Abiinfofaili laetakse, oodake palun
SISUKORD

EFORMULARID

ANDMEFAILID

TEISTE SAADETUD

 

EFORMULARID

Leheküljel eFormularid näete oma formularide nimekirja. Saate uusi ankeete lisada ning olemasolevaid vaadata, toimetada, kopeerida ja saata.

 • lisa uus
  Uue formulari lisamiseks klõpsake [lisa uus] ning andke uuele küsitlusele nimi. Nimes ei tohi kasutada täpitähti, tühikut ega kirjavahemärke! Vastavat nimetust hakkab sisaldama ka küsitluse aadress, mille üldkuju on: www.eformular.com/kasutajatunnus/formularinimi.html
 • vaata
  Klõpsates [vaata] näete formulari sellisena nagu seda näevad vastajad. NB! See aadress ei ole vastajatele saatmiseks, küsitletavate jaoks on www.eformular.com/kasutajatunnus/formularinimi.html
 • toimeta
  Siit saate konkreetset küsimustikku toimetada (lisada, kustutada ja muuta küsimusi ning kujundust ja määrata lisavõimalusi). Ettevaatust! Kui olemasolevale vormile on juba vastuseid kogutud, võib küsimuste lisamine, kustutamine või muutmine andmetabeli segamini ajada!
 • kopeeri
  Klõpsates [kopeeri] saate valitud formulari kopeerida ja uue nimega salvestada, näiteks täienduste tegemiseks, kui soovite läbi viia eelmisega sarnast uuringut.
 • saada
  Antud viite kaudu on võimalik valitud uuring saata küsitletavatele vastamiseks või kopeerida teistele eFormulari kasutajatele.
  • viite (lingi) saatmine: viite saatmine oma arvuti e-posti programmi kasutades
   Kui formular on valmis, saate internetiaadressi küsitletavatele saata kasutades oma arvuti e-posti tarkvara (Netscape Messenger, Outlook jt). Sellist saatmisviisi saab kasutada ainult anonüümsete vastajate puhul. Määratud ja mitteanonüümsete vastajate puhul tuleb küsitlus laiali saata eFormulari keskkonnast.
  • viite (lingi) saatmine: viite saatmine siitsamast
   Samuti mõeldud valmis formulari aadressi saatmiseks. Saajate aadressid ning kirja sisu saab sisestada siinsamas eFormulari leheküljel. Selleks tuleb lahtrisse aadressid sisestada küsitletava(te) e-posti aadress(id), mitme aadressi puhul eraldada need semikooloniga. Lahtrisse pealkiri kirjutatud tekst ilmub adressaadi e-kirjas Subject: real. Sisu lahtrisse võite lisaks formulari aadressile kirjutada ka täiendavaid selgitusi, näiteks küsitluse eesmärkide kohta.NB! Kui soovite kirja sisu lahtrisse teksti kopeerida mõnest dokumendist (näiteks Word), siis kasutage eelviimast redigeerimisikooni "Paste as text"!
   Küsimustiku aadressi saatmiseks vastajatele klõpsake [saadan]. Pärast [saadan] nupule klõpsamist kuvatakse tekst "Saatmine on momendil pooleli!". Lehe uuendamiseks tuleb klõpsata viitel [viite (lingi) saatmine]. Kui vastava teate asemel kuvatakse uuendamise jrel taas saatmise lehekülg, kus saate sisestada aadressid ning kirja sisu, on kõik kirjad saadetud.
  • meeldetuletus
   Antud funktsiooni kasutades on võimalik saata meeldetuletus aadressitele, kes on juba saanud kutse formulari täitmiseks, kuid pole veel vastanud. Meeldetuletuste saatmise võimaluse kasutamiseks tuleb lisavõimaluste leheküljel valida määratud või mitteanonüümsed vastajad, anonüümsete vastajate korral ei ole võimalik vastanuid/mittevastanuid eristada.
  • kopeeri teistele
   Kui Teil on kolleeg, sõber või tuttav, kellega sooviksite oma küsimustikku jagada, saate seda teha leheküljelt kopeeri teistele. Kopeeritakse ainult formulari 'toorik', andmefaile ei edastata. Teised saavad küsitlust enda tarbeks kohandada ja soovi korral kasutusele võtta. Saatmiseks tuleb vastavasse lahtrisse kirjutada saaja(te) kasutajanimi (-nimed). NB! Kasutajanimed, mitte e-posti aadressid! Kui saadate mitmele kasutajale, tuleb kasutajanimed eraldada semikooloniga.
 • kustuta
  Klõpsates [kustuta] on võimalik valitud formular ära kustutada. Ettevaatust! kustutatakse ära ka vastava formulari andmefail ning tasutud vastuste jääk! Tasutud, kuid kasutamata, vastused ei kandu üle teistele küsimustikele.
 • aktiveeri
  Alguses ei ole koostatav formular avalik - seda näeb ainult koostaja. Küsimustiku avalikustamiseks teistele tuleb klõpsata [aktiveeri]. Tehke seda siis, kui küsimused on valmis ja kujundusega rahul olete. Kui ankeet on juba aktiveeritud, on viite [aktiveeri] asemel viide [peida].
 • peida
  Hiljem on võimalik formular uuesti teiste eest ära peita, selleks tuleb klõpsata viitel [peida]. Kõik küsimused, kujundus ja andmed jäävad alles, aga keegi küsimustele vastata ei saa. Peitmise võimalus on kasulik, kui olete vastuste kogumise lõpetanud, aga ei raatsi oma formulari ära kustutada. Õige - seda võib hiljem uuesti vaja minna!
 • prindi
  Printimise funktsioon võimaldab alla laadida formularist PDF-vormingus dokumendi, mida saab välja printida ning vastajatele täitmiseks jagada. Uuring kohandatakse paberküsimustikule vastavaks.
 • tasun
  eFormulari teenuse eest tasumiseks tuleb klõpsata viitel [tasun]. Formularide koostamine on tasuta, tasuliseks muutub vastuste nägemine alates 10.vastusest. Tasumine on seotud konkreetse küsitlusega, vastuseid ei saa erinevate formularide vahel jagada!
 • tasutud
  Vastava formulari eest on tasutud.

