Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning projektiideede konkurss

19.septembrist - 21. oktoobrini toimus programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames rahvusvaheliste internetipõhiste projektiideede konkurss.
Teema: Kirjad/tähed sõpradele
Projekti eesmärgid:
• Kasvatada õpilastes austust omaenda ja teiste rahvaste kultuuri ja uskumuste vastu.
• Kasvatada õpilastes austust omaenda ja teiste rahvaste kultuuri ja uskumuste vastu.
• Laiendada õpilaste sõnavara, kasutades uute sõnade tähendust ja hääldust.
• Anda õpilastele võimalus kasutada värvi, tekstuuri, kujundeid ja vormi kahes dimensioonis.
• Anda õpilastele võimalus digitaalse kunstiprogrammi PaintNet ning digitaalkaamera tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.
• Projekti lõpuks õpilased:
- on võimelised seostama hääldust tähtedega, nimetades ja hääldades tähestiku tähti;
- oskavad kasutada oma foneetilisi teadmisi, et kirjutada lihtsaid igapäevaseid sõnu;
on võimelised kasutama IT vahendeid, et väljendada oma ideesid ja suhelda teistega.
Tegevused: Õpilased kasutavad lisaks joonistamisele ka arvutit ja digikaamerat, et luua pildiseeria sõnadega, mis illustreeriks tähestikku.
Mõlemad koolid loovad oma pildid tähestiku illustreerimiseks. Piltidel kasutatakse oma keelt, õpetajad teevad koostööd, et õpilased saaksid aru kasutatud sõnade tähendusest.
Pilte vahetatakse ja arutatakse läbi erinevused ja sarnasused.
Hinnang:Projekt on täidetud, kui mõlemad koolid on teineteisele saatnud kogu komplekti pilte, mis illustreerivad tähestikku.
Edu kriteeriumid on:
• Tähestikupiltide täiskomplekt on teineteisele saadetud.
• Õpilased oskavad kasutada PaintNet-i ja digitaalkaamerat.
• Õpilased oskavad seostada hääldust, tähti ja pilte.
• Õpilased on teadlikud, et teised inimesed räägivad erinevat keelt.
• Õpilased oskavad öelda mõningaid sõnu partnerite keeles.
Kestvus: 1 õppeaasta
Õpilaste vanus: 7-8 aaastat
e-vahendid: e-mail, PaintNet, blogi, digifotoaparaat
Partnerriigid: Eesti, Inglismaa

Teema: Milliseid toataimi kasvatatakse Teie riigis?
Projekti eesmärgiks on arendada inglise keele, infotehnoloogia kasutamise, konstruktiivse koostöö, süsteemse mõtlemise ja tegutsemise oskust, ilumeelt, propageerida tervisliku elukeskkonna loomist ning hoidmist.
Projekti käigus pildistavad kõik projektis osalevad õpilased oma kodus (või ka koolis)kasvavaid toataimi ja laevad pildid ühisele veebilehele. Seejärel hakatakse kõikide üles laetud toataimede kohta infot (nimi, lühike iseloomustus, päritolu, kasvu/kasvatamistingimused, millises riigis kasvatakse toas, kas kuskil kasvab ka õues jne) otsima ja veebilehele lisama. Infot saavad õpilased kodustelt, lillepoest, internetist vms.
Projekti tulemuseks on ühiselt koostatud ingliskeelne nn väike toalillede entsüklopeedia, mida saavad kasutada nii lillehuvilised kui need, kellel alles plaan toalilli kasvatama hakata.
e-vahendid: digifotoaparaat, internet, pbwiki (või mõni muu ühise veebilehe tegemise vahend)
partnerriigid: Partnerriikide arvu ja asukoha eelistusi pole, kuid mida rohkem ja erinevatest Euroopa piirkondadest, seda huvitavam kõigile partneritele.

Teema: Ajamasin

Eesmärgid:
- Visualiseerida loomingulise tegevuse käigus õpitavaid etappe inimkonna ajaloos ning võrrelda seda oma eakaaslastega teistest Euroopa riikidest.
- Ajaloo, kunstiõpetuse ja arvutiõpetuse integreerimine õpiprotsessis.
- Ajaloo õpetamise metoodika mitmekesistamine.

