MUUSIKA & IDENTITEET

Tere!

Palume Teie abi seoses uurimusega, mille eesmärk on selgitada, kuidas erineva päritolu ja taustaga inimesed määratlevad oma seost Eestiga ning kas muusika aitab kaasa selle seose kujunemisele või püsimisele. Teie vastuseid hoitakse rangelt konfidentsiaalselt ning analüüsitakse vaid uurimisgrupi poolt. Teie osalus on vabatahtlik ja Te võite alati vastamisest loobuda seda põhjendamata.

Ankeedis kasutame mõisteid
"etniline identiteet" – kokkukuuluvustunne grupiga, mille moodustavad ühist päritolu inimesed, kellel on ühine keel ja kultuur, nt (etnilised) eestlased, (etnilised) venelased jne.
"riigiidentiteet" – kokkukuuluvustunne Eesti riigi ja Eestiga seotud inimestega.

Palun varuge ankeedi täitmiseks umbes 15–30 minutit.

See on Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna poolt algatatud uuring, mida viiakse läbi Eestis elavate eri etniliste gruppide ning väliseestlaste hulgas. Uuringu tulemused esitame nii teadusväljaannetes kui ka ajakirjanduses.
Meie uurimisgrupp vastab meelsasti kõigile küsimustele, mis ankeeti täites võivad tekkida.
Kanni Labi (kanni@folklore.ee)
Kristel Karu-Kletter (kristel@einst.ee)
Triinu Ojamaa (triinu@folklore.ee)
Aune Valk (aune.valk@ut.ee)

Uurimust finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti SF0030068s08 "Muusika perspektiivid Eesti avatud identiteedi väljakujundamisel" kaudu. Välisuuringuid toetavad Eesti Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste programm.

ANKEET

Palun lugege iga väidet tähelepanelikult ja otsustage, kas nõustute sellega või mitte. Ootame just Teie arvamust nende väidete kohta, seepärast ei saa ükski valik olla vale.

Valige “-2”, kui Te ei nõustu üldse
Valige “-1”, kui Te pigem ei nõustu
Valige “0”, kui Teil on raske otsustada
Valige “1”, kui Te pigem nõustute
Valige “2”, kui Te nõustute täiesti

Püüdke vastata kõigile väidetele.


I. ETNILINE IDENTITEET

See küsimustik koosneb väidetest, mis kirjeldavad etnilist ehk päritolugrupi identiteeti.
Vastake väidetele lähtuvalt oma etnilisest kuuluvusest.
Minu etniline grupp / etnilised grupid (võite valida ja/või lisada mitu gruppi):
eestlane
venelane
eestivenelane
muu (palun täpsusta):
muu (palun täpsusta):

Juhul, kui valisite mitu etnilist gruppi, siis palun kirjutage, millisest lähtuvalt Te küsimustikule vastate. Kui tunnete aga ühtekuuluvust kõigi gruppidega võrdselt, siis kirjutage siia uuesti need grupid:

Meeldivam on suhelda inimestega, kes on minuga sama päritolu.-2 -1 0 1 2
Austan oma etnilise grupi traditsioone.-2 -1 0 1 2
Elukaaslase valikul ei ole tema etniline kuuluvus oluline.-2 -1 0 1 2
Osalen rõõmuga oma etnilise grupi ettevõtmistes.-2 -1 0 1 2
Tunnen huvi oma etnilise grupi ajaloo vastu.-2 -1 0 1 2
Minu arvates pole inimese etniline kuuluvus oluline.-2 -1 0 1 2
Mulle meeldib kuulata oma etnilise grupi muusikat.-2 -1 0 1 2
Olen teadlik oma etnilisest päritolust ja selle tähendusest enesele.-2 -1 0 1 2
Inimese hindamisel ei tohiks tema etniline kuuluvus mingit rolli mängida.-2 -1 0 1 2
Tunnen oma etnilise grupiga tugevat sisemist seotust.-2 -1 0 1 2
Minu muusikaeelistused ei sõltu muusika etnilisest taustast.-2 -1 0 1 2
Kõik mu head sõbrad on minuga sama etnilist päritolu.-2 -1 0 1 2
Olen uhke oma etnilise grupi üle.-2 -1 0 1 2
Abikaasad/partnerid peaksid olema sama etnilise taustaga.-2 -1 0 1 2


II. EESTI RIIGIIDENTITEET
Alljärgnevad väited väljendavad ühtekuuluvustunnet Eesti riigiga. Palun lugege iga väidet tähelepanelikult ja otsustage, kas nõustute sellega või mitte.