 

ANDMEFAILID

Lehekülg sisaldab andmeid, mis sisestatakse formulari täitjate poolt. Andmefailide leheküljel saate neid vaadata vaadata, oma arvutisse salvestada, e-kirjaga saata või kustutada, samuti ka lihtsamat statistilist kokkuvõtet näha.

 • andmed
  Klõpsates viitel [andmed] saate vaadata vastava formulari abil kogutud vastuseid. Andmed paiknevad tabelina.
  • Tabeli päises küsimusel klõpsates saate tabeli sisu sorteerida (kasvavas või kahanevas järjekorras).
  • Tabeli teisel real asuvate rippmenüüde abil saab andmeid filtreerida (rippmenüüsid näidatakse vaid valikvastustega küsimustele) Pärast filtreerimist on võimalik valitud andmete kohta näha vastavat statistikat, selleks tuleb klõpsata andmetabeli kohal oleval statistika ikoonil.
  • Kui eFormulari lisavõimaluste all on lubatud "küsija muutmisvõimalus" saab küsija tabeli esimeses veerus andmerea koodil klõpsates avada formulari täidetud kujul ning teha parandusi või täita tühjasid väljasid ning andmed uuesti postitada. Esialgne andmerida jääb ka alles, selle staatuseks kuvatakse viimases tulbas "muudetud". Uus andmerida saab staatuseks "kehtiv". Statistikat näidatakse ainult kehtivate vastuste kohta. Kui "küsija muutmisvõimalus" lubatud pole, näidatakse lihtsalt koodi. (Märkus. Kui esimeses tulbas koodi pole, on tegemist vanemat tüüpi formulariga, mille andmed on failis, mitte andmebaasis. Uute võimaluste kasutamiseks tuleb vana andmefail endale salvestada ja lihtsalt kustutada - uus tekib automaatselt andmebaasi.)
  • Täidetud formulari printimiseks tuleb klõpsata PDF-ikoonil.
  • Üksiku andmerea kustutamiseks tuleb klõpsata vastava rea ees punasel ristil. Kustutatakse ainult vastav andmerida, mitte kogu andmetabel.
  • Iga andmerea juures on ka formulari täitmise kellaaeg ning kuupäev.
 • statistika
  Lihtsam statistiline kokkuvõte valikvastustega küsimustest. Iga küsimuse kohta kuvatakse sektordiagramm ning sagedustabel, mis sisaldavad vastusevarianti, vastanute absoluutarvu ning protsenti kõigist vastavale küsimustikule vastanutest. NB! Valikvastustega küsimuste korral, kus vastajad valisid mitu varianti, ei saagi protsentide summa olla 100! Klõpsates lehe päises oleval viitel [andmetabel] saate liikuda edasi vastava küsitluse vastuseid sisaldava andmetabeli juurde. Diagrammide ja sagedustabelite salvestamiseks PDF-vormingus failina klõpsake [salvesta statistika]. NB! Diagramme ei näidata küsimuste kohta, millel on 15 vastusevarianti või rohkem.
 • salvesta
  Andmete töötlemiseks on võimalik konkreetse formulari abil kogutud andmed salvestada enda arvutisse. Andmed salvestatakse csv-vormingus. Hiljem saate faili juba oma arvutist tabelarvutusprogrammiga (Excel, StarCalc, jt) avada. Faili importimisel tabelarvutusprogrammi tuleb väljaeraldajaks valida semikoolon.
 • saada
  Mõeldud dat-vormingus andmefaili saatmiseks e-posti aadressile. Andmefail lisatakse e-kirjale manusena (attachmendina).
 • kustuta
  Andmefaili kustutamiseks klõpsake [kustuta]. NB! formular jääb alles, seda ei kustutata koos andmefailiga. Kustutamisest võib abi olla, kui olete oma formulari valmis saanud ning olete proovinud ise küsimustikku vastaja rollis täita, kuid neid andmeid enam ei vaja.
 • jagamine
  See funktsioon annab võimaluse jagada oma küsitluse andmeid teiste eFormulari küsitluskeskkonna kasutajatega. Andmete jagamiseks tuleb klõpsata viitel [jaga teistele], seejärel tuleb vastavasse lahtrisse sisestada kasutajatunnused, kellega soovite oma küsimustiku andmeid jagada. Sisestada tuleb eFormulari kasutajatunnus ning mitme kasutaja korral tuleb need eraldada komaga. Teised kasutajad näevad Teie formulari vastuseid leheküljel "teiste jagatud". Pärast jagamist asendub jaga teistele viitega jagatud(), kus sulgudes olev arv näitab, mitmele kasutajale on andmefail jagatud. Klõpsates viitel [jagatud()] näete kasutajatunnuseid, kellele on andmed jagatud.

 

TEISTE SAADETUD

Leheküljel näete teiste eFormulari kasutajate poolt Teile saadetud formulare, mida saate soovi korral muuta ning kasutusele võtta.

