REKK lastevanemate küsitlus

Lugupeetud lapsevanem!

Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses rakendub ESF programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“. Programmi üks eesmärkidest on toetada kutsekoole laialdasemate õppimisvõimaluste pakkumiseks hariduslike erivajadustega  õppijatele. Selleks et parandada erivajadustega õppurite tingimusi kutseõppes viiakse koostöös Tartu Ülikooliga läbi käesolev uurimus. Soovime teada saada, miks on praegusel hetkel kutseõppes vähe erivajadustega õppureid ning mis takistab nende kutsekooli sisse astumist ja seal püsimist. Samas soovime ka teada, mis on aidanud erivajadustega õppuritel kutseõppe edukalt lõpetada, et neid tingimusi laiemalt tutvustada ja arendada.

Teiepoolne nägemus takistavatest ja soodustavatest teguritest laste õppima asumisel ja õppimisel kutseõppes on äärmiselt oluline. See võimaldab meil leida lahendusi, et hariduslike erivajadustega noored ja täiskasvanud saaksid senisest paremad võimalused õppimiseks kutsekoolides.

Küsimustik on anonüümne ning tulemused esitatakse üldistatud kujul.

Küsimustiku täitmisest:

  • Etteantud valikute korral palun valige Teile sobivaim variant.
  • Küsimuste puhul, kus ei ole ette antud valikuvariante, palun vastake oma sõnadega.
  • Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 20 minutit.
  • Küsimustiku täitmisel tekkivate probleemide korral palun võtke ühendust  Inga Mutsoga (Tartu Ülikool, telefon 53 73 7598, e-posti aadress inga.mutso@ut.ee)
*1. Teie sugu ... ?
naine
mees

*2. Teie kõrgeim lõpetatud haridustase
põhiharidus
keskharidus
kutseharidus
bakalaureusekraad
magistrikraad (sh varasem 5a ülikooliharidus)
doktorikraad (sh teaduste kandidaat)

Palun märkige üks vastus.
*3. Kui vana on Teie laps?

Palun märkige oma lapse vanus täisaastates.
*4. Milline erivajadus on Teie lapsel?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
*5. Kas Teie laps ... ?
lõpetas põhikooli tavaprogrammi alusel
lõpetas põhikooli lihtsustatud õppekava alusel
lõpetas põhikooli toimetuleku õppekava alusel
ei lõpetanud põhikooli

Palun märkige üks Teile kõige sobivam vastus.
6. Kas Teie laps lõpetas gümnaasiumi?
jah
ei
muu

7. Juhul, kui märkisite valikuks "muu", siis palun täpsustage

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
*8. Kas Teie laps praegu ...?
õpib
käib tööl
on kodune
on hooldusasutuses
muu
Võimalik on valida mitu vastust.
9. Juhul kui Teie laps õpib, siis palun täpsustage, millises õppeasutuses.

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
*10. Kas Teie laps ... ?
õpib kutseõppeasutuses
vahetas kutseõppeasutuses eriala
lõpetas kutseõppeasutuse
langes kutseõppeasutusest välja
asus õppima teise kutseõppeasutusse
ei saanud kutseõppeasutusse sisse
mitte ükski eelpool nimetatud variant
Võimalik on valida mitu vastust.
11. Kui Teie laps langes kutseõppeasutusest välja, siis mis oli Teie arvates selle põhjuseks?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
12. Kui Teie laps ei saanud kutseõppeasutusse sisse, siis mis oli Teie arvates selle põhjuseks?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
*13. Kas Teie soovite/soovisite, et laps jätkaks õpinguid kutseõppes?
jah
ei

14. Palun põhjendage, miks Te soovite/soovisite, et Teie laps jätkaks õpinguid kutseõppes?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
15. Kas Teie laps soovib/soovis jätkata õpinguid kutseõppes?
jah
ei

16. Palun põhjendage, miks Teie laps soovib/soovis jätkata õpinguid kutseõppes?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
17. Palun märkige, mitmesse kutseõppeasutusse proovis Teie laps õppima asuda?

Juhul, kui Teie laps ei ole proovinud kutseõppeasutuses õpinguid alustada, siis märkige kasti "x".
18. Mitmes kutseõppesutus oli nõus Teie last õppima võtma?