Projekti tegevused: Õpilased joonistavad/maalivad oma ettekujutust sellest, mismoodi näevad välja inimesed erinevatel ajalooetappidel, keskendudes järgmistele teemadele:
- eluase
- riietus
- toit
- töö

Lähtepunktiks on tänapäevased fotod, mille õpilased pildistavad projekti alguses. Vastavalt õpitud ajastule joonistatakse/maalitakse pilte, mis näitavad elu 50, 100, 500, 100, 2000 aastat tagasi. Piltidest koostatakse nii tavaline kunstinäitus kui ka pildigalerii internetis. Tekib võimalus interaktiivseks võrdluseks projektipartneritega välisriikidest. Järgneb samade teemade käsitlemine vaadates tulevikku. Õpilased koostavad oma töödest slaidiesitlused, mida näidatakse oma kooliperele ja pannakse teistele tutvumiseks üles internetti.
Järgmistel aastatel on õpetajatel võimalik ajalootundide ilmestamiseks kasutada projekti käigus valminud õpilastöid.
Kestvus: õppeaasta
e-vahendid: e-kirjavahetus,digifotod, PowerPoint, blogi
partnerriigid:Eesti, Itaalia, Inglismaa, Island

Teema: 20 aasta pärast
Lapsed kirjutavad ja joonistavad oma tulevikust- perest, kodukohast ja ametist. Projekti tulemiks on e-ajakiri, mis kajastab omaloomingu kaudu laste unistusi ning kokkuvõtet uurimustulemustest- kas Euroopa lapsed unistavad sarnastest asjadest? Samuti viivad lapsed kodudes läbi küsitlused oma vanemate unistuste täitumise kohta. 20 aasta pärast õnnestub ehk neid mõtteid taas meenutada.
Kestvus: kuu
e-vahendid: digidotoaparaat, e-ajakiri, TwinSpace, internetiga varustatud arvutid
partnerriigid: Partneriteks sobivad ükskõik millised Euroopa riigid.

Teema: Maavarasid tutvustav projekt
Selles projektis vahetavad õpilased mõtteid alternatiivsete ja fossiilsete maavarade ning üldse loodusvarade kohta. Kasutusviisid Eestis ja Islandil või Ungaris. Riigid ja haridus on samuti diskussiooniobjektiks. Ekskursioonid kohapeal
Võõrkeeled: inglise ja rootsi keel
koolitüüp: keskkool
Kestvus: 12 kuud
õpilaste vanus: 15-17aastat
e-vahendid: email
partnerriigid: Island, Ungari

Teema: Meie ühiste juurte säilimine keeles
Eesmärgid
Tutvustada eesti keelt ja kultuuri Euroopas ning võrrelda eesti ja ungari keelt kui sugulaskeeli.Tutvustada tuntumaid kirjanikke ja teoseid mõlemal maal.
Integreerida erinevaid aineid: eesti keel ja kirjandus, inglise keel, arvutiõpetus.
Sisu
Õpilased koostavad dialooge eesti-ungari ja inglise keeles PowerPoint esitlusena ning loevad peale ka helifaili.
Blogis kirjutavad õpilased oma riigis toimuvatest tähtsamatest sündmustest.
Õpilased koostavad Wiki´s viktoriini oma keele ja kirjanduse teemadel ning saadavad partneritele.
Õpilased koostavad omakeelse ja inglise keelse raadiosaate ning saadavad partneritele.
Õpilased kohtuvad videokonverentsina Skype´s ja msn´is.
Tulemus
Ülaltoodud tööde kaudu saavad partnerkoolide lapsed tuttavaks oma sugulaskeeltega.
Koostatakse koduleht, kuhu pannakse üles projektis valmivad tööd.

e-vahendid: Õpilased kasutavad erinevaid programme: PowerPoint, Blogi, Wiki, Podcast, Skype, msn messenger
partnerriigid: Eesti-Ungari