 • kopeeri
  Klõpsates viitel [kopeeri] kuvatakse aken, kuhu tuleb sisestada uuringule sobiv nimetus. Pärast nime sisestamist lisatakse ankeet vastava nimetusega Minu eFormularide nimekirja.
 • kustuta
  Klõpsates [kustuta] on võimalik loobuda teiselt kasutajalt saadud formulari kasutusele võtmisest ning see kustutada.
 • kopeerin endale malli
  Pärast vastaval viitel klõpsamist saate sisestada küsitlusele sobiva nimetuse. Seejärel lisandub küsitlus valitud nimega Minu eFormularide nimekirja.

 

EFORMULARI ÜLDANDMED

Leheküljel saate sisestada formulari üldandmed - pealkirja, päise, jaluse, andmete edastamiseks saadetava e-kirja saaja ja pealkirja ning teksti, mis kuvatakse formulari täitjale pärast täidetud formulari postitamist. Olles üldandmed sisestanud, võite asuda küsimusi sisestama. Üldandmeid saab hiljem muuta.

 • pealkiri
  Pealkiri kuvatakse kõige esimesena (ülemisena).
 • päis
  Päis kuvatakse pealkirjast järgmisena, vahetult enne küsimusi. Siia võite kirjutada info, mille läbilugemist ootate uuringu täitjatelt enne küsimuste juurde asumist. NB! Kui soovite päise lahtrisse teksti kopeerida mõnest dokumendist (näiteks Word), siis kasutage eelviimast redigeerimisikooni "Paste as text"!
 • jalus
  Jalus kuvatakse vahetult pärast küsimusi kõige viimasena (alumisena). NB! Kui soovite jaluse lahtrisse teksti kopeerida mõnest dokumendist (näiteks Word), siis kasutage eelviimast redigeerimisikooni "Paste as text"!
 • saada nupp
  Täidetud formulari postitamiseks tuleb küsitletaval klõpsata nupule. Nupu teksti saate ise määrata, vastavalt soovile näiteks "Saadan", "Registreerun", "Pane kiri teele". Vaikimisi kuvatakse nupule "saada".
 • puhasta nupp
  Nupule klõpsates tühjendatakse kogu formular seni küsitletava poolt sisestatud vastustest ning vastaja saab uuesti alustada. Määrake tekst, mis sellele nupule kuvatakse (näiteks "Tühjenda", "Puhasta", "Alusta uuesti") või jätke lahter tühjaks. Viimasel juhul seda nuppu ei kuvatagi.
 • suuna eFormularile
  Suunamisaadress on veebiaadress, mis avatakse pärast formulari täitmist. Selleks võib olla:
  • järgmine formular. Soovides, et kasutaja täidaks pärast esimesele formularile (näiteks "kysitlus1") vastamist ära ka teise (näiteks "kysitlus2"), sisestage esimese "kysitlus1" formulari üldandmete lehel suunamise lahtrisse kysitlus2 (ainult järgmise formulari nimi ilma html laiendita)
  • tavaline veebiaadress, näiteks http://www.postimees.ee suunab kasutaja pärast vastamist Postimehe avalehele (peab olema http:// ga algav täisaadress)
  • võite ka tühjaks jätta - siis ei suunata edasi.
 • dialoogide keel
  Sellest rippmenüüst saate valida, kas formulari täitjatega "suheldakse" inglise või eesti keeles. Näiteks, kui vastaja jätab mõne olulise küsimuse vastamata, kuvatakse vastajale teade selles keeles, mille olete valinud. PS! Kui küsimuste tekstides on kasutatud vene tähestikku, valige vene keel. Vastasel korral ei näidata teadetes sümboleid korrektselt.
 • e-mail
  Sisestades üldandmete lehel olevasse lahtrisse e-posti aadressi, saadetakse kõik täidetud küsimustikud kohe pärast postitamist e-kirjaga vastavale aadressile. Soovi korral võite sisestada ka mitu aadressi, need tuleb komaga eraldada.Jättes lahtri tühjaks, ei saadeta vastuseid e-kirjaga. Andmefaili salvestuvad küsitlustulemused igal juhul. NB! Kui vastuste eest on tasumata, saadetakse pärast 10.vastust iga vastuste postitamise järel e-kiri, mille sisuks on "Teie eFormularile laekus vastus, kuid tasutud vastuste limiit on täis või ületatud!...". Pärast tasumist ei saadeta enam uuesti e-kirjaga neid vastuseid, mis laekusid siis, kui vastuste limiit oli ületatud, neid näete eFormulari keskkonnas andmetabelist.
 • e-maili pealkiri
  Siia võite sisestada e-kirjale sobiva pealkirja (Subject). Antud pealkiri lisatakse kirjadele, mis saadetakse küsitlejale koos vastustega. Samuti formulari täitjatele, kui olete lisavõimaluste leheküljel teinud valiku "vastajale e-kiri" ning vastaja on sisestanud korrektse e-posti aadressi. Hiljem saab seda kasutada e-posti tarkvara abil saabunud vastuste sorteerimiseks või filtrite (rules) koostamiseks.
 • vastus täitmisele
  Vastuse lahtrisse sisestatud tekst kuvatakse formulari täitjale pärast vastuste saatmist. Näiteks võib küsitletut tänada vastamast või lubada temaga ühendust võtta. Soovitame sinna sisestada teksti, et vastamine õnnestus. NB! Kui soovite vastuse täitmisele lahtrisse teksti kopeerida mõnest dokumendist (näiteks Word), siis kasutage eelviimast redigeerimisikooni "Paste as text"!
 • formulari tüüp
  Kohustuslik lahter, kus tuleb valida, millist tüüpi küsitlusega on tegemist.
 • sildid haldamiseks
  Sildid on kasulikud, kui soovite oma formulare grupeerida. Vastavalt siltide nimetustele grupeeritakse küsitlused Minu eFormularide lehel. Iga sildi juures on number, mis näitab, mitu formulari vastava sildi alla on lisatud. Sildil klõpsates avaneb vastavate küsitluste nimekiri. Igale küsitlusele võib määrata mitu silti, erinevad sildid tuleb eraldada komaga. Kui lisate mitu silti, ongi küsitlus mitme sildi all. NB! Kustutades küsitluse ühe sildi alt täiesti ära, siis kaob küsitlus ka teiste siltide alt. Seega, kui soovite mõnda küsitlust vastava sildi alt eemaldada, tuleks see silt vastava formulari üldandmete lehelt kustutada, mitte kustutada kogu küsitlust. Sildi kustutamiseks tuleb klõpsata sildi nimetuse järel olevale ristile.
 • kontrollkood
  Kasutage seda funktsiooni vältimaks robotite poolt genereeritud rämpsvastuseid. Kontrollkoodi küsitakse küsitluse lõpus enne vastuste postitamist. Vastused salvestatakse ainult siis, kui on sisestatud korrektne kontrollkood. NB! Kui olete valinud kontrollkoodi küsimise võimaluse, siis ajalimiiti küsitlusele lisada ei saa.