Valige “-2”, kui Te ei nõustu üldse
Valige “-1”, kui Te pigem ei nõustu
Valige “0”, kui Teil on raske otsustada
Valige “1”, kui Te pigem nõustute
Valige “2”, kui Te nõustute täiesti

Mulle meeldib öelda, et olen Eestist / Eesti päritolu.-2 -1 0 1 2
Tunnen ühtekuuluvust Eestis elavate inimestega, sõltumata nende päritolust.-2 -1 0 1 2
Mul pole Eesti maa ja loodusega erilist hingesidet.-2 -1 0 1 2
Inimene võib samaaegselt olla mitme etnilise grupi liige.-2 -1 0 1 2
Olen sageli tundnud uhkust, nähes lehvimas Eesti lippu.-2 -1 0 1 2
Minu arvates peaksid Eestis elama ainult etnilised eestlased.-2 -1 0 1 2
Osalemine eesti muusikaüritustel süvendab minus ühtekuuluvustunnet Eestiga.-2 -1 0 1 2
Eestis tuleks respekteerida erinevaid ajalookäsitlusi.-2 -1 0 1 2
Mind ei häiri, et Eestis elab erineva etnilise päritoluga inimesi.-2 -1 0 1 2
Olen uhke, et Eestit teatakse kui väikest ja edukat riiki.-2 -1 0 1 2
Minu meelest ei saa inimene olla üheaegselt eesti ja mingi muu kultuuri esindaja.-2 -1 0 1 2
Tunnen ühtekuuluvust eestlastega üle kogu maailma.-2 -1 0 1 2
Eestis võib elada eri päritolu inimesi, kui nad austavad Eesti seadusi.-2 -1 0 1 2
Mulle meeldib olla nii eestlane kui eurooplane (oma maailmajao elanik).-2 -1 0 1 2
Eesti ajaloos pole midagi, mille üle uhkust tunda. -2 -1 0 1 2
Võimalus kuuluda üheaegselt mitmesse kultuuri rikastab inimese elu.-2 -1 0 1 2
Mulle on/oleks oluline olla Eesti Vabariigi kodanik.-2 -1 0 1 2
Tunnen ühtekuuluvust inimestega, kes räägivad eesti keelt.-2 -1 0 1 2
Ma ei tähista tavaliselt Eesti riigipühi ega tunne neist ka puudust.-2 -1 0 1 2
Tunnen suurt rahulolu Eesti ja Eesti päritolu inimeste saavutuste üle.-2 -1 0 1 2
Eesti võiks olla avatum teistele kultuuridele.-2 -1 0 1 2

III. MULTIIDENTITEET
Selles alajaotuses esitame Teile nimestiku erinevatest sotsiaalsetest, regionaalsetest ja kultuurigruppidest.
Palun otsustage, kas seos nende gruppidega on isiklikult Teie jaoks oluline. Valige number, mis kirjeldab Teie seost grupiga kõige paremini.

NB! Valige “-2”, kui soovite rõhutada, et vastandate ennast sellele grupile

Valige “-1”, kui Te pole selle grupiga seotud
Valige “0”, kui Te kuulute sellesse gruppi, kuid see pole Teile oluline
Valige “1”, kui see on Teie jaoks oluline grupp
Valige “2”, kui see on Teie jaoks väga oluline grupp

