Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks

ANKEETKÜSITLUS

Planeerimisalaseid aineid õpetatakse paljudes kõrgkoolides, kuid seni puudub Eestis terviklik ja laiahaardeline ruumilise planeerimise alane õppekava. Pädevatest planeerimisspetsialistidest on Eesti tööjõuturul tuntav puudus. Eesti ülikoolide koostöös alustati projekti „Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika‐ ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks“, mille eesmärk on käivitada ülikoolide ning praktikute koostöös süsteemne planeerimise magistriõppekava ning täiendkoolitused.

Alljärgneva ankeetküsitluse tulemused on alusinformatsiooniks Eesti planeerijate haridusliku tausta ning vajalike teadmiste ja oskuste kohta. Küsitluse täitmine ei tohiks võtta üle 10 minuti. Palun märkige sobiv(ad) vastus(ed) või kirjutage juurde oma täiendav seisukoht. Juhul, kui Te ei märgi ankeeti oma e-posti aadressi, ei seostata vastuseid Teie isikuandmetega.

Tärniga * on märgitud küsimused, millele vastamata ei saa ankeeti postitada.

*1. Sinu omandatud või omandamisel kõrgharidus:

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
Kui valisid "muu", siis palun täpsusta.

*2. Millal alustasid töötamist planeerimise valdkonnas?

Kirjuta palun aastaarv
*3. Planeerimine/planeeringutega tegelemine hõlmab Sinu tööajast hinnanguliselt:
alla 10%
10-25%
25-50%
üle 50%
100%

*4. Kus töötad hetkel põhitöökohaga?
omavalitsuses
maavalitsuses
ministeeriumis/riigiametis
ruumilise planeerimisega tegelevas konsultatsiooniettevõttes
arengu kavandamisega tegelevas konsultatsiooniettevõttes
keskkonnakorraldusega tegelevas konsultatsiooniettevõttes
muu

Kui valisid "muu", siis palun täpsusta.

5. Kas oled ka enne praegust töökohta töötanud mujal planeeringute valdkonnas? Kui jah, siis palun täpsusta, kus:

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
Kui valisid "muu", siis palun täpsusta.

*6. Kas Su tööülesanneteks on eelkõige (märgi kuni 3 olulisemat):

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
*7. Planeerimine on Sinu arvates ennekõike:
meeskonnatöö
ühe inimese/eksperdi töö

Vajadusel täienda.

*8. Milliseid isikuomadused on planeerija töös vajalikud? Palun vali välja 3 olulisemat omadust.

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
Vajadusel täienda loetelu.

9. Milliseid oskusi ja teadmisi pead planeerimisel oluliseks?
*analüüsiv mõtlemine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*esinemisoskus
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*juhtimisoskus
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*loogiline mõtlemine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*loominguline mõtlemine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*läbirääkimine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*meeskonnatöö
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*ruumilise keskkonna kujundamise oskus
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*ruumiliste seoste loomine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*vektorgraafilised/kartograafilised/geoinformaatilised oskused
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*õigusaktide tundmine
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
*ühiskondlike protsesside tajumine globaalsel ja lokaalsel tasandil
väheoluline keskmiselt oluline väga oluline
Vajadusel täienda loetelu.

*10. Millistest planeerimisalastest teadmistest ja oskustest tunned oma igapäevatöös puudust? Palun vali välja 5 olulisemat omadust.

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
Vajadusel täienda loetelu.

11. Kas omad rahvusvahelist koostöökogemust? Kui jah, siis palun täpsusta:

"Ctrl" nuppu all hoides saab valida mitu vastust
Teie e-posti aadress

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.