 

EFORMULARI KÜSIMUSED

Leheküljel saate sisestada küsimuste teksti, järjekorra, lisada kommentaari, määrata ära küsimuse tüübi, vastusevariandid ja olulisuse. Lisaks saate muuta mõningaid spetsiifilisi parameetreid (1 ja 2). Esialgu kuvatakse kümme tühja küsimust. Korraga saab juurde lisada, kas 5, 10 või 25 tühja küsimust. Uute küsimuste lisamiseks tuleb klõpsata viitel [lisan 5 | 10 | 25 uut küsimust] sobivale arvule. Täitmata küsimuste ridu valmis formularis ei kuvata.
Uus kasutajaliides:
* Kõik küsimust kirjeldavad väljad ei ole uue kasutajaliidese puhul kohe nähtavad.
* Iga küsimuse päiserea lõpus on noolega ikoon, mida klõpsates saab küsimuse sisu avada.
* Küsimuste kirjeldamise lehe päises on suurem noolega ikoon , mida klõpsates avanevad/sulgevad kõikide küsimuste sisud.
* Täiesti uue formulari koostamisel ilmuvad küsimuste kirjeldamise lehele vaid tühjad küsimuseread erinevate ikoonidega. Küsimusi sisestades muutub küsimuse tekst nähtavaks ka vastava küsimuse päisereal nii, et see on ka suletud küsimuseblokil nähtav.
* Olukorras, kus küsimuse kirjeldus, vastusevariantide või kommentaari sisu on pikem, hõlmates näiteks mitu rida, on uue kasutajaliidese puhul tekstide sisestamine oluliselt mugavam kui vana kasutajaliidese puhul - kogu välja sisu on täies mahus nähtav. (NB! Google Chrome brauseri kasutajad saavad sisestuslahtrit ise veel suuremaks venitada).
* Varem oli küsimuste järjestuse muutmine lahendatud järjekorranumbri muutmisega, nüüd on küsimuse tiitlirea alguses üles-alla noolega ikoon, millel klõpsates ja hiire vasakut klahvi all hoides saab küsimust sõna otses mõttes muude küsimuste vahele lohistada.
* Iga küsimuse päiseriba lõpus on punane rist, mille abil on võimalik küsimusi kustutada.
* Küsimuse pealkirjariba paremas servas olev number, näiteks #1, on küsimuse unikaalne identifikaator, mis seotakse konkreetse küsimusega ning edaspidi see enam kunagi ei muutu - ka mitte küsimuste järjekorra muutmisel. Momendil on see number kasutajatele informatiivne, kuid tulevikus on plaanitud selle numbriga seoses ka lisavõimalused (näiteks tingimuslik suunamine järgmisele küsimusele).
* Küsimuselahtri kõrval on kaameraga ikoon, millel klõpsates saab küsimusele lisada, kas pildi või muu meedia.
* Iga küsimustepaari vahel on rohelised pluss-märgid, millel klõpsates saab lisada vastavasse kohta tühja küsimuse.