Nimestiku lõppu on võimalik lisada Teile isiklikult tähtsaid gruppe.
Palun märkige ka lisatud grupi puhul, kui oluline see Teile on.
maailmakodanik-2 -1 0 1 2
eurooplane-2 -1 0 1 2
ameeriklane-2 -1 0 1 2
austraallane-2 -1 0 1 2
baltlane-2 -1 0 1 2
oma etnilise grupi liige-2 -1 0 1 2
oma piirkonna elanik-2 -1 0 1 2
Eesti kodanik-2 -1 0 1 2
Eesti päritolu inimene-2 -1 0 1 2
eestimaalane-2 -1 0 1 2
eesti keelt rääkiv inimene-2 -1 0 1 2
mitmekultuuriline inimene-2 -1 0 1 2
oma eriala õppija või spetsialist-2 -1 0 1 2
mingi seltsi või ühingu liige-2 -1 0 1 2
vasakpoolsete vaadetega inimene-2 -1 0 1 2
parempoolsete vaadetega inimene-2 -1 0 1 2
seksuaalvähemusse kuuluv inimene-2 -1 0 1 2
džässihuviline-2 -1 0 1 2
rokihuviline-2 -1 0 1 2
hip-hopi huviline-2 -1 0 1 2
rahvamuusika huviline-2 -1 0 1 2
mees/naine-2 -1 0 1 2
poeg/tütar-2 -1 0 1 2
sugulane-2 -1 0 1 2
sõber-2 -1 0 1 2
naaber-2 -1 0 1 2
Lisa soovi korral muid gruppe:
Hinda lisatud gruppi/rolli-2 -1 0 1 2
Lisa soovi korral muid gruppe:
Hinda lisatud gruppi/rolli-2 -1 0 1 2
Lisa soovi korral muid gruppe:
Hinda lisatud gruppi/rolli-2 -1 0 1 2
Lisa soovi korral muid gruppe:
Hinda lisatud gruppi/rolli-2 -1 0 1 2
Lisa soovi korral:
Hinda lisatud rolli-2 -1 0 1 2

IV. PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU
Palume Teil vastata ka järgnevale küsimustikule, ehkki see ei puuduta otseselt etnilist või riigiidentiteeti.
Vastused näitavad, kas Eestiga seotud inimene on oma eluga rohkem või vähem rahul.
Palun lugege iga väidet tähelepanelikult ja otsustage, kas nõustute sellega või mitte.

Valige “-2”, kui Te ei nõustu üldse
Valige “-1”, kui Te pigem ei nõustu
Valige “0”, kui Teil on raske otsustada
Valige “1”, kui Te pigem nõustute
Valige “2”, kui Te nõustute täiesti

Suuremalt jaolt on mu elu ideaalilähedane.-2 -1 0 1 2
Mul on kõrge enesehinnang.-2 -1 0 1 2
Mu elutingimused on suurepärased. -2 -1 0 1 2
Mul on palju häid omadusi.-2 -1 0 1 2
Olen oma eluga üldiselt rahul.-2 -1 0 1 2
Arvan, et olen igati lugupeetud inimene, vähemalt võrdsel määral teistega.-2 -1 0 1 2
Seni olen saanud kõik olulise, mida elult olen tahtnud.-2 -1 0 1 2
Mu oskused on sama head kui teistel inimestel.-2 -1 0 1 2
Olen endaga üldiselt rahul.-2 -1 0 1 2
Kui ma saaksin oma elu uuesti elada, ei muudaks ma peaaegu mitte midagi.-2 -1 0 1 2

Teie kodakondsus(ed)
Millise riigi/riikidega olete veel seotud?
Kas elate linnas või maal? linnas maal
Ema etniline päritolu
Isa etniline päritolu
Abikaasa/partneri etniline päritolu

Vanus:
Sugu mees naine
Haridus alg / põhi kesk kesk-eri kõrg
eesti keele oskussaan aru, kuid ei räägi saan aru ja räägin veidi oskan hästi valdan vabalt
vene keele oskusei oska üldse saan aru, kuid ei räägi saan aru ja räägin veidi oskan hästi valdan vabalt
Kui oskate veel mingit keelt, palun lisage see ja märkige ka selle oskus:
Lisage keel
Lisatud keele oskussaan aru, kuid ei räägi saan aru ja räägin veidi oskan hästi valdan vabalt

Kas peate võimalikuks kuuluda korraga mitmesse etnilisse gruppi? jah ei
Kas eestlane võib olla keegi, kes ei valda eesti keelt, aga tahab ise olla eestlane?jah ei
Kas osalete / olete osalenud mõne muusikakollektiivi tegevuses?jah ei
Kus olete sündinud?Eestis väljaspool Eestit
Kas Te praegu elate (põhilise osa ajast) Eestis?jah ei
Kas viimase 10 aasta jooksul olete Te elanud pikemat aega (enam kui 6 kuud) mõnes teises riigis kui see, kus Te praegu elate?jah ei
Kui olete nõus osalema täiendaval intervjuul, palun kirjutage siia oma e-posti aadress või telefoninumber

Suur tänu Teile abi eest!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.