Teema: Leivakultuur Euroopas
EESMÄRK: Saada rohkem teada Eesti ja teiste Euroopa riikide toidukultuurist ja tutvustada Eesti toidukultuuri teistele Euroopa riikidele.
SISU
MEIE EESTIS:
1. Korraldame õppekäike, et tutvustada lastele Eesti leivakultuuri, ajalugu, leivaga seotud rahvakombeid ja traditsioone.
2. Valmivad videod, digifotod, joonistused, jutud ja/või luuletused õppekäikudest, koolis toimunud leivaüritustest.
3. Kogume leivatoitude retsepte.
SÕPRUSKOOLID:
Viivad läbi samad tegevused oma riigis.
TULEMUS: Projekti töö käigus valmiv ja pidevalt täienev rikkaliku näitliku materjali ja õpilastöödega AJAVEEB.
õpilaste vanus: 11 - 14 aastased
e-vahendid: Digipildid, videod, BrainsBreaker, OpenOffice.org, msn messenger, skype, e-mail, www.blogger.com, www.etwinning.net, www.picturetrail.com, www.picnik.com
partnerriigid: Saksamaa, Slovakkia ja Leedu

Teema: Loodus läbi nelja aastaaja
Eesmärgid:
- lapsed oskavad oma tähelepanekuid lihtsalt ja köitvalt edasi anda
-lapsed omandavad oskuse võrrelda looduses toimuvat erinevates partnerriikides

Projekti sisu:
- Õpilased teevad loodusvaatlusi ja kannavad saadud andmed elektroonilisse päevikusse.
- Pildistavad looduses toimuvaid muutusi läbi aastaaegade.
- Joonistavad pilte erinevatest aastaaegadest.
Tulemus: Koostöös partneritega:
- PowerPoint esitlused aastaaegade lõikes
- Fotonäitused kuude lõikes
- Joonistuste näitused aastaegade lõikes
- Projekti tegevuste tulemused kajastuvad partnerite ühisel leheküljel
Koolisisesed projektitöö väljundid:
- Partnerite ja enda koostatud esitlused ning nende võrdlemine
- Fotonäitused
- Temperatuurigraafikud kuude lõikes.
- Projektiaasta lõpus konverents, kus õpilased tutvustavad oma projektiga seotud töid, samuti tutvustavad projektis osalenud partnerite töid.
- Projekti materjalid leiavad kajastamist kooli koduleheküljel.
Kestvus: aasta
õpilaste vanus: 9 - 12 a
e-vahendid: PowerPoint, Word, Excel, ajaveeb,digifotoaparaat, e-mail
partnerriigid: Soome, Rootsi, Saksamaa, Kreeka, Austria

Raamatud ja arvuti
Selgitada välja, milline on raamatute ja arvuti kasutamise vaheline suhe erinevate riikide noorte hulgas.
kestvus: 3 kuud
õpilaste vanus: 12 kuni 16
e-vahendid: blogid, slideshowd
partnerriigid: Soome, Läti,Saksamaa, Itaalia

Teema: Minu muinasjutt on sinu muinasjutt

Eesmärk - erinevate maade ja kultuuride tundmaõppimine. Motiveerida õpilasi suhtlema võõrkeeles, arendada suhtlemisoskust, ergutada kasutama erinevaid IKT töövahendeid, arendada koostööoskust. Eduelamuse pakkumine esinemisvõimaluse kaudu.
Pedagoogilised eesmärgid: arendada tolerantsust teiste rahvuste suhtes.
Kaasatud õppeained - emakeel, võõrkeel, kunstiõpetus, arvutiõpetus, ühiskonnaõpetus.
Sisu - 3 - 5 partnerkooli õpilased teevad ühest oma riigi kõige populaarsemast muinasjutust koomiksi. Illustreerivad selle omatehtud piltide, tekstide ja efektidega ning tõlgivad selle inglise keelde. Siis valivad partnerkoolid ükskõik millise maa kooli poolt ettevalmistatud muinasjutu ning lavastavad selle oma koolis ingliskeelsena. Lavastatud muinasjutud esitatakse partnerkoolidele audio- , videokonverentsi käigus.
Tulemus - muinasjutukultuuri kajastav veebiajakiri. Eduka projekti puhul võib edasi minna Comenius projektiga.
kestvus: 2 - 6 kuud.
õpilaste vanus: 10 - 16
e-vahendid: videokonverents, audiokonverents, materjalide avaldamine veebis, muu tarkvara (powerpoint, koomiksite tegemise programmid, videod, fotod, joonistused), e-post.
partnerriigid: Austria, Holland, Soome, Slovakkia, Kreeka.
II KOHT