 • jrk
  Küsimuste järjekorranumbrid määratakse esialgu automaatselt. Hiljem on võimalik järjekorda muuta.
  Vana kasutajaliides: muutes rippmenüü abil järjekorranumbreid. Vältimaks küsimuste kaotsiminekut, ärge kasutage mitmel küsimusel sama järjekorranumbrit.
  Uus kasutajaliides: küsimuse tiitlirea alguses on üles-alla noolega ikoon, millel klõpsates ja hiire vasakut klahvi all hoides saab küsimust sõna otses mõttes sobivasse kohta lohistada.
 • küsimus
  Siia tuleb sisestada küsimus ehk välja nimetus (see, millele vastust ootate, näiteks Nimi, Vanus, Mitu korda olete käinud Munamäel vms). Küsimus kuvatakse täidetava välja ette või kohale. Küsimus võib sisaldada nii tühikuid kui ka täpitähti.
  Vana kasutajaliides: pika küsimuse poolitamiseks võib kasutada <BR> märgendit.
  Uus kasutajaliides: reavahetuseks piisab Enter-klahvi klõpsamisest.
  Kui küsimuse lahter jäetakse täitmata, siis seda küsimust ei salvestata! Seda saab soovi korral kasutada ka küsimuse kustutamiseks - tuleb lihtsalt väli tühjendada.
 • olulisus
  Märkides hiireklõpsuga ära "olulisuse" välja nõuate, et küsitletav sellele küsimusele kindlasti vastaks. Küsimus muudetakse kohustuslikuks ja ilma seda täitmata formulari ära saata ei saa.
 • tüüp
  Siin tuleb valida küsimuse välja tüüp. Valida saate kümne variandi vahel. Erinevat tüüpi väljade jaoks saab määrata ka erinevaid lisaparameetreid - nende kohta vaadake koondtabelit.
  * tekst (suva) - igasuguse teksti sisestamiseks (numbrid, tähed, kirjavahemärgid, näiteks Nimi);
  * tekst (number) - numbriliste väärtuste sisestamiseks (näiteks Vanus);
  * tekstiala - suurem lahter, kuhu on võimalik teksti sisestada mitmel real (nn jutustavat vastust eeldavate küsimuste jaoks);
  * raadionupp - etteantud vastusevariantide seast ühe valimiseks. Mugav kasutada lühivastuste valimiseks (näiteks jah/ei; väike/keskmine/suur). Kui see küsimus võib jääda vastamata, on soovitav lisada üks nö 'tühi' variant - näiteks tekstiga "Mitte ükski nimetatutest", sest kui kasutaja on juba põhivariantidest (väike/keskmine/suur) mõne valinud, ent soovib sellest hiljem loobuda, ei ole tal võimalik seda muidu teha;
  * märkeruut - vastus, mida on võimalik 'linnukesega' ära märkida (näiteks Soovin osaleda...) või sarnaselt raadionupule mitme vastusevariandi võimalus. Erinevalt raadionupust on märkeruudu tüüpi küsimuste puhul kasutajal võimalik valida mitu vastusevarianti;
  * ripploend - lahtirulluv etteantud vastusevariantide loend ühe vastuse valimiseks. Sobivam suurema arvu ja pikemate valikuvariantide puhul (näiteks Tartu/Tallinn/Suure-Jaani/Kuressaare), võimalik on valida ka mitu vastust;
  * vaherida - mõeldud täiendava teksti sisestamiseks küsimuste vahele (näiteks grupeerimiseks või selgitusteks). Lahtrit ei teki, kuvatakse vaid küsimuse tekstiosa.
  * lehevahe - Lehekülje lõpp / uue algus mitmeleheküljeliste formularide jaoks. Lahtrit ei teki, teksti ei kuvata, lihtsalt lehekülje vahekoht. NB! Palume siiski täita ka 'lehevahe' tüüpi küsimusel n&uouml; küsimuse tekst, ehkki seda kuskil ei näidata, muidu see "küsimus" kustub.
  * vastaja e-post - kui vastaja sisestab korrektse e-posti aadressi, saab ta sellele aadressile koopia vastusest. NB! see küsimusetüüp ilmub nähtavale, kui "Lisavõimaluste" leheküljel on "vastajale" e-kiri" valitud.
  * isikukood - kontrollitakse, kas vastaja on sisestanud korrektse Eesti isikukoodi. NB! Selle küsimusetüübi kasutamiseks peab olema valitud lisavõimalus "luba isikukood"
 • 1
  Lisaparameetrite sisestamiseks. Selle välja kasutamine sõltub küsimuse tüübist:
  * tekst (suva) - lahtri nähtav pikkus tähemärkides;
  * tekst (number) - lahtri nähtav pikkus tähemärkides;
  * tekstiala - lahtri suurus horisontaalsuunas (laius tähemärkides);
  * raadionupp - ei kasutata;
  * märkeruut - olulise küsimuse korral saab siin määrata tingimuse, mitu valikut peab vastaja märkima, et küsimus loetaks täidetuks. Näiteks number 3 tähendab seda, et vastaja peab tegema täpselt 3 valikut, st mitte näiteks 2 ega ka 4. Samas 1-3 tähendab, et küsimus loetakse täidetuks, kui vastaja on märkinud, kas 1 või 2 või 3 linnukest;
  * ripploend - üheaegselt näidatavate ridade arv. Vaikimisi on ridade arv 1;
  * vaherida - ei kasutata;
 • 2
  Lisaparameetrite sisestamiseks. Selle välja kasutamine sõltub küsimuse tüübist:
  * tekst (suva) - lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus tähemärkides;
  * tekst (number) - lahtrisse sisestatava arvu maksimaalne lubatud pikkus tähemärkides;
  * tekstiala - lahtri suurus vertikaalsuunas (nähtavate ridade arv);
  * raadionupp - vastusevariantide asetus: täitmata jätmisel kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all;
  * märkeruut - vastusevariantide asetus: täitmata jätmisel kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all;
  * ripploend - mitme vastusevariandi korraga valimise võimaldamine. Väärtuse 1 korral on vastajal võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides valida mitu vastusevarianti korraga, täitmata jätmise korral saab valida ainult ühe variandi;
  * vaherida - ei kasutata;
 • kommentaar
  Siia saab sisestada lisakommentaari küsimuse kohta (näiteks vastamise juhise, meeldetuletuse vms). Kommentaar kuvatakse täidetava välja järel või all. Pika kommentaari poolitamiseks võib kasutada <BR> märgist.
 • väärtused
  Selle välja kasutamine sõltub küsimuse tüübist:
  * tekst (suva) - välja vaikimisi väärtus;
  * tekst (number) - välja vaikimisi väärtus;
  * tekstiala - välja vaikimisi väärtus;
  * raadionupp - vastusevariantide sisestamiseks. Variandid eraldada üksteisest semikooloniga ';' Vaikimisi valitud väärtuse ette kirjutage tärn '*'. Näiteks: sinine;kollane;*roheline;punane;must
  * märkeruut - vastusevariantide sisestamiseks. Variandid eraldada üksteisest semikooloniga ';' Vaikimisi valitud väärtuse ette kirjutage tärn '*'. Näiteks: sinine;kollane;*roheline;punane;must
  * ripploend - vastusevariantide sisestamiseks. Variandid eraldada üksteisest semikooloniga ';' Vaikimisi valitud väärtuse ette kirjutage tärn '*'. Näiteks: sinine;kollane;*roheline;punane;must
  * vaherida - ei kasutata.

