Emakeeleõpetuse raskuspunktid

Hea emakeeleõpetaja!


Käesoleva uuringu eesmärgiks on analüüsida, milliste teadmiste ja oskuste arendamisele emakeeleõpetajad gümnaasiumis keskenduvad, millises mahus ja milliste meetoditega.


Andmeid on plaanis analüüsida statistiliselt, et leida uuritavate küsimuste seoseid omavahel ja taustaandmetega - kooli suuruse, õpilaskonna iseloomu jt teguritega.


Selleks on oluline, et märgiksite, millises koolis Te töötate. Kooli konfidentsiaalsuse tagan täielikult - tulemustes ei esitata ühegi kooli andmeid nimeliselt, vaid ainult statistilisi kokkuvõtteid ja seoseid kogu valimi kohta. Samuti on küsimustik vastaja osas täiesti anonüümne.


Enamiku küsimuste vastused on antud skaalal ja väga üldises sõnastuses. Väga põhjalikult pole vaja end analüüsida, püüdke vastustega edasi anda oma õpetuse üldiseloomu: milliste oskuste ja teadmiste arendamisele keskendute enam ja millele vähem. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 10 minutit.


Suur aitäh juba ette!


Martin Ehala

*Nimetage palun kool, kus Te töötate?
*Kui pikk on Teie staaž õpetajana?

*Kui suur on õpilaste konkurss teie gümnaasiumisse saamiseks?
*Kui palju on gümnaasiumiastmes Teie emakeeletundides õpilasi klassis?
*Kui palju on Teie gümnaasiumiklassides õpilasi kelle emakeel ei ole eesti keel?

*Kuidas hindate gümnaasiumisse tulnud õpilase õigekirja ja õigekeelsusalaseid baasoskusi?
*Kuidas iseloomustate oma kooli gümnaasiumiõpilaste õpimotivatsiooni emakeeleõpetuses?
*Kui palju pühendate gümnaasiumiastmes aega õigekirja ja -keelsuse õpetamisele?

*Kui palju pühendate gümnaasiumiastmes aega grammatika ja keeleteemade õpetamisele?

Kui palju pühendate gümnaasiumiastmes aega õpilaste sõnavara arendamisele?

Kui palju pühendate gümnaasiumiastmes aega õpilaste tekstimõistmisoskuse arendamisele?

*Kui palju pühendate gümnaasiumiastmes aega kirjaliku tekstiloome arendamisele?

Kui palju pühendate gümnaasiumiastmel aega suulise keelekasutusoskuse arendamisele?
*Kui palju kasutate gümnaasiumiastme rühmatöid, projektõpet jt aktiivõppe meetodeid?
*Kuidas on korraldatud Teie koolis praktilise eesti keele kursused?
*Kui varakult hakkate õpilasi ette valmistama otseselt riigieksami sooritamiseks?

 


 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.