Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Hea õpetaja
Palume Teil täita allpool toodud küsimustik. Soovime nii koguda teavet selle kohta, missugused on Eesti õpetajate kogemused seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.
Küsimustik on anonüümne.
1. Programmi Sõpruskoolid Euroopas/ eTwinningu kohta
leidsin ise infot veebist kuulsin koolituselt kuulsin kolleegilt muu
2. Mitmes eTwinning projektis olete osalenud?
3. Missuguse kooliastme õpilased on olnud projektitöösse kaasatud?
I kooliaste II kooliaste III kooliaste IV kooliaste
4. Kas olete ise olnud projekti algataja?
jah
olen olnud nii algataja kui ka liitunud juba käimasolevate projektidega
ei
5. Kas eTwinning projektiga seotud tegevus toimus
ainetunnis väljaspool ainetundi õpilaste iseseisva tööna ringitunnis õppetöö välisel ajal muu
6. Kas eTwinning projektitööga seotud tegevus oli integreeritud õppekavaga
jah, täielikult suurel määral vähesel määral ei, üldse mitte
7. Kommenteerige palun vastust
8. eTwinning projekt, milles osalesite, oli Teie hinnangul
edukas osaliselt edukas ebaedukas
9. Põhjendage palun vastust
10. Mis on eTwinning projektitöö kõige suurem väärtus?
11. Mis on osutunud Teie jaoks kõige eTwinning projektitöös kõige keerulisemaks ja miks?
12. Kuidas hindate õpilaste õpimotivatsiooni seoses eTwinning projektitööga?
13. Mis on Teie jaoks kõige suurem motivaator, et eTwinning projekte õppetöös kasutada?
14. Kas Teie koolis on olemas tehnilised vahendid veebipõhiste projektide läbiviimiseks?
jah on suurel määral on olemas mõningal määral on olemas ei ole
15. Missuguseid tehnilisi vahendeid peamiselt projektitöös kasutate?
16. Missuguseid tehnilisi vahendeid vajaksite juurde, et veebipõhises projektitöös edukalt osaleda?
17. Missugust koolitust vajaksite, et saaksite edukalt eTwinning projektides osaleda?
18. Missugused on Teie soovitused Tiigrihüppe Sihtasutusele kui programmi Eesti koordinaatorile
Taustateave
19. Teie ametikoht koolis
aineõpetaja klassiõpetaja koolijuht õppealajuhataja haridustehnoloog infojuht huvijuht logopeed sotsiaalpedagoog raamatukogutöötaja huviringi juhendaja muu
20. Kui töötate õpetajana, siis missuguseid õppeaineid Te õpetate?
21. Kui kaua olete koolis töötanud
vähem kui aasta 1-5 aastat 5-10 aastat 10-15 aastat 15 -20 aastat 20-25 aastat rohkem kui 25 aastat
22. Kas osalete ka teistest rahvusvahelistes projektides?
jah ei
23. Millistes?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.