Koondtabel

Välja tüüp Kasutuskoht Näide Spetsiifiliste väljade täitmisjuhised
1 2 väärtused
tekst (suva) igasuguse teksti sisestamiseks (numbrid, tähed, kirjavahemärgid, näiteks Nimi);
lahtri nähtav pikkus tähemärkides lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus tähemärkides välja vaikimisi väärtus
tekst (number) numbriliste väärtuste sisestamiseks (näiteks Vanus)
lahtri nähtav pikkus tähemärkides lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus tähemärkides välja vaikimisi väärtus
tekstiala suurem lahter, kuhu on võimalik teksti sisestada mitmel real (nn jutustavat vastust eeldavate küsimuste jaoks, näiteks Tegevusala)
lahtri suurus horisontaalsuunas (laius tähemärkides) lahtri suurus vertikaalsuunas (nähtavate ridade arv) välja vaikimisi väärtus
raadionupp etteantud vastusevariantide seast ühe valimiseks. Mugav kasutada lühivastuste valimiseks (näiteks jah/ei; väike/keskmine/suur).
jah ei
- vastusevariantide asetus: täitmata jätmisel kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all; vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga ;
Vaikimisi valitud väärtuse ette *.
märkeruut vastus, mida on võimalik 'linnukesega' ära märkida (näiteks Soovin osaleda...)
olulise küsimuse korral saab siin määrata tingimuse, mitu valikut peab vastaja märkima, et küsimus loetaks täidetuks; vastusevariantide asetus: täitmata jätmisel kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all; vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga ;
Vaikimisi valitud väärtuse ette *.
ripploend lahtirulluv või keritav etteantud vastusevariantide loend ühe või mitme vastuse valimiseks. Sobivam suurema arvu ja pikemate valikuvariantide puhul (näiteks Tartu/Tallinn/Suure-
Jaani/Kuressaare)

Korraga nähtav 1 rida

Korraga nähtav mitu rida

üheaegselt näidatavate ridade arv. Vaikimisi on ridade arv 1 mitme vastusevariandi korraga valimise võimaldamine. Väärtuse 1 korral on vastajal võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides valida mitu vastusevarianti korraga, täitmata jätmise korral saab valida vaid ühe variandi vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga ;
Vaikimisi valitud väärtuse ette *.
vaherida mõeldud täiendava teksti sisestamiseks küsimuste vahele (näiteks grupeerimiseks või selgitusteks). Lahtrit ei teki, kuvatakse vaid küsimuse tekstiosa. Küsitluse II osa - - -
lehevahe lehekülje vahetamine Lehekülje vahe (NB! Ehkki seda teksti ei näidata, tuleb siia lahtrisse midagi sisestada.) - - -
vastaja e-post vastaja e-postiaadressi teadasaamiseks ja sellele vastuse koopia saatmiseks. NB! see küsimusetüüp ilmub nähtavale, kui "Lisavõimaluste" lehel on "vastajale e-kiri" märgendatud. - - -

 

EFORMULARI KUJUNDAMINE

Leheküljel saate muuta oma formulari välimust: määrata teksti ja tausta värvi, kirjatüübi ning kirja suuruse. Kõiki toiminguid saab sooritada üksikute formulari elementide (pealkiri, küsimus, päis jt) tunnuste muutmiseks. Muutmiseks tuleb vastaval osal hiirega klõpsata. Lisaks kujundusele saab muuta ka elementide teksti (sisu), näiteks pealkirja, päist, küsimust jne. Selleks ei pea enam tagasi küsimuste leheküljele siirduma. Kõigi tekstide juures saab kujunduse rikastamiseks kasutada ka HTML-koode, näiteks <b>, <span>, <img src="..."> jne.

 • [taust]
  * Terve lehekülje taustavärvi muutmiseks klõpsake [Vali värv] ning avanevas aknas klõpsake sobivale värvile. Värvi koodi või ingliskeelse nimetuse võite värvi lahtrisse ka käsitsi kirjutada.
  * Terve lehekülje taustapildi lisamiseks märkige lahtri taust juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades meelepärane taustafail. Hiljem saate taustapilti vaadata klõpsates [Taustapilt] ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu.
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestan], tühistamiseks [katkestan].
 • [formular]
  * Küsitluse ala taustavärvi muutmiseks klõpsake [Vali värv] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. Värvi koodi või nimetuse võite värvi lahtrisse ka käsitsi kirjutada.
  * Formulari paigutuse määramiseks leheküljel (vasakul/keskel/paremal) valige soovitav positsioon lahtrist Joondus.
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestan], tühistamiseks [katkestan].
 • [logo]
  * Logo lisamiseks linnutage lahtri juures märkeruut ning valige Browse nuppu kasutades sobiv fail. Hiljem saate logo vaadata klõpsates elemendil [Logo] ning kõrvaldada tühjendades märkeruudu.
  * Logo asukohaks saab valida horisontaalsuunas vasakul, keskel või paremal ning vertikaalsuunas üleval või all. Üleval asuv logo kuvatakse pealkirja kohale, all asuv logo jaluse alla.
  Sarnaselt eelnevate elementidega saate määrata logo taustavärvi.
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestam], tühistamiseks [katkestan].