Teema: Minu maailm- sinu maailm
Tutvustada oma maa peret ja perega seotud tegevusi. Pere suurust, toitumistavasid, omavahelisi suhteid, traditsioone,igapäevaelu- kohustused, koolielu-vaba aeg. Tutvuda erinevatest kultuuridest partneritest maade perede elu-oluga.
Võimaldada õpilastel süvendada huvi suhtlemise vastu oma eakaaslastega võimalikult erinevate kultuuridega maadest.
Tulemusena võiks valmida e-ajakiri.
Jätkuda võiks Comeniuse programmis otseste kontaktide loomise ja edasiarendamisega.
kestvus: 6-12 kuud
õpilaste vanus: 12-17
e-vahendid: ajaveeb, SlideShare,MSN,Skype,digifotoaparaat,mail
partnerriigid: Itaalia, Kreeka, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi,Holland

Teema: Minu koolinädal
Õpilased tutvustavad oma koolinädala kava. Millised on ained, mida nad õpivad? Kuidas sisustatakse vahetundi ja kirjeldavad oma vaba aja veetmist peale koolitunde. Selleks tuleb kirjeldada oma kodukoha vaba aja veetmise võimalusi. Õpilased oskavad vaba aja veetmise ja hobidega tegelemise kirjeldamisega, vastata küsimustele, mida see minus arendab, õpetab ja kas seda soovitaksin ka teistele. Tuua välja positiivsed võimalused.
Projektitöö tulemusena oskavad Õpilased
- kirjeldada oma päevakava
- eristada olulist ebaolulisest
- kirjeldada oma kodukohta ja tuua esile positiivseid jooni vaba aja veetmise kohta
- analüüsida ja võrrelda erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pärast koolitunde.
kestvus: õppeveerand
e-vahendid: Ajaveeb, digifotoaparaat, Spyke, SlideShare, Wiki
partnerriigid: Kesk-Euroopa

Teema: Õpime koos
Eesmärk:
1) õpilastele
toetada III kooliastme õpilasi õppetöös, tõsta laste õpimotivatsiooni
2) õpetajatele
võrrelda erinevate riikide õppekavu/ainekavasid, arutleda õppemeetodite üle, täiendada õppevahendeid.
Õpilastel avaneb hea võimalus õppida koos, s.t viia läbi ainealaseid arutelusid, saada ainealast tuge ja abi Soome (kel on lähtuvalt rahvusvahelistest testidest õppetöös suurepärased tulemused)ja Kreeka eakaaslastelt (et oleks tore jälgida ühe Lõuna-Euroopa kooli inglise keele taset). Õpetajatel avaneb võimalus analüüsida õppetöö korraldust ja sisu ning leida efektiivsemaid vahendeid õppetöö tõhustamiseks.
kestvus: õppeaasta
õpilaste vanus: 13-14-aastased
e-vahendid: ajaveeb, skype, msn, wiki, le mill, digifotoaparaat, video jne
partnerriigid: Kreeka, Soome

Teema: Kahe erineva kooli koolipäeva või nädala võrdlemine
Kindlasti huvitab lapsi, millised tingimused on teiste maade koolilaste koolides.
Võiks võrrelda õppeaineid, tunniplaani ajaliselt, kooliriideid, koolitoitu, kooliüritusi.
Suhtluseks on inglise keel, mida nii meie kui ka partnerkooli õpilased on juba teist aastat õppinud.
Kuna kirjaoskus on veel nõrgem, siis peamiseks oleks piltide ja joonistuste lisamine kirjeldamaks oma kooli. Lisaks lühikesed ja lihtsad tutvustavad laused.
Töö kajastuks blogis, kuhu saab fotosid, pilte ja vidosidki lisada.
Hiljem tulemuste tutvustus ka teistele kooli õpilastele.
kestvus: kuu
õpilaste vanus: 9-11
e-vahendid: blogi, programmid, millega saab esitada slaidshowd, pilte, joonistusi
partnerriigid: partnerriigiks maa, kus inglise keel ei ole kodukeel ja kus koolides õpetatakse inglise keelt.

