-/ noorteüritusi
*4. Kas Sa osalesid või osaled 2016. ja 2017. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016. ja 2017. aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.


Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016. ja 2017. aastal Häädemeeste vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:


.
7. Kuidas oled rahul Häädemeeste valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega?
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Kuidas oled rahul Häädemeeste valla noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga?
Kui valisid variandi "asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
9. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
2)
3)
11. Häädemeeste vallas on võimalik noortel saada nõustamist koolides ja sotsiaalkeskuses. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016. ja 2017. aastal saanud Häädemeeste valla noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
13. Kuidas hindad noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta
ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Häädemeeste vallas?
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud?
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Häädemeeste vallas?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
20. Kas Sa oled 2016. ja 2017. aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või noorte tegemistega seotud küsimusi?
.
*21. Kas Sinu arvates Häädemeeste vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel noorte huvide ja vajadustega?
22. Kas Sulle meeldib Häädemeeste vallas elada?
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
23. Mis on Sinu põhitegevus?
.
24. Kui vana Sa oled?
aastane
25. Kas Sa oled.....
26. Millises Häädemeeste valla piirkonnas Sa elad?
See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.