 • Pealkiri, päis ja jalus
  Kui formulari pealkiri, päis ja jalus on üldandmete lehel sisestatud, näete neid kujundamise leheküljel juba varem sisestatud tekstina, nii nagu need valmis formularil hakkavad välja nägema. Vastavate elementide tekstide sisestamata jätmisel, näete nimetusi nurksulgudes: [pealkiri], [päis], [jalus]. Kujunduse muutmiseks tuleb vastaval elemendil (pealkirjal, päisel, jalusel) klõpsata. Elementide kujunduse muutmise leheküljel saate muuta või lisada ka vastavat teksti.
  * Kirjatüübi ja kirja suuruse muutmiseks valige meelepärane lahtrist font ning suurus;
  * Teksti tunnustena saate valida veel rasvase, allajoonitud või kaldkirja. Neid tunnuseid saab omavahel kombineerida vastavaid lahtreid märgistades.
  * Teksti värvi ja taustavärvi valimiseks klõpsake [Vali värv] ning avanevas aknas klõpsake soovitavale värvile. Värvi koodi või nimetuse võite värvi lahtrisse ka käsitsi kirjutada.
  * Elementide paigutuse (vasakul/keskel/paremal) määramiseks leheküljel valige sobiv positsioon lahtrist Joondus;
  * Elementide sisu (pealkirja, päise, jaluse) muutmiseks kasutage viimast lahtrit kujunduse leheküljel;
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestan], tühistamiseks [katkestan].
 • Küsimus ja oluline küsimus
  Küsimuste kujundust saate muuta suvalisel küsimusel klõpsates. Pidage meeles - olulist küsimust ja lihtküsimust käsitletakse kujunduse osas erinevate elementidena. Sõltumata valitud küsimusest muutub korraga kõigi küsimuste kujundus! Küll aga on võimalik soovi korral kujunduse leheküljel iga küsimuse teksti eraldi muuta, (selleks pole vaja tagasi küsimuste kirjeldamise leheküljele minna).
  * Küsimuse kirjatüübi, kirja suuruse, värvi ja tausta värvi määramine toimub sarnaselt pealkirja, päise ja jaluse vastavate kujunduselementide muutmisele;
  * Küsimuse tausta värvist eraldi saab määrata formulari parempoolse osa (kommentaari ja lahtri) tausta värvi;
  * Küsimuse ja välja joondamiseks valige sobiv joonduse ja välja joonduse variant. Välja asukoht küsimuse suhtes võimaldab paigutada välja küsimuse kõrvale või alla.

  * Küsimuse sisu muutmiseks kasutage viimast lahtrit küsimus (konkreetsete tunnuste all);
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestan], tühistamiseks [katkestan].
 • [kommentaar]
  * Kommentaari kujundamisel on võimalik kasutada eelnevatega sarnaseid meetodeid kirja välimuse määramiseks
  * Kommentaari asukoht võib olla välja järel või välja all.
 • [saada] ja [puhasta] nupud
  Klõpsates ükskõik kummale nuppudest saate avaneval leheküljel määrata ära nuppude paigutuse leheküljel ning muuta ka nuppude teksti
 • [vastus]
  Kasutajale pärast formulari täitmist kuvatava teate kujundamisel saate muuta kirjatüüpi, suurust, värvi ja stiile, samuti taustavärvi ning teksti asukohta sarnaselt eelnevalt toodud kirjeldusele. Võimalik on sisestada või toimetada ka vastuse sisu.
  * Muudatuse jõustumiseks klõpsake [salvestan], tühistamiseks [katkestan].

 

EFORMULARI EELVAADE

Leheküljel saate näha oma formulari lõplikku väljanägemist. Tagasi kujunduse, üldandmete ja küsimuste leheküljele pääsemiseks kasutage brauseri Back nuppu. NB! Eelvaate aadressil ei saa vastajad formulari täita, vastajatele saatmiseks on aadress www.eformular.com/kasutajanimi/formularinimi.html

 

EFORMULARI LISAVÕIMALUSED

Leheküljel saate juhtida parasjagu avatud formulariga kasutatavaid lisafunktsioone. NB! Selleks, et aktiveerida lisavõimalusi, tuleb vanemate (enne 2008 suve) loodud formularide andmefailid kustutada (ärge unustage andmeid endale maha salvestada!). Uus andmefail tekib kohe esimese uue vastuse postitamisel.