Teema: Terve klass kohtub online-is oma partnerklassiga
Klass (ja pärast iga õpilane eraldi) tutvustab end, kuulab ja vaatab partnerklassi presentatsiooni. Pärast õpilased küsivad üksteiselt küsimusi (perekonna, koolielu jne kohta). Iga õpilane valib endale partneri, kes talle kõige rohkem meeldis.
Teine etapp: iga õpilane kirjutab endast, lisab oma foto, e-maili (msmi, icq) aadressi. Õpetaja paneb õpilaste andmed ajaveebi ja õpilased pärast ise valivad endale partneri, kellega omavahel edasi suhtlevad. Projekti käigus saavad õplased suhelda inglise keeles, õpivad mõistma teise inimese kõnet ning ennast võõrkeeles väljendama. Projekti kaudu saab arendavad tolerantsust teiste kultuuride suhtes.
õpilaste vanus: 5. klass (11-13aastased)
e-vahendid: ajaveeb,podcast

Teema: What am I crazy about
Eesmärgid: Vahetada infot eakaaslaste eelistustest välimuse ja vaba aja veetmise kohta, arendada sallivust, võõrkeeleoskust.
Kirjeldame ja pildistame piirkonnas populaarset riietus- ja soengustiili ning ehteid. Praktiline töö: slaidide või video vahendusel mingi ehte valmistamise õpetus (näit.trikotaažiribadest vöö valmistamine).
Populaarsete traditsiooniliste festivalide, spordiürituste, noortepidustuste kirjeldus, video- ja pildimaterjali vahetamine.
Tulemus: eri piirkondade noorte eelistusi võrdlev e-ajakiri ja koolisisene koostööd tutvustav konverents.
kestvus: õppeaasta
õpilaste vanus: 13-17
e-vahendid: digikaamera,videokaamera, ajaveeb, messanger
partnerriigid:Kreeka, Portugal,UK

Teema: Minu kodukoha tööandjad (sobib väikeses asulas)
Õpilased tutvuvad oma kodukoha erinevate ametite ja tööandjatega. Eeltöö klassis: intervjuu küsimuste koostamine, selgitada eesmärk, mida soovitakse teada saada. Töö toimub rühmades, 2-3 õpilast rühmas. Eelneval kokkuleppel külastab õpilasrühm firma /asutuse juhti, teevad väikese intervjuu (uurivad firma tegevust, töötajate arvu, töötulemit jm). Võimalusel teevad pilte. Oma külastuse tulemi töötavad rühmas läbi, esitavad tulemi ja pildid ajaveebis. Võiks koostada ka slaidiprogrammi oma kodukoha tööandjatest ja esitada see partnerkoolides tutvumiseks. Projekt võiks lõppeda erinevuste ja sarnasuste leidmises oma naaberriikide projektitulemistes.
kestvus: 1-2 kuud
õpilaste vanus: 8-10
e-vahendid: digiaparaat, slaidiprogramm,
partnerriigid:Soome, Läti, Itaalia

Teema: Ideaalne kool
Projekti eesmärgiks on uurida, milline peaks olema mõnus kool ja õppimine erinevate riikide noorte arvates.
Projekti käigus kirjeldavad õpilased kõigepealt ajaveebis oma praegust kooli- ja õpikeskkonda ning seejärel loovad enda visiooni ideaalkoolist. Vaatluses alla tulevadn nii
- õppekava (kas oleks vaja uusi õppeaineid traditsiooniliste asemel;
-milline peaks olema tunniplaan ning tundide sisu jne)
kui ka materiaalne ja sotsiaalne keskkond (milline peaks olema koolimaja, ruumid, õpetajad jne).
Tulemused vormistatakse veebilehena, soovitavalt wikina.
kestvus: 3 kuud
õpilaste vanus: 14-17
e-vahendid: ajaveeb, wiki, pildi- ja videotöötlusprogrammid, podcast (näiteks muusikatunni esitlemiseks) jne
partnerriigid:Saksamaa, Austria, Poola, Soome, Šveits