Juhul, kui Teie laps ei ole proovinud kutseõppeasutuses õpinguid alustada, siis märkige kasti "x".
*19. Kuivõrd teadlik Te olete/olite lapse edasiõppimise võimalustest kutseõppeasutuses?
teadlik
üldiselt teadlik
vähe teadlik
ei olnud teadlik

*20. Kelle käest saite informatsiooni, millises kutseõppeasutuses Teie laps võiks õpinguid jätkata?
direktsioonilt
õpetajatelt
kutsenõustajalt
sotsiaalpedagoogilt
kohaliku omavalitsuse töötajalt
otsisin ise informatsiooni
sugulastelt
tuttavatelt
ei saanud kelleltki
mujalt eelpool nimetamata allikast
Võimalik on valida mitu vastust.
21. Juhul, kui märkisite, et saite informatsiooni mujalt eelpool nimetamata allikast, siis palun täpsustage.

*22. Kust saite informatsiooni, millises kutseõppeasutuses Teie laps saab õpinguid jätkata?
internetist -->23
erinevad infovoldikud ja teatmikud
erinevatest meediakanalitest (ajaleht, raadio, televisioon)
koolide lahtiste uste päevad
muu eelnevalt nimetamata allikas-->23
ei saanud kuskilt
Võimalik on valida mitu vastust.
23. Juhul kui märkisite, et leidsite vajaliku info edasiõppimise kohta internetist või mujalt nimetamata allikast, siis palun täpsustage.

24. Millised olid peamised tegurid kutseõppeasutuse valikul?
asukoht sobiv/kodu lähedal
soovitud eriala õppimise võimalus
sellesse õppeasutusse võeti vastu
muu põhjus
Võimalik on valida mitu vastust.
25. Juhul, kui märkisite, et kooli valikul oli oluliseks teguriks "muu põhjus" siis palun täpsustage.

26. Mis Teie hinnangul takistas Teie lapsel kutseõppeasutusse õppima asumist?
kutseõppeasutus ei soovi võtta õppima erivajadustega õpilasi
kutseõppeasutus ei paku erivajadustega õpilastele vajalikke tugiteenuseid
õpetajatel jääb puudu teadmistest ja oskustest õpetamiseks
õpetajad ei soovi õpetada erivajadustega õpilasi
puuduvad erivajadustega õpilastele vajalikud õppetöökojad
kutseõppeasutus asub kodust kaugel
erivajadusega õpilane ei tule iseseisvalt kutseõppeasutuses õppimisega toime
erivajadusega õpilane ei tule iseseisvalt kutseõppeasutuses toime sotsiaalsete probleemidega
muu tegur
Võimalik on valida mitu vastust.
27. Juhul kui märkisite, et lapse õppima asumist takistas "muu tegur", siis palun täpsustage.

28. Millisel erialal Teie laps õpib/õppis?

29. Kas nimetatud eriala oli Teie lapse esimene valik?
jah
ei
tal ei olnud eelistusi

Kui vastasite "jah", siis palun liikuge edasi küsimuse nr 34 juurde.
30. Kui nimetatud eriala ei olnud Teie lapse esimene valik, siis mida ta oleks tahtnud tegelikult õppida?

31. Kui Teie laps ei õpi enda poolt esmaselt soovitud eriala, siis mis Teie arvates on selle põhjuseks?

32. Juhul, kui Teie laps ei õpi enda poolt esmaselt soovitud erialal, siis kuidas ta on sellega rahul?
on kohanenud
ei ole kohanenud
soovib vahetada eriala
soovib koolist lahkuda
muu valik
Võimalik on valida mitu vastust.
33. Juhul, kui märkisite lapse rahulolu põhjuseks "muu valik", siis palun täpsustage.

34. Kas lapsevanemana olete/olite teadlik kutseõppeasutuses pakutavatest toetustest ja tugiteenustest?
jah
ei

35. Milliseid kutseõppeasutuse poolt pakutavaid tugiteenuseid või toetusi Teie laps kasutab/kasutas?

Palun kirjutage vastus kasti sisse oma sõnadega.
36. Kas Teie lapsel on/oli raskusi õppimisel kutseõppeasutuses?
jah
ei

37. Juhul, kui Teie lapsel on raskusi kutseõppeasutuses õppimisel, siis palun täpsustage, milles need raskused seisnevad.

38. Kas Teie lapsel on/oli sotsiaalseid probleeme kutseõppeasutuses õppimise ajal?
jah
ei

39. Juhul, kui Teie lapsel on/oli õppimise ajal sotsiaalseid probleeme, siis palun täpsustage milliseid.

40. Millised soodustavad tegurid on aidanud Teie lapsel kutseõppeasutuses toime tulla?

41. Millised on Teie ettepanekud paremate õppimisvõimaluste tagamiseks erivajadustega õpilastele kutseõppeasutustes?

Täname Teid, et leidsite aega küsimustikule vastamiseks.

 Vastuste saatmiseks palun vajutage nupule SAADA.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.