 • digiallkiri
  Märkeruudu linnutamisel nõutakse vastajalt vastuse kinnitamist digiallkirjaga. Ilma kinnitamata vastust saata ei saa! Küsimustele lisatakse automaatselt digiallkirja jaoks vajalikud küsimused (linn, maakoht, riik, postiindeks, roll). Vastajale näidatakse postitamise nupule klõpsamisel kogu formulari täidetuna veelkord. Seejärel tuleb klõpsata [Allkirjasta digitaalselt] ning avanevas hüpikaknas sisestada oma ID kaardi PIN2. Kuna digiallkirjastamine on tasuline, palume asjasthuvitatutel meiega ühendust võtta: eformular@eformular.com.
 • salvestatav
  Salvestamise funktsioon võimaldab vastajal pooleli oleva küsimustiku salvestada ning hiljem edasi täita. Nupp "salvesta" lisatakse küsitluse lõppu nuppude "saada" ja "puhasta" järele. Pärast [salvesta] nupul klõpsamist kuvatakse vastajale veebiaadress,mille kaudu saab ta hiljem vastamist jätkata. Soovi korral saadetakse veebiaadress ka vastaja e-posti aadressile. Kui olete valinud salvestamise võimaluse, siis ajalimiiti küsitlusele lisada ei saa.
 • vastajale e-kiri
  Selle valiku tegemise järel saab formularile lisada küsimuse, mille tüübiks on "vastaja e-post". Sisestades e-posti lahtrisse korrektse e-postiaadressi, saadetakse postitatud andmete koopia ka vastaja aadressile. Nii saab vastaja kinnituse, mida ja millal ta sisestas.
 • vastuse sisu
  Siia võite sisestada teksti, mida soovite lisada e-kirjale, mille vastaja saab pärast täidetud küsimustiku postitamist.
 • vastaja muutmisvõimalus
  Eeldab vastajale e-kiri funktsiooni kasutamist. Antud funktsiooni sisselülitamise järel saab vastaja talle saadetavas e-kirjas koodi sisaldava viite, millel klõpsamise järel avaneb tema poolt varem täidetud andmetega formular uuesti. Selles saab ta vajadusel andmeid muuta ja uuesti postitada. Muutmise järel jääb andmetabelisse alles ka esialgne andmerida, selle staatuseks saab "muudetud". Uue rea staatuseks "kehtiv".
 • küsija muutmisvõimalus
  Selle võimaluse lubamise järel saab formulari koostaja talle laekunud andmetes muudatusi teha. Muudatuste tegemine toimub andmefailis klõpsates vastava andmerea ees oleval koodil. Muutmise järel jääb alles ka esialgne andmerida, selle staatuseks saab "muudetud". Uue rea staatuseks "kehtiv".
 • anonüümsed vastajad
  Anonüümsete vastajate määramine võimaldab igaühel formulari täita. Sellisel juhul piisab vaid kasutajatunnuse ning formulari nime teadmisest pääsemaks formulari täitma. Anonüümsed vastajad saavad formulari täita aadressil www.eformular.com/kasutajatunnus/formularinimi.html
 • määratud vastajad
  Määratud vastajate valimise korral on vastajad küll anonüümsed, kuid vastata saab vaid e-kirjaga saadud individuaalset koodi sisaldavat aadressit kasutades. Saates määratud vastajatele saada lehekülje kaudu e-kirja, mille sisuks on formularile viitav aadress, lisatakse automaatselt sellele individuaalne kood. Vastata saab ainult unikaalset koodi sisaldava viite kaudu. Olles valinud määratud vastajad ning keegi proovib ilma individuaalse koodita formulari täita kuvatakse teade "Vale või puuduv ligipääsukood!".
 • mitteanonüümsed vastajad
  Mitteanonüümsete vastajate korral on ankeedi täitjad identifitseeritavad e-posti aadressi järgi. Sarnaselt määratud vastajatele, saadetakse ka selle valiku puhul vastajatele individuaalse koodiga aadress, milleta ei võimaldata formulari täitmist.
 • ühekordne vastamine
  Ühekordse vastamise võimaluse kasutamine eeldab, et on kasutatud mitteanonüümseid või määratud vastajaid. Individuaalse koodi tõttu on vastajad tuvastatavad, seega on võimalik kasutada seda funktsiooni kindlustamaks, et ükski vastaja ei saaks formulari rohkem kui ühe korra täita.
 • aktiivne alates
  Võimaldab määrata, mis ajast alates valitud formular vastamiseks avatakse. Enne õiget aega vastata ei saa. Saab küll formulari näha, ent avamisel kuvatakse hoiatus ja vastuseid ei salvestata. Määrates algusajaks vaid kuupäeva, saab vastata alates selle kuupäeva kl 00.00-st. Sisestades ka kellaaja, on vastamine lubatud alates vastavast kellaajast.
 • aktiivne kuni
  Võimaldab määrata, mis ajani formular vastamiseks avatud on. Pärast õiget aega vastata ei saa. Saab küll formulari näha, ent avamisel kuvatakse hoiatus ja vastuseid ei salvestata. Sisestades lõpuajaks vaid kuupäeva, saab vastata kuni selle kuupäeva kl 23.59-ni. Määrates ka kellaaja, on vastamine lubatud sisestatud kellaajani.
 • hoiatustekst väljaspool aktiivsusaega
  Tekst, mida kuvatakse, kui vastaja püüab formulari avada enne või pärast vastamiseks avatud aega. Sama teadet kuvatakse, kui kasutaja, hoolimata hoiatusest, formulari ära täidab ja postitab. Esimene hoiatus lähtub vastaja arvuti kellaajast-kuupäevast. Teine, postitamise järgne, teade aga serveri ajast.
 • ajalimiit, minutites
  Soovides määrata, kui kaua vastaja võib formulari täita, tuleks kasutada just seda funktsiooni. Kui vastaja pole formulari suutnud ajalimiidi jooksul täita, salvestatakse tema vastused sel hetkel, kui aeg otsa saab. Kui vastaja enne ajalimiidi lõppu vastatud saab, on tal võimalik käsitsi vastused postitada. Vastaja näeb formulari täitmise vältel ajaarvestit ajalimiidi kohta. NB! Ajalimiiti ei saa küsitlusele lisada, kui olete valinud kontrollkoodi küsimise ja/või salvestamise võimaluse!
 • tekst, mida näidatakse
  Siia tuleks kirjutada tekst, mis kuvatakse ajalimiidi arvesti ees. Vaikimisi kuvatakse "Vastamiseks on aega jäänud:".
 • luba isikukood
  Selle võimaluse valimisel lisatakse küsimuste tüüpide hulka "isikukood", mille puhul kontrollitakse, kas vastaja on sisestanud korrektse Eesti isikukoodi.
 •