Teema: Things we care about
Idee: Koolinoored räägivad üksteisele oma väärtushinnangutest ja keskenduvad eelkõige sellistele väärtustele, nagu sallivus, koostöö, ühtsus ja vastutustunne Euroopas.
Projekti käigus korraldatakse projektipartnerite õpilaste hulgas neli võistlustööde konkurssi (igal õppeveerandil üks väärtus), kusjuures võistlustööd võivad olla esitatud kas esseede PowerPoint esitluste või narratiivide vormis.
Projekti tulemusel valmib ingliskeelne projekti koduleht (GooglePage keskkonnas), kuhu on üles riputatud kõik konkursi võidutööd ja mida on partnerkoolides hiljem võimalik kasutada ka võõrkeelte ja ühiskonnaõpetuse tundides täiendava õppematerjalina.
kestvus: üks õppeaasta
õpilaste vanus: 15-17
e-vahendid: Pbwiki, Slideshare, Googlepage
partnerriigid:Norra, Rootsi, Eesti, Itaalia, Poola, Saksamaa, Belgia

Teema: Puud meie ümber
Eesmärgid:
- kodumaal ja partnerriigis levinumate puuliikide tundma õppimine
-võrdlusandmete kõrvutamise oskuse arendamine
- loodusteadlikkuse arendamine
- meeskonnatöö oskuste arendamine
Projekti sisu partneritega:
- Õpilased pildistavad levinumaid puuliike neljal aastaajal:
talvel - võra kuju, pungad
kevadel - lehtede arenemine, õitsemine
suvel - lehe kuju
sügisel - sügisvärvides leht, viljad
- Õpilased joonistavad pilte erinevatest puuliikidest
- PowerPoint esitlused puude elutsüklist aastaaegade lõikes
- Õpilased uurivad ja edastavad partneritele teavet puude traditsioonilistest kasutusaladest(n: kask- auväravad, tamm- võidupärg)
Projekti sisu koolisiseselt:
- Fotonäitused kodumaal ja partnerriikides kasvavate puude liikidest.
- Joonistuste näitused
- Puude sildistamine liiginimetustega eesti ja ladina keeles
- Konverents projekti lõpul. Õpilased tutvustavad projektiaasta jooksul tehtud töid nii oma koolis kui partnerite koolis. Külaliseinejana on oodatud puudest rääkima spetsialist Tallinna Botaanikaaiast
Projektitöö tulemus:
- valmib veebipõhine album partnerriikides levinumatest puuliikidest
- täpsustuvad teadmised puuliikide levikualadest
kestvus: 1 aasta
õpilaste vanus: 9-12 a
e-vahendid: e-mail, Word, Paint, PowerPoint, digifotoaparaat
partnerriigid:Austria, Saksamaa, Itaalia, Kreeka,Poola, Tšehhi, Slovakkia
III KOHT

Teema: Koos! Gemeinsam! Together!
Eesmärk:
1. panna Eesti ja partnerriigi õpilased koos erinevaid veebipõhiseid töövahendeid kasutades õppima saksa keelt(+ inglise keele kasutus, sest Euroopa on nüüd mitmekeelne!) kõnearendusteemadel: Mina, Minu perekond, Kool, Hobid, Vaba aeg, Kodukoht, Tavad ja kombed ...jne
2. arendada kõnearendusteemadel erinevaid saksa keele osaoskusi( näit. kirj.osk= meilid, blogi,chat, wiki; kuulamis- ja rääkimisosk. = skype, online-ruumis kohtumine;lugemsiosk.= blogi
2. arendada õpilastes eelkõige suhtlemisoskust saksa keeles, aga ka paaris- ja meeskonnatöö oskusi
(seda siis rahvusvaheliselt oma partneritega)
3.õpetada õpilastele uusimate veebipõhiste vahendite kasutamist
Iga teema puhul valitakse üks erinev veebipõhine töövahend. Koostöö tulemina valmiks blogi, kus on kajastatud erinevad veebipõhised võimalused erinevate kõnearendusteemade kaupa.
kestvus: 1 õppeaasta
õpilaste vanus: 14-15
e-vahendid: meilid, blogi, wiki, chat, skype, online-kohtumine, fotoromaan,forostory, videoclip, slaidiesitlused
partnerriigid:kõik riigid, kus ei räägita saksa keelt emakeelena

Teema: Nimetus: Virtuelle Reisen/Virtuaalreisid
Eesmärgiks: on õpetada õpilasi kasutama ja arendama võõrkeelt+ kasutama uusimaid veebipõhiseid töövahendeid eesmärgil külastada rahvusvahelise paarina erinevaid kohti partnerriikides. Õpilased otsustavad ise, missuguseid veebipõhiseid töövahendeid kasutavad ja kuidas koostavad lõpptulemi, milleks peab olema e-reisikirjeldus, mis sisaldaks pilte, linke, tekste, muljeid, huvitavat infot jne.
kestvus: 3-4 nädalat
õpilaste vanus: 16-18,19
e-vahendid: kõiki võimalikke e-vahendeid
partnerriigid:saksa keelt emakeelena mittekõnelevad maad
I KOHT

Teema: Mein Wochenende/ Minu nädalavahetus
Eesmärk: Motiveerida õpilasi arendama oma saksa keele oskusi ja looma oma nädalavahetusest fotoromaani(fotode esitlust koos kommentaaridega kõnemullikestes)
Arendab veebipõhiste vahendite kasutamisoskust ja saksa keele kirjutamisoskust.
Hõlmab ainetest saksa keelt ja arvutiõpetust.
Projekti lõpptulemina valmivad fotoromaanid, mis on pandud üles vastava projekti ajaveebis.
kestvus: 2 nädalat
õpilaste vanus: 15-18, 19-aastased
e-vahendid: fotoromaani koostamiseks vajalikud e-vahendid
partnerriigid:saksa keelt emakeelena mittekõnelevad maad

Teema: Effektiv, effektiver, am effektivsten!/ Efektiivne, efektiivsem, kõige efektiivsem!
Eesmärk:
1. arendada paretnerriikide õpilaste saksa keeles kõnelemisoskust,
2. motiveerida õpilasi saksa keelt paremini õppima,
3. online-ruumis kaasarääkimisoskust,
4. teadlikult mõtlema, kuidas oleks tänapäeval kõige efektiivsem õppida saksa keelt või üldse võõrkeeli,
5. online-ruumis kogemusi ja mõtteid vahetades teadvustada mitmekeelsuse vajalikkust Euroopas, aga miks mitte ka kogu maailmas
Ainekavaga seonduvalt arendab õpilaste võõrkeele omandamise osaoskustest nii rääkimis-, kuulamis- kui ka online-ruumis chattides kirjutamisoskust ja eelkõige suhtlemisoskust. Niisiis hõlmab projekt ainetest saksa keelt ja arvutiõpetust. Projekti lõpptulemina valmib helifail või salvestus, mis kajastub näit projekti ajaveebis.

kestvus: ettevalmistus 2 nädalat, online-kohtumine 2-3 tundi
õpilaste vanus: 16-18-aastased
e-vahendid: chat,skype, online-ruum,helifail, ajaveeb
partnerriigid:kõik riigid va saksakeelsed riigid

Teema: Kas sa tunned oma kodumaad?/Kennst du dein Heimatland?
Eesmärk:
1.õppida tundma endi ja partnerite kodumaad, laiendada geograafilisi, kultuurilisi, ajaloolisi teadmisi;
2. arendada saksa keele osaoskusi;
3. õppida kasutama uusimaid veebipõhiseid töövahendeid loomaks veebipõhist viktoriini(WebQuest)
Ainekavaga seonduvalt arendab projekt õpilaste suhtlemisoskust saksa keeles ja meeskonnatöö pädevusi.
Ainetest hõlmab saksa keelt, geograafiat, ajalugu, muusikaõpetust, kunstiõpetust, arvutiõpetust.
Selles projekti käigus koostavad partnerkoolide õpilased oma parteneritele WebQuestid (PowerPoint-esitlustena), mis on üles pandud projekti ajaveebis ja pärast analüüsivad tulemusi ja hindavad üksteise veebiviktoriine ja nende tulemusi kommentaaridena ajaveebis.
kestvus: 2 kuud
õpilaste vanus: sobib eri vanuseastmetes
e-vahendid: WebQuest(PowerPoint-esitlus), ajaveeb
partnerriigid:riigid, kus emakeelne ei räägita saksa keelt

Teema: Programmiline muusika
M.Mussorgski klaveripalade tsükli „Pildid näituselt“ abil
Eesmärgid:
•Aktiivne muusika kuulamine
•Programmilise muusika tähenduse tunnetamine
•Tutvumine muusikamaailmas tuntud helilooja M.Mussorgski loominguga
Muusika „maalimine“
•Muusika "maalimine"
•Fantaasia arendamine muusika ja kunsti abil
•IKT vahendite kasutamine
Sisu:
1. Õpilased leiavad õpetaja abiga eTwinningu portaali abil koostööpartneri ja lepivad kokku projekti tingimused.
2. Projektis osalejad kuulavad oma tundides maailmakuulsa Vene helilooja Modest Mussorgki loodud klaveripalade tsüklit „Pildid näituselt“.
(Kuna teos koosneb mitmetest väikestest muusikapaladest, siis kasutame projektis vaid viit osa: Gnoom, Vana kindlus, Tuileries`aiad, Munast koorunud talupoegade ballett, Baba-Jaga onn)
Esimesel tunnil tutvuvad õpilased õpetaja poolt koostatud PowerPointi abil heliloojaga ja teose loomise ideedega.
Ülejäänud tundidel maalivad õpilased muusikat kuulates, kasutades oma fantaasiat, iga loo kohta ühe pildi.
Kõik pildid salvestatakse digifotoaparaadiga ja koostatakse veebilehel piltide näitus.
Õpilastel on võimalik vaadata kõikide projektis osalenute maalitud pilte ja avaldada oma arvamust piltide kohta.
Tulemus:
Maalitud piltidest koostatud näitus veebilehel aitab selgitada seda, et iga kuulaja võib mõista muusikat erinevalt. Õpilased õpivad kujundama oma arvamust ja kasutama julgelt IKT võimalusi.
kestvus: kolm kuud
õpilaste vanus: 10-13 a
e-vahendid: portaali eTwinning kasutamine, e-kirjade saatmine, pbWiki kasutamine, digitaalsete piltide tegemine ja salvestamine arvutiprogrammis, muusikapalade kuulamine Windows Media Playeri abil

Teema: Imeilus jõulupuu!
Õpilased valmistavad advendikuul erinevaid kaunistusi, teevad jõulukaarte ja pakivad kingitusi. Nad pildistavad oma tegemisi. Pildiseeriatest koos väikeste tutvustavate tekstidega kujunevad õpetused, mis avaldatakse ajaveebis.
Kasutatakse kohalikke materjale ja lähtutakse kohalikust rahvakunstist. Projekti lõpus saadetakse partnerkoolile videotervitus, kus lapsed laulavad oma kodus tuntud jõululaulu ja edastavad oma jõulutervitused.
Esimene nädal -õpilased tutvustavad ennast ja oma riiki,
Teine nädal - jõulukaunistuste meisterdamine
Kolmas nädal - kaartide joonistamine ja kingituste pakkimine
Neljas nädal - videotervitus
Õpilasi toetavad klassijuhataja, inglise keele, kunsti-, käsitöö-,tööõpetuse-, arvuti- ja muusikaõpetaja
kestvus: õpilastele 4 nädalat, ettevalmistusega kokku ligi 2 kuud
õpilaste vanus: 10-11 (sobib 7-16)
e-vahendid: internetivahendid
pildid - Flickr, Picnik
Video - Google Video
Enesetutvustuseks - Slide.com
keskkond - blogger.com
Vaja oleks veel digifotoaparaati, projektorit ja arvutit, mikrofoni, kasuks tuleks videokaamera
partnerriigid:sobivad kõik Euroopa